دوره و شماره: دوره 7، شماره 3 - شماره پیاپی 34، پاییز 1399 
3. اثر نویز بر شناسایی سازه‌ای تیرها به روش خروجی-تنها

صفحه 20-34

10.22065/jsce.2018.130329.1555

سید رسول نبویان؛ محمد رضا داودی؛ بهرام نوایی نیا؛ سید امین مصطفویان


9. بررسی تأثیر نما بر پاسخ لرزه ای ساختمان

صفحه 129-147

10.22065/jsce.2018.126391.1510

اعظم جعفری؛ محمود گلابچی؛ سید محمود حسینی