تحلیل پایداری ناخطی قاب‌های فولادی ساده نامنشوری با تکیه‌گاه‌های کشسان و پیوند نیمه‌سخت

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مهندسی عمران،دانشکده مهندسی، دانشگاه صنعتی قوچان، قوچان، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد سازه، دانشکده فنی و مهندسی، گروه مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی قوچان، قوچان، ایران

چکیده

در این مقاله به تحلیل پایداری خطی و ناخطی یک قاب فولادی ساده دو عضوی با پیوند نیمه‌سخت و تکیه‌گاه‌های کشسان دورانی و انتقالی پرداخته می‌شود. تیر سازه، منشوری می‌باشد. با وجود این، ستون قاب، دارای مقطع I-شکل نامنشوری با ضریب‌های شکل متفاوت است که زیر اثر بار برون محور قائم قرار دارد. سختی پیوند نیمه‌سخت تیر به ستون، سختی جانبی قاب و سختی دورانی تکیه-گاه پای ستون، به ترتیب، با فنرهای خطی دورانی، انتقالی و دورانی الگوسازی می‌شوند. بر این پایه، نخست، با بهره‌جویی از نگره تیر اولر₋ برنولی، رابطه کارمایه نهