تحلیل عملکرد مدل های پیوستگی-لغزش بین بتن و FRP در مدل سازی اجزاءمحدود تیر بتن آرمه تقویت شده با ورق FRP

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

2 گروه سازه و زلزله، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل، بابل، ایران

10.22065/jsce.2021.226508.2119

چکیده

هدف این پژوهش آنالیز عملکرد مدل‌های مختلف پیوستگی-لغزش در پیش‌بینی رفتار تیر بتنی تقویت شده توسط ورق FRP می‌باشد. به منظور درک بهتر مکانیزم جداشدگی در تیرهای بتنی تقویت‌شده با ورق FRP، از مدل اجزاءمحدود جامعی بر پایه‌ی روش خرابی-پلاستیسیته‌ی بتن استفاده‌شده‌است. در این مدل‌سازی از المان چسبنده برای مدل‌سازی رفتارپیوستگی بین بتن و میلگرد و بتن و ورق FRP استفاده‌شده‌است. از نتایج چندین نمونه‌ی آزمایشگاهی تیر بتنی تقویت‌شده توسط ورق FRP جهت صحت‌سنجی استفاده شده‌است. با مقایسه‌ی نتایج به‌دست‌آمده از مدل اجزاء‌محدود با نتایج آزمایشگاهی توانایی بالای مدل انتخاب شده در پیش-بینی رفتار تیر به اثبات‌ رسیده‌است. توزیع دندانه‌ای کرنش‌ها در صفحات FRP ناشی از وقوع ترک‌ها در بتن می‌باشد. با ادامه بارگذاری تعداد مقاطع ترک‌خورده و بازشدگی ترک‌ها افزایش یافته و حالت دندانه‌ای منحنی‌های کرنش تشدید می‌شود. از طرفی تسلیم آرماتورهای کششی ، سبب افزایش ناگهانی کرنش در ورقFRP می‌شود. مقادیر تنش سطحی بین ورق FRP و بتن در گام‌های نهایی بارگذاری به دلیل گسترش ترک‌ها و آزاد شدن تنش‌ها در محل ترک، نوسان زیادی نشان می‌دهد. بیش‌ترین مقادیر لغزش بین بتن و FRP در نزدیکی نقاط بارگذاری‌شده روی تیر که نیروی برشی و ممان خمشی در حالت بیشینه بوده رخ می‌دهد. نتایج نیرو-تغییرمکان به‌دست‌آمده نشان‌دادند که دو مدل لو-دوخطی و لو-ساده شده در مدل‌سازی‌پیوستگی بین بتن و ورق FRP بهترین عملکرد را داشته و در محاسبه‌‌ی مقادیر بار گسیختگی به‌طور میانگین به ترتیب 3.8%و 6.1% خطا نسبت به نتایج آزمایشگاهی داشته-اند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Performance analysis of various bond-slip models in finite element modelling of reinforced concrete beams strengthened with FRP sheets

نویسندگان [English]

  • Arya SadeghAmal Nikraftar 1
  • Mehdi Dehestani 2
1 Babol Noshirvani University of Technology
2 Faculty of Civil Engineering, Babol Noshirvani University of Technology, Babol, Iran
چکیده [English]

