دوره و شماره: دوره 7، شماره ویژه 2 - شماره پیاپی 33، مرداد 1399 
ارائه روابطی تجربی برای تخمین فرکانس اصلی ارتعاش برج های تاریخی مصالح بنایی

صفحه 84-100

10.22065/jsce.2018.128191.1538

محمدامیر نجفقلی پورحقیقی؛ حسین درویشی؛ سیدمهدی دهقان؛ محمودرضا ماهری