مطالعه رفتار آزمایشگاهی قاب خمشی بتنی مقاوم سازی شده توسط میراگر تسلیمی فلزی بر اساس میراگر ADAS تحت بار چرخه ای جانبی

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تخصصی سازه، گروه مهندسی عمران، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان، ایران

2 استادیار، مرکز تحقیقات ژئوتکنیک لرزه ای و بتن توانمند، گروه مهندسی عمران، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان، ایران

3 استادیار، گروه مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی سجاد، مشهد، ایران

چکیده

سازه‌های بتنی که در معرض زلزله قرار می‌گیرند مستعد ترک خوردگی و کاهش سختی و مقاومت می‌باشند. قاب‌های خمشی بتنی به دلیل شکل پذیری کم، در محل تیرها دچار ترک خوردگی و تشکیل مفصل پلاستیک می‌شوند. به همین دلیل در سازه‌های ساخته شده می‌توان با استفاده از میراگرها رفتار سازه را بهبود بخشید. میراگرها در افزایش سطح عملکرد سازه و باربری سازه‌ها نقش کلیدی دارند.در این مقاله 9 قاب بتن آرمه مورد آزمایش قرار گرفتند و از میراگر تسلیمی فلزی برای بهسازی لرزه‌ای قاب‌های بتنی خمشی استفاده شده است. میراگر تسلیمی مورد نظر از نوع میراگر ADAS می‌باشد که با استفاده از مهاربند فلزی به قاب بتنی متصل شده است. مهاربند فلزی از نوع همگرا است که بین میراگر و تیر بتنی متصل شده است. همچنین در این مقاله سه مهاربند همگرا نیز در سازه قرار داده شده تا تاثیر آن بر مقاومت و رفتار سازه بررسی گردد. در سازه با میراگر ADAS مقدار مقاومت بیش‌تر از قاب بتنی بدون میراگر بود و میزان خسارت وارد شده با قاب کمتر ثبت گردید.در این مقاله، تاثیر مهاربند و میراگر بر رفتار سازه، ترک خوردگی‌ها، مقاومت مورد بررسی قرار می-گیرد.اضافه کردن مهاربند فولادی به قاب بتنی، مقاومت نمونه به مقدار 48% نسبت به نمونه شاهد و با اضافه کردن میراگر تسلیمی به قاب بتنی، مقاومت نمونه‌ها حدود 21% نسبت به نمونه شاهد افزایش یافت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Experimental Behavior of Reinforced Concrete Frame Equipped with ADAS Yielding Damper Under Cyclic loading

نویسندگان [English]

  • Milad Baderan 1
  • Ali Hemmati 2
  • Seyyed Mohammad Ali Hashemi 3
1 Civil Engineering Department, Semnan Branch, Islamic Azad University
2 Civil Engineering Department, Islamic Azad University, Semnan Branch, Semnan, Iran
3 Faculty of Civil Engineering, Sadjad University of Technology, Mashhad, Iran
چکیده [English]

