دوره و شماره: دوره 7، شماره 2 - شماره پیاپی 32، تیر 1399 
شناسایی آسیب در پل‌های کابلی با استفاده از اطلاعات مودال

صفحه 24-45

10.22065/jsce.2018.127340.1523

محمد علیخانی دهقی؛ غلامرضا قدرتی امیری؛ علی زارع حسین زاده؛ سید علی سید رزاقی


علمی - پژوهشی

به کارگیری روش زنجیره بحرانی در مدیریت پروژه‌های خطی-تکراری نظیر راهسازی با در نظر گرفتن شرایط عدم قطعیت و ریسک

صفحه 60-74

10.22065/jsce.2018.121553.1492

محمدجواد طاهری امیری؛ فرشیدرضا حقیقی؛ احسان اله اشتهاردیان؛ میلاد همتیان؛ مائده جواهری بارفروشی


یادداشت فنی

ارزیابی پل های استان مازندران با استفاده روش های تصمیم چند معیاره براساس خرابی‌های موجود

صفحه 75-94

10.22065/jsce.2018.121655.1495

محمدجواد طاهری امیری؛ فرشیدرضا حقیقی؛ میلاد همتیان؛ مائده جواهری بارفروشی