دوره و شماره: دوره 7، شماره 4 - شماره پیاپی 36، بهمن 1399 
آسیب‌پذیری و مدیریت بحران شهر بابل تحت اثر زلزله با استفاده از نرم افزار ArcGIS

صفحه 62-77

10.22065/jsce.2018.121510.1491

محمدجواد طاهری امیری؛ غلامرضا عبداله زاده؛ مائده جواهری بارفروشی؛ فرشیدرضا حقیقی