The concrete structures exposed to the earthquake have the potential of cracking and reduction in stiffness and strength. Because of their low deformability, there would be some cracking and plastic hinging in the moment-resisting frame. The utilization of dampers is a solution to improve the behavior of the constructed structures. Dampers play a crucial role in improving structural performance level and bearing capacity. In the present study, 9 concrete frames were tested, and steel yield dampers have been used for the seismic rehabilitation of the concrete moment-resisting frames. The yield dampers elements are ADAS dampers (Added Damping and Stiffness) connected to the concrete frame using steel braces. The concentric-type steel braces connect the dampers and concrete beams. Furthermore, to investigate the influence of the braces on the structure’s strength and behavior three concentrated braces have been installed in the structure. The structure in which ADAS dampers was employed demonstrated more strength and less recorded damages than the simple moment-resisting frame. In the present study, the effect of braces and dampers have been investigated in the behavior of the structure, cracking, and strength. The strength of the frames was increased by 48% and 21% by employing steel braces and yield dampers in the concrete frames, respectively, comparing the control frame.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Reinforced Concrete Frame
  • Yielding Damper
  • ADAS
  • Cyclic Loading
  • Resistance
[1] Tsai, K.C., Chen, H.W., Hong, C.P., and Su, Y.F. (1993). Design of Steel Triangular Plate Energy Absorbers for Seismic-Resistant Construction, Journal of Earthquake Spectra 9:3, 505-528.
[2] M. Tehranizadeh (2001). Passive energy dissipation device for typical steel frame building in Iran, Engineering Structures, 23, 643–655.
[3]   Zahraei Seyed Mahdi, Rad B. (2007) Analytical Investigation Of Tadas Damper Applied In Seismic Rehabilitation & Design Of Concrete Structures, ESTEGHLAL , Volume 25 , Number 2; Page(s) 51 To 64.
[4]Sajjadi Alehashem, S. M Keyhani, A, and Pourmohammad, H. (2008) Behavior and Performance of Structures Equipped With ADAS & TADAS Dampers (a Comparison with Conventional Structures), the 14th World Conference on Earthquake Engineering October, Beijing, China.
 [5] Ince,G. Ince. H. H., Ocal, C. (2015) Seismic Behavior of RC Frames Retrofitted by Eccentrically Braced Frames with Vertical Link, International Journal of Advances in Mechanical and Civil Engineering, 2-4, 75-78.
[6] Bayat M.  and Abdollahzade G.R. (2011) Analysis of the steel braced frames equipped with ADAS devices under the far field records, Latin American Journal of Solids and Structures, 8, 163 – 181.
[7] Mahmoudi M , Abdi M. Gh (2012) Evaluating response modification factors of TADAS frames, Journal of Constructional Steel Research, 71, 162–170.
[8] Sahoo D R , Singhal,T Taraithia S S, Saini A. (2015) Cyclic behavior of shear-and- flexural yielding metallic dampers, Journal of Constructional Steel Research, 114, 247 –257.
[9] Vargas, R. and Bruneau. M (2009) Analytical Response and Design of Buildings with Metallic Structural Fuses. I Journal of structural engineering, ASCE, 4, 386-393.
[10] Ghabraiea, K Chanb, R, Huangb, X Xie Y. M (2010) Shape optimization of metallic yielding devices for passive mitigation of seismic energy. Engineering Structures, 32, 2258-2267.
[11] Lee C .H, Ju Y. K, Min J K, Lho S H, Kim S D. (2015) Non-uniform steel strip dampers subjected to cyclic loadings Engineering Structures, 99, 192–204.
[12] M. TahamouliRoudsari, M.B. Eslamimanesh, A.R. Entezari, O.Noori, M. Torkaman , Experimental Assessment of Retrofitting RC Moment ResistingFrames with ADAS and TADAS Yielding Dampers.
[13] A. Hemmati, A. Kheyroddin and M. Farzad. Experimental Study of Reinforced Concrete Frame Rehabilitated by Concentric andEccentric Bracing, Journal of Rehabilitation in Civil Engineering 8-1 (2020) 97-108.
[14] M. H. Saghafi 1*, A. Golafshar1, A. Yahyaee2 and M. Sajjad Zareian3. Analytical Assessment of Reinforced Concrete Frames Equipped with TADAS Dampers. Journal of Rehabilitation in Civil Engineering 7-2 (2019) 138-151.
[15] Khoshkalam, M Mortezagholi M H, Zahrai S M (2021) Proposed Modification for ADAS Damper to Eliminate Axial Force and Improve Seismic Performance, Journal of Earthquake Engineering, DOI: 10.1080/13632469.2020.1859419.
[16] Mussa Mahmoudi, Mohammad Ghasem Abdi. The Effect Of Ductility On Response Modification Factors Of Tadas Frames, Research in Civil and Environmental Engineering 2014 2 (03) 80-95.
[17] S. Rais1, O. Ounis1 And R. Chebili1. Study And Modelling Of Dynamic Behaviour Of Structures With Energy Dissipation Devices Type Adas, 2nd Turkish Conference on Earthquake Engineering and Seismology- TDMSK -, Antakya, Hatay/Turkey, 2013 September 25-27, 2013.
2nd “Investigation on Dynamics Nonlinear Analysis of Steel Frames with Steel”, The , [18] Khazaei, M., Rehabilitation and International Conference on Maintenance in Civil Engineering.2014
[19] M. Kazem Sharbatdar, A.Kheyroddin, and E.Emami.Cyclic performance of retrofitted reinforced concrete beam-column joints using steel prop, Construction & Building Materials,2012,36:287–294.
[20] J.Y.R. Yen, H.K. Chien, Steel Plates Rehabilitated RC Beam–Column Joints Subjected to Vertical Cyclic Loads, Construction and Building Materials, 24 (2010) 332–339.
[21] Mahmoudi, M., Abdi, M. Gh., & Mahmoudi, F. (2014). Influence of the TADAS Dampers on the Ductility Reduction Factor of Steel Frames. 2nd European Conference on Earthquake Engineering and Seismology, Istanbul AUG.