بررسی بهسازی خاک رس شهرری با الیاف شیشه و تاثیر آن در کاهش نشست‌پذیری پی‌های نواری

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده مهندسی عمران، واحد پرند، دانشگاه آزاد اسلامی، پرند، ایران

2 دانشکده مهندسی عمران، واحد تهران شرق، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

10.22065/jsce.2021.300156.2535

چکیده

در این پژوهش، از افزودنی‌ الیاف شیشه جهت تثبیت خاک رس نامناسب شهر ری به منظور کاهش نشست در پی‌های نواری در اثر بهبود پارامترهای مقاومتی استفاده شده است. الیاف شیشه با خاک رس ترکیب و تأثیر استفاده از این ماده افزودنی در تثبیت خاک ریزدانه رسی (CL) در آزمایشگاه مورد بررسی قرار گرفت. نمونه‌های خاک در حالت طبیعی و نیز در حالت ترکیب با درصد‌های مختلف الیاف شیشه معادل 0.2، 0.4 و 0.6 و 0.8 و 1 درصد وزن خشک خاک برای آزمون‌های آزمایشگاهی شامل آزمایش تراکم استاندارد، آزمایش آزمایش نسبت باربری کالیفرنیا و همچنین و برش مستقیم، مورد استفاده قرار گرفتند. نتایج بدست آمده کاهش وزن واحد حجم بیشینه خاک و افزایش رطوبت بهینه و همچنین نسبت باربری کالیفرنیا با افزودن این ماده به خاک رس را نشان می‌دهد. میزان چسبندگی و زاویه اصطکاک داخلی که حاصل از آزمایش برش مستقیم می‌باشد با افزایش درصد الیاف شیشه افزایش می‌یابند. پس از بررسی‌های آزمایشگاهی اثرات استفاده از خاک اصلاح شده با اعماق بهسازی با یک متر، دو متر، چهار متر برای پی نواری به عرض های 0.75، 1.50 و 2.25 متر به کمک نرم‌افزار Plaxis2D نشان‌دهنده این امر است که با افزایش میزان درصد اختلاط الیاف شیشه به خاک ریزدانه رسی میزان نشست پی نواری مورد نظر کاهش یافته است این در حالی است که کاهش نشست پی نواری بر روی خاک مخلوط شده با 0.8 درصد الیاف شیشه بیشتر از خاک مخلوط شده با 1 درصد الیاف شیشه می‌باشد. میزان کاهش نشست پی نواری با عرض 0.75 متر با درصد اختلاط 0.8 الیاف شیشه و عمق بهسازی 4 متر 1.57 سانتیمتر می-باشد. همچنین میزان کاهش نشست پی مورد نظر با عرض‌های 1.5 و 2.25 متر به ترتیب برابر با 2.29 و 2.72 سانتیمتر است

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigation of clay of rey town improvement with glass fibers and its effect on reducing the settling of strip foundations

نویسندگان [English]

  • Masoud Zabihi Samani 1
  • Parvin Dolati 1
  • Zahra Babaei 2
  • mostafa Daryabari 1
1 Department of Civil Engineering,, Parand branch, Islamic Azad University, Parand, Iran
2 Department of Civil Engineering, East-Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

The addition of glass fibers has been used to stabilize the unsuitable clay of Rey city to reduce the subsidence in the strip foundations due to the improvement of resistance parameters. The combination of glass fibers with clay and the effect of using this additive on the stabilization of clay fine-grained clay (CL) were investigated in the laboratory. Soil samples in the natural state as well as in the combined state with different percentages of glass fibers equal to 0.2, 0.4 and 0.6, 0.8 and 1% of the dry weight of the soil were used for laboratory tests including standard compaction test, California load ratio test and direct cutting. Were located. The results show a decrease in unit weight of maximum soil volume and an increase in optimum moisture content, as well as a California load-bearing ratio by adding this material to the clay. The amount of adhesion and the internal friction angle resulting from the direct shear test increase with increasing percentage of glass fibers. After laboratory studies, the effects of using modified soil with improvement depths of one meter, two meters, four meters for strip foundations with widths of 0.75, 1.50 and 2.25 meters with the help of Plaxis2D software show that by increasing the percentage of mixing glass fibers In fine-grained clay soils, the amount of foundation deposition is reduced, while the reduction of foundation deposition on soil mixed with 0.8% glass fibers is more than soil mixed with 1% glass fibers. The reduction rate of the strip foundation with a width of 0.75 m with a mixing percentage of 0.8 glass fibers and a depth of improvement of 4 m is 1.57 cm. ،he reduction rate of the desired foundation with widths of 1.5 and 2.25 meters is equal to 2.29 and 2.72 cm, respectively

کلیدواژه‌ها [English]

