بهینه‌سازی زمان، هزینه و کیفیت در روش زنجیره بحرانی در شرایط چند پروژه-ای و محدودیت منابع با در نظرگیری تابع مطلوبیت

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دکترای مهندسی و مدیریت ساخت دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل، بابل، ایران

2 استادیار دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

3 استادیار، دانشگاه تربیت مدرس

4 دانشجوی دکترای صنایع علوم و فنون مازندران، بابل، ایران

5 کارشناسی ارشد مهندسی و مدیریت ساخت موسسه آموزش عالی طبری بابل

چکیده

با توجه به این که رسالت مدیریت سازمان پروژه، ایجاد تعهد در قبال برنامه زمان‌بندی است، که مانع از به تأخیر افتادن پروژه و افزایش هزینه‌های مرتبط می‌گردد و قبول این واقعیت که تأخیر در اتمام به موقع پروژه موجب غیر اقتصادی شدن پروژه می-گردد، بنابراین لزوم استفاده از روش‌های برنامه‌ریزی و کنترل پروژه مناسب، ضروری به نظر می‌رسد. یکی از روش‌های نوین مورد استفاده در زمینه برنامه‌ریزی و کنترل پروژه که امروزه توجه بسیاری از محققان را به خود معطوف کرده است، روش مدیریت زنجیره بحرانی می‌باشد. در این تحقیق برنامه‌ریزی چند پروژه‌ای با منابع محدود در مدل زنجیره بحرانی مورد بررسی قرار گرفته است. به طور کلی، RCMPSP در پی یافتن توالی مناسبی برای انجام فعالیتهای پروژه است، به نحوی که محدودیتهای تقدم و تأخر شبکهی پروژه و انواع مختلف محدودیت‌های منبعی موجود در پروژه، به طور همزمان ارضا شوند. برای این منظور، یک مدل بهینه‌سازی چند-هدفه برای حل این مشکل ارائه شده است که اهداف تعیین شده‌ی آن، زمان اتمام کل پروژه، هزینه‌ی اجرای کل پروژه و کیفیت اجرای فعالیت‌های پروژه می‌باشند. همچنین از رویکرد زنجیره بحرانی، به عنوان روش جدید مدیریت پروژه، برای برنامه‌ریزی پروژه و از الگوریتم فرا ابتکاری انبوه ذرات برای حل مدل پیشنهادی این تحقیق، استفاده شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Optimization of time, cost and quality in critical chain method in multi project scheduling and resource constraints with considering utility function

نویسندگان [English]

  • Mohammad Javad Taheri Amiri 1
  • farshidreza haghighi 2
  • Ehsan Eshtehardian 3
  • Milad Hemmatian 4
  • Roham khaleghnejad 5
1 PhD in construction engineering and management, Babol University of Technology, Babol, Iran
2 Assistant Professor, faculty of civil engineering, Babol University of technology
3 Assistant professor, Tarbiat Modares University
4 PhD student, Industrial Engineering, Mazandaran University of Science and Technology, Babol, Iran
5 MSc in construction engineering and management, Tabari University of Babol
چکیده [English]

Considering that the mission of the project organization management is to create a commitment to the timetable, which prevents project delays and increases associated costs, and accept the fact that the delay in the completion time of the project results in the non-economization of the project, Therefore, the necessity of using proper planning and control methods seems necessary. One of the new methods used in project planning and control, which today focuses on many researchers, is the critical chain management method. In this research, multi-project scheduling with resource constraint in the critical-chain model has been investigated. In general, RCMPSP seeks to find the right sequence for project activities, so that the constraints of the priority of the project network and the various types of resource constraints in the project are met simultaneously. To this end, a multi-objective optimization model has been developed to solve this problem, with its stated objectives, the completion time of the entire project, the cost of the overall project implementation, and the quality of the implementation of the project activities. Also, the critical chain approach, as a new method of project management, has been used for project scheduling and particle swarm optimization algorithm for solving proposed model of this research.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Multi project
  • Resource constraint
  • Project scheduling
  • Critical chain
  • Particle Swarm Optimization Algorithm
[1]. Park, W. R., Chapin, W. B. (1992). “Construction bidding: Strategic pricing for profit” ,Wiley, New York, 1992.
[2]. Alkass, S., Mazerolle, M., Harris, F. , (1996) ‘‘Construction delay analysis techniques’’ ,Construction Management Economics., Vol. 14, No. 5, pp. 375–394, Doi: 10.1080/014461996373250.
[3]. Sonmez, R , Bettemir, O. H ,(2012) “A hybrid genetic algorithm for the discrete time–cost trade-off problem”, Expert Systems with Applications, Vol 39, No 13, 11428–11434, Doi: 10.1016/j.eswa.2012.04.019.
[4]. PMI. (2013), "A guide to the project management body of knowledge: PMBOK Guide.", 5th ed. USA: Project Management Institute Inc.
[5]. Goldratt, E. M. , (1997). “Critical Chain”, The North River Press Publishing Corporation, Great Barrington
[6]. Rand , K. , (2000), "Critical chain: the Theory of constraints applied to project management" ,International Journal of Project Management, Vol 18, No 3, 173-177, Doi: 10.1016/S0263-7863(99)00019-8.
[7]. Raz, T, Barnes, R, Dvir, D, (2003), "A critical look at critical chain project management", Project management journal, Vol 34, No 4, 24-32, Doi: 10.1109/EMR.2004.25048.
[8]. Kuchta, D ," The critical chain method in project management-A formal description", Badania Operacyjneide I Decyzje, Vol 1, 37-51, 2004.
[9]. Leach, L, (2000), "Critical chain project management improves project performance", Advanced Project Institute.
[10]. Herroelen, W, Leus, R, Demeulemeester, E, (2002), "Critical chain project scheduling do not oversimplify", Project Management Journal, Vol 33, No 4, 48-60.
[11]. Juring, J, (2004), "Benefits of a critical chain – a System Dynamics based study", Second World Conference on POM and 15th Annual POM Conference, Cancun, Mexico.
[12]. Trietsch Dan, (2005), "Why a Critical Path by Any Other Name Would Smell Less Sweet", Project Management Institute, Vol 36, No1, 27-36
[13]. Shen, L, Chua, D, (2008), "An Investigation of Critical Chain and Lean Project Scheduling",16th Annual Conference of the International Group for Lean Construction, United States.
[14]. startton, R, (2009), "Critical Chain Project Management Theory and Practice", POMS 20th Annual Conference, USA.
[15]. Wei-Xin, W, Xu,W, Xian-Long, G, Lei, D, (2014)  "Multi-objective optimization model for multi-project scheduling on critical chain", Advances in Engineering Software, Vol 68, 33–39, Doi: 10.1016/j.advengsoft.2013.11.004.
[16]. Ghoddousi, P., Ansari, R. & Makui, A., (2016), “A risk-oriented buffer allocation model based on critical chain project management”, KSCE Journal of Civil Engineering, 1-13, Doi:10.1007/s12205-016-0039-y.
[17]. Vanhoucke, M. (2016). “Buffer management” Integrated Project Management Sourcebook. Springer International Publishing, pp. 155-193.
[18]. Singh, A, (2013), “Resource Constrained Multi-Project Scheduling with Priority Rules & Analytic Hierarchy Process”, 24th DAAAM International Symposium on Intelligent Manufacturing and Automation, Zadar, Crotia.
[19]. Shou, Y, Xiang, W, Li, Y, Yao, W, (2013), "A multi-agent evolutionary algorithm for the resource-constrained project portfolio selection and scheduling problem", Conference: Proceedings of the 15th annual conference companion on Genetic and evolutionary computation, Amesterdam, Netherland.
[20]. Blazewicz, J, Lenstra, J, Rinnooy Kan, A. (1983), "Scheduling subject to resource constraints: classification and complexity", Discrete Applied Mathematics, Vol 5, No 1, 11–24, Doi: 10.1016/0166-218X(83)90012-4.
[21]. Chen, T. and Zhou, G., (2013), “Research on project scheduling problem with resource constraints.”, Journal of Software, Vol. 8, No. 8, pp. 2058-2063, Doi: 10.4304/jsw.8.8.2058-2063.
[22].Gonzalez-Pardo, A. and Camacho, D. (2014). “A new CSP graph-based representation to resource-constrained project scheduling problem.” 2014 IEEE Congress on Evolutionary Computation (CEC). IEEE, pp. 344-351, DOI: 10.1109/CEC.2014.6900543.
[23].Giran, O, Temur, R, Bekdas, G, (2017), “Resource Constrained Project Scheduling by Harmony Search Algorithm”,  KSCE Journal of Civil Engineering, Vol 21, No 2, pp. 479-487, Doi: 10.1007/s12205-017-1363-6.
[24]. Taheri Amiri, M.J, Haghighi, F, Eshtehardian, E, Abessi, O, (2017a), “Optimization of Time, Cost, and Quality in Critical Chain Method Using Simulated Annealing”, International Journal of  Engineering, Vol 30, No 5, pp. 705-713, Doi: 10.5829/idosi.ije.2017.30.05b.00.
[25]. Afruzi, E.N., Najafi, A.A., Roghanian, E., Mazinani, M. (2014) “A Multi-Objective Imperialist Competitive Algorithm for solving discrete time, cost and quality trade-off problems with mode-identity and resourceconstrained situations”, Computers & Operations Research, No. 50, pp. 80 – 96.
[26]. Tavana, M, Abtahi, A.R, Khalili-Damghani, K, (2014) “A new multi-objective multi-mode model for solving preemptive time–cost–quality trade-off project scheduling problems”, Expert System with Applications, Vol 41, Issue 4, 1830-1846.
[27]. Mungle, S, Benyoucef, L, Son, Y.J, Tiwari, M.K, (2013)  “A fuzzy clustering-based genetic algorithm approach for time–cost–quality trade-off problems:A case study of highway construction project”, Engineering Applications of Artificial Intelligence, Vol 26, 1953–1966.
[28]. Monghasemi, S, Nikoo, M.R, Khaksar, M.A, Adamowski, F,J, (2015) “A Novel Multi Criteria Decision Making Model for Optimizing Time-Cost-Quality Trade-off Problems in Construction Projects”, Expert System with Applications, Vol 42, Issue 6, 3089-3104.
[29]. Abdul Razaque, Bach,C, Salama, N, Alotaibi, A, (2012) " Fostering Project Scheduling and Controlling Risk Managemen", International Journal of Business and Social Science, Vol. 3, No. 14, 118-127.
[30]. Huang, C,L, Chen, H,C, Li, R,K, Tsai, C,H, (2012) " A Comparative Study of the Critical Chain and PERT Planning Methods: No Bad Human Behaviors Involved", International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, Vol. 2, No. 8, 379-394.
[31]. Pawiński, G, Sapiecha, K, (2012), "Resource Allocation Optimization in Critical Chain Method",Annales UMCS Informatica, AI XII, 1 ,17–29.
[32]. Georgy, M,E, Marzook, A,A, Ibrahim, M,E, (2013) "Applicability of Critical Chain Scheduling in Construction Projects: An Investigation in the Middle East", The 19th Cib World Building Congress, Queensland University of Technology, 1-13.
[33]. Tulasi, CH, Rao,A.R, (2014) "Multi-Objective Resource Constrained Project Scheduling Using Critical Chain Project Management Approach", International Journal of Innovative Research in Science,Engineering and Technology, Vol. 3, Issue 7, 14345-14352
[34]. Taheri Amiri, M.J, Haghighi, F, Eshtehardian, E, Hematian, M, Kordi, H,  (2017b), “Optimization of Time and Costs in Critical Chain Method Using Genetic Algorithm ”, Journal of Engineering and Applied Sciences, Vol 12, No 4, 871-876, Doi: 10.3923/jeasci.2017.871.876.
[35]. Taheri Amiri, M.J, Haghighi, F, Eshtehardian, E, Abessi, O, (2018), “Time-Cost-Quality trade off in critical chain with multi-mode activities by using multio objective particle swarm optimization”, Journal of Structural and Construction Engineering, Doi10.22065/JSCE.2017.92752.1265 (in Persian)
[36]. Taheri Amiri, M.J, Haghighi, F, Eshtehardian, E, Abessi, O, (2018), “Multi-project time-cost optimization in critical chain with resource constraints”, KSCE Journal of Civil Engineering (in press)
[37]. Roghanian, E, Alipour, M, Rezaei, M., (2018), “An improved fuzzy critical chain approach in order to face uncertainty in project scheduling”, International Journal of Construction Management, Vol. 18, No. 1, 1-13.
[38]. Blazewicz, J., Lenstra, J., Rinnooy Kan, A., (1983), "Scheduling subject to resource constraints: classification and complexity", Discrete Applied Mathematics, Vol. 5, 11–24.
[39]. K.E. Parsopoulos, and M.N. Vrahatis, (2002), “Recent Approach to Global Optimization Problems through Particle Swarm Optimization”, Neural Copmuting, Vol. 1, No. 2-3, 235-306.