The purpose of this study is to analyze the performance of various bond-slip models in modelling of reinforced concrete beams strengthened with FRP sheets. A comprehensive finite element model based on the concrete damage-plasticity behavior has been constructed. The cohesive element is used to model the bond-slip behavior and existing experimental results were used for verification. By comparing the results of the finite element model with the experimental results, the capability of the selected model in predicting beam behavior has been proven. The indent distribution of strains in FRP plates was due to the occurrence of cracks in concrete. With an increase in the loading, both the crack opening and the number of cracked sections in the beam are increased and the indentation state of the strain curves is intensified. On the other hand, the yielding of tensile rebars increases the strain in the FRP sheet. The interfacial shear stress values between FRP sheets and concrete shows high fluctuation at the final stages of loading due to the development of cracks and release of stresses at the crack tip. Maximum slip values between concrete and FRP surface occur near the loading points in which bending moment and shear force are maximum. The obtained load-displacement results showed that Lu-Bilinear and Lu-Simplified models have the best performance in modeling the bond between concrete and FRP sheets and in predicting the failure load of beams, they had On average 3.8% and 6.1% error with respect to experimental results, respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Finite element
  • FRP Sheet
  • Bond-Slip Model
  • Cohesive Element
  • Concrete Damage-Plasticity
[1] A. Balsamo, F. Nardone, I. Iovinella, F. Ceroni, M. Pecce, Flexural strengthening of concrete beams with EB-FRP, SRP and SRCM: Experimental investigation, Composites Part B: Engineering, 46 (2013) 91-101.
[2] G.G. Triantafyllou, T.C. Rousakis, A.I. Karabinis, Corroded RC beams patch repaired and strengthened in flexure with fiber-reinforced polymer laminates, Composites Part B: Engineering, 112 (2017) 125-136.
[3] R. Qin, A. Zhou, D. Lau, Effect of reinforcement ratio on the flexural performance of hybrid FRP reinforced concrete beams, Composites Part B: Engineering, 108 (2017) 200-209.
[4] A.M. Ceci, J.R. Casas, M. Ghosn, Statistical analysis of existing models for flexural strengthening of concrete bridge beams using FRP sheets, Construction and Building Materials, 27(1) (2012) 490-520.
[5] J. Teng, S.T. Smith, J. Yao, J.-F. Chen, Intermediate crack-induced debonding in RC beams and slabs, Construction and building materials, 17(6-7) (2003) 447-462.
[6] D.-S. Yang, S.-K. Park, K.W. Neale, Flexural behaviour of reinforced concrete beams strengthened with prestressed carbon composites, Composite Structures, 88(4) (2009) 497-508.
[7] Y.-C. You, K.-S. Choi, J. Kim, An experimental investigation on flexural behavior of RC beams strengthened with prestressed CFRP strips using a durable anchorage system, Composites Part B: Engineering, 43(8) (2012) 3026-3036.
[8] B. Fu, G. Chen, J. Teng, Mitigation of intermediate crack debonding in FRP-plated RC beams using FRP U-jackets, Composite Structures, 176 (2017) 883-897.
[9] X. Huang, L. Sui, F. Xing, Y. Zhou, Y. Wu, Reliability assessment for flexural FRP-Strengthened reinforced concrete beams based on Importance Sampling, Composites Part B: Engineering, 156 (2019) 378-398.
[10] P.J. Fanning, O. Kelly, Ultimate response of RC beams strengthened with CFRP plates, Journal of Composites for Construction, 5(2) (2001) 122-127.
[11] H. Rahimi, A. Hutchinson, Concrete beams strengthened with externally bonded FRP plates, Journal of composites for construction, 5(1) (2001) 44-56.
[12] G. Spadea, R. Swamy, F. Bencardino, Strength and ductility of RC beams repaired with bonded CFRP laminates, Journal of Bridge Engineering, 6(5) (2001) 349-355.