  • Glass fibers
  • clay
  • soil improvement
  • Strip foundation
  • Rey City
- اسدی، م. و زینعلی،.ف (1387)، "بررسی مشخصه های مکانیکی خاک مسلح با الیافو تثبیت شده با سیمان " مجموعه مقالات همایش ملی مقاوم سازی ایران، دانشگاه یزد، یزد، ایران، 5-7 شهریور
2- H.ghiassian and gr.poorebrahim. (2003),“Improvement of strength parametersof sand reinforced with polymeric fibers”, Department of civil Engineering, Iran University of science and technology,Iran.
3- Chaosheng tang and bin shi. (2007),“strength and mechanical behavior of short polypropylene fiber reinforced and cement stabilized clayey soil Crack Initiation,”geotextile and geomembranes, 25, pp 194–202.
4- Esmaeil Masoumi,, Seyed Mehdi Abtahi Forooshani,  Farzad Abdi Nian “Problematic Soft Soil Improvement with Both Polypropylene Fiber and Polyvinyl Acetate Resin” Geotechnical and Geological Engineering volume 31, pages143–149(2013)Cite this article.
5- Juan David Giraldo Velez “ Experimental study of Hollow Fibre Reinforced Polymer Piles in soft clay “, A thesis submitted to the Faculty of Graduate and Postdoctoral Affairs in partial fulfillment of the requirements for the degree of  Master of Applied Science in Civil Engineering,  Ottawa-Carleton Institute of Civil and Environmental Engineering  2013.
6- S. S. E. SAAD “MECHANICAL BEHAVIOUR OF FIBRE REINFORCED UNSATURATED CLAY “ PhD, UNIVERSITY OF BRADFORD, 2016.
7- Gbenga Matthew Ayininuola, Lukman Olusegun Balogun “Investigation of Glass Fiber Potential in Soil Stabilization “International Journal of Engineering and Advanced Technology (IJEAT) Volume-7 Issue-5, June 2018
 
8- Maysam Th. Al-Hadidi “The Compressibility of Clayey Soils Reinforced with Fiberglass “International Journal of Science and Research (IJSR), Volume 7 Issue 2, Febuary 2018
9- نوری قیداری، م. ح. و اسدی، م. و. وگروسی،س. (1387)، "بررسی مشخصه های مکانیکی خاک تثبیت شده با آهک و الیاف ،" مجموعه مقالات چهاردهمین کنفرانس دانشجویان مهندسی عمران، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران، 5-7 شهریور
10- حق شنو، ح. و عربانی، م (1387) ، "اثر ضایعات الیاف پلیمری بر خصوصیات مقاومتی ماسه تثبیت شده با سیمان" مجموعه مقالات کنگره ملی مهندس عمران، دانشگاه تهران،تهران، ایران، 17-19 اردیبهشت.
11- عطا جعفری شالکوهی، حامد ترابی خداشهری، پیام عشقی " ارزیابی آزمایشگاهی اثر الیاف شیشه برمقاومت فشاری محصور نشده و مقاومت برشی در خاک های ماسه ای حاوی ریزدانه " سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری، سال ۱۳۹۴
12- علی محمد رجبی, میثم مهدوی یگانه, حسین رشوند فلاری " بررسی و مقایسه ی اثر الیاف پلی پروپیلن و الیاف شیشه بر پارامترهای مقاومتی خاک ماسه رس دار " نهمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران (سال 1395)
13- مجدی،محرم،ارومیه ای،علی،نیکودل،محمدرضا،(1396)،بهبود خواص ژئوتکنیکی خاک رسی با استفاده از نانو ذرات کائولینیت.
14- Mohanned Waheed, Noor Asmael “Improvement of engineering soil properties using non -traditional additives”. The 3rd International Conference on Buildings, Construction and Environmental Engineering, BCEE3, Volume 162 (2018)  MATEC Web Conf., 162 (2018) 01027 
15- Amirsaeed giahi,  Morteza Jiryaei SharahiBayramali Mohammadnezhad. “Evaluation of a by-product and enviromental-friendly chemical additives for clay soils with different mixing and curing methods”. Amirkabir Journal of Civil Engineering. Amirkabir J. Civil Eng., 53(2) (2021) 153-154 DOI: 10.22060/ceej.2020.16461.6238
16- غفارپورجهرمی.س، یزدی راوندی.ز. " بررسی تاثیر نانوسیلیس در تثبیت خاک رس و اصلاح مشخصات مکانیکی و حجمی آن در بستر راه ". پژوهشنامه حمل و نقل، شماره58 ،بهار 1398. ص 169-183
17- ذبیحی سامانی.م، دریاباری.م، دریاباری.ا، میرحبیبی.ع. " بررسی عددی و آزمایشگاهی میزان بهینه بهسازی خاک رس فیروزبهرام با آهک و سیمان و تاثیر آن در کاهش نشست‌پذیری خاک بستر تصفیه‌خانه فاضلاب غرب تهران" نشریه مهندسی عمران امیرکبیر. سال انتشار 1399
18- Standard Test Method for Particle-Size Analysis of Soils, ASTM D422
19-Standard Test Methods for Laboratory Compaction Characteristics of Soil Using Standard Effort, ASTM D698
20- Standard Method Of Test For The California Bearing Ratio AASHTO : T193
21- Standard test method for Direct shear test  ASTM D 3080, AASHTO T236 and BS 1377-7
22- Dr. V. G. MutalikDesai1, Akshay V. Mutalik Desai " Analysis of Strip Footing using PLAXIS 2D" International Journal of Research and Scientific Innovation (IJRSI) | Volume IV, Issue VI, June 2017 | ISSN 2321–2705