دوره و شماره: دوره 7، شماره ویژه 4 - شماره پیاپی 37، زمستان 1399 

یادداشت پژوهشی

10. راستی آزمایی روابط مقاومت برشی آیین نامه های معتبر موجود برای بتن خودتراکم

10.22065/jsce.2019.144920.1645

مهدی آرزومندی؛ محمد صادق محقق زاده دوانی اصل؛ سید امید مبرقع؛ شقایق افشار