[13] T.W. White, K.A. Soudki, M.-A. Erki, Response of RC beams strengthened with CFRP laminates and subjected to a high rate of loading, Journal of Composites for Construction, 5(3) (2001) 153-162.
[14] M.R.A. Kakavand, E. Taciroglu, An enhanced damage plasticity model for predicting the cyclic behavior of plain concrete under multiaxial loading conditions, Frontiers of Structural and Civil Engineering, 14(6) (2020) 1531-1544.
[15] M.R.A.A. Kakavand, E.B. Taciroglu, G.C. Hofstetter, Evaluation of the Performance of an Enhanced Damage Plasticity Model for Predicting the Cyclic Response of Plain Concrete under Multiaxial Loading Conditions,  (2020).
[16] C.A. Coronado, M.M. Lopez, Sensitivity analysis of reinforced concrete beams strengthened with FRP laminates, Cement and Concrete Composites, 28(1) (2006) 102-114.
[17] M. Barbato, Efficient finite element modelling of reinforced concrete beams retrofitted with fibre reinforced polymers, Computers & Structures, 87(3-4) (2009) 167-176.
[18] G. Chen, J. Teng, J. Chen, Finite-element modeling of intermediate crack debonding in FRP-plated RC beams, Journal of composites for construction, 15(3) (2010) 339-353.
[19] T. Mohammadi, B. Wan, K.A. Harries, M.E. Sweriduk, Bond behavior of FRP–concrete in presence of intermediate crack debonding failure, Journal of Composites for Construction, 21(5) (2017) 04017018.
[20] V. Abaqus, 6.14 Documentation, Dassault Systemes Simulia Corporation, 651 (2014).
[21] H.B. Pham, R. Al-Mahaidi, Prediction models for debonding failure loads of carbon fiber reinforced polymer retrofitted reinforced concrete beams, Journal of composites for construction, 10(1) (2006) 48-59.
[22] S.-K. Woo, J.-W. Nam, J.-H.J. Kim, S.-H. Han, K.J. Byun, Suggestion of flexural capacity evaluation and prediction of prestressed CFRP strengthened design, Engineering Structures, 30(12) (2008) 3751-3763.
[23] W. Seim, M. Hörman, V. Karbhari, F. Seible, External FRP poststrengthening of scaled concrete slabs, Journal of composites for construction, 5(2) (2001) 67-75.
[24] O. Ali, D. Bigaud, H. Riahi, Seismic performance of reinforced concrete frame structures strengthened with FRP laminates using a reliability-based advanced approach, Composites Part B: Engineering, 139 (2018) 238-248.
[25] J. Lubliner, J. Oliver, S. Oller, E. Onate, A plastic-damage model for concrete, International Journal of solids and structures, 25(3) (1989) 299-326.
[26] J. Lee, G.L. Fenves, Plastic-damage model for cyclic loading of concrete structures, Journal of engineering mechanics, 124(8) (1998) 892-900.
[27] L. Sanez, DISCUSSION OF EQUATION FOR THE STRESS-STRAIN CURVE OF CONCRETE’BY DESAYI AND KRISHNAN,  (1964).
[28] A. Committee, I.O.f. Standardization, Building code requirements for structural concrete (ACI 318-08) and commentary, in, American Concrete Institute, 2008.
[29] D.A. Hordijk, Local approach to fatigue of concrete,  (1993).
[30] L. Jendele, J. Cervenka, Finite element modelling of reinforcement with bond, Computers & structures, 84(28) (2006) 1780-1791.
[31] J.G. Rots, Computational modeling of concrete fracture,  (1988).
[32] C. CEB-FIP, Model code 2010, Comite Euro-International du beton,  (2010).
[33] B. Alfarah, F. López-Almansa, S. Oller, New methodology for calculating damage variables evolution in Plastic Damage Model for RC structures, Engineering Structures, 132 (2017) 70-86.
[34] K. Nakaba, T. Kanakubo, T. Furuta, H. Yoshizawa, Bond behavior between fiber-reinforced polymer laminates and concrete, Structural Journal, 98(3) (2001) 359-367.
[35] G. Monti, M. Renzelli, P. Luciani, FRP adhesion in uncracked and cracked concrete zones, in:  Fibre-Reinforced Polymer Reinforcement for Concrete Structures: (In 2 Volumes), World Scientific, 2003, pp. 183-192.
[36] X. Lu, J. Teng, L. Ye, J. Jiang, Bond–slip models for FRP sheets/plates bonded to concrete, Engineering structures, 27(6) (2005) 920-937.