دوره و شماره: دوره 7، شماره 3 - شماره پیاپی 34، مهر 1399 
اثر نویز بر شناسایی سازه‌ای تیرها به روش خروجی-تنها

صفحه 20-34

10.22065/jsce.2018.130329.1555

سید رسول نبویان؛ محمد رضا داودی؛ بهرام نوایی نیا؛ سید امین مصطفویان