بهینه‌سازی زمان، هزینه و کیفیت در روش زنجیره بحرانی در شرایط چند پروژه-ای و محدودیت منابع با در نظرگیری تابع مطلوبیت

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دکترای مهندسی و مدیریت ساخت دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل، بابل، ایران

2 استادیار دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

3 استادیار، دانشگاه تربیت مدرس

4 دانشجوی دکترای صنایع علوم و فنون مازندران، بابل، ایران

5 کارشناسی ارشد مهندسی و مدیریت ساخت موسسه آموزش عالی طبری بابل

10.22065/jsce.2019.122218.1496

چکیده

با توجه به این که رسالت مدیریت سازمان پروژه، ایجاد تعهد در قبال برنامه زمان‌بندی است، که مانع از به تأخیر افتادن پروژه و افزایش هزینه‌های مرتبط می‌گردد و قبول این واقعیت که تأخیر در اتمام به موقع پروژه موجب غیر اقتصادی شدن پروژه می-گردد، بنابراین لزوم استفاده از روش‌های برنامه‌ریزی و کنترل پروژه مناسب، ضروری به نظر می‌رسد. یکی از روش‌های نوین مورد استفاده در زمینه برنامه‌ریزی و کنترل پروژه که امروزه توجه بسیاری از محققان را به خود معطوف کرده است، روش مدیریت زنجیره بحرانی می‌باشد. در این تحقیق برنامه‌ریزی چند پروژه‌ای با منابع محدود در مدل زنجیره بحرانی مورد بررسی قرار گرفته است. به طور کلی، RCMPSP در پی یافتن توالی مناسبی برای انجام فعالیتهای پروژه است، به نحوی که محدودیتهای تقدم و تأخر شبکهی پروژه و انواع مختلف محدودیت‌های منبعی موجود در پروژه، به طور همزمان ارضا شوند. برای این منظور، یک مدل بهینه‌سازی چند-هدفه برای حل این مشکل ارائه شده است که اهداف تعیین شده‌ی آن، زمان اتمام کل پروژه، هزینه‌ی اجرای کل پروژه و کیفیت اجرای فعالیت‌های پروژه می‌باشند. همچنین از رویکرد زنجیره بحرانی، به عنوان روش جدید مدیریت پروژه، برای برنامه‌ریزی پروژه و از الگوریتم فرا ابتکاری انبوه ذرات برای حل مدل پیشنهادی این تحقیق، استفاده شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Optimization of time, cost and quality in critical chain method in multi project scheduling and resource constraints with considering utility function

نویسندگان [English]

  • Mohammad Javad Taheri Amiri 1
  • farshidreza haghighi 2
  • Ehsan Eshtehardian 3
  • Milad Hemmatian 4
  • Roham khaleghnejad 5
1 PhD in construction engineering and management, Babol University of Technology, Babol, Iran
2 Assistant Professor, faculty of civil engineering, Babol University of technology
3 Assistant professor, Tarbiat Modares University
4 PhD student, Industrial Engineering, Mazandaran University of Science and Technology, Babol, Iran
5 MSc in construction engineering and management, Tabari University of Babol
چکیده [English]

Considering that the mission of the project organization management is to create a commitment to the timetable, which prevents project delays and increases associated costs, and accept the fact that the delay in the completion time of the project results in the non-economization of the project, Therefore, the necessity of using proper planning and control methods seems necessary. One of the new methods used in project planning and control, which today focuses on many researchers, is the critical chain management method. In this research, multi-project scheduling with resource constraint in the critical-chain model has been investigated. In general, RCMPSP seeks to find the right sequence for project activities, so that the constraints of the priority of the project network and the various types of resource constraints in the project are met simultaneously. To this end, a multi-objective optimization model has been developed to solve this problem, with its stated objectives, the completion time of the entire project, the cost of the overall project implementation, and the quality of the implementation of the project activities. Also, the critical chain approach, as a new method of project management, has been used for project scheduling and particle swarm optimization algorithm for solving proposed model of this research.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Multi project
  • resource constraint
  • Project scheduling
  • Critical chain
  • Particle Swarm Optimization Algorithm