دوره و شماره: دوره 7، شماره ویژه 3 - شماره پیاپی 35، پاییز 1399 
13. بررسی اثر ضخامت و نوع فولاد بر رفتار دیواربرشی فولادی تحت اثر بار انفجار

صفحه 218-238

10.22065/jsce.2019.144313.1637

حسین خورشیدی میانایی؛ سید مسعود میر طاهری؛ حمیدرضا رضایی بارونقی


فهرست مطالب و سر مقاله

15. فهرست مطالب و سر مقاله

صفحه 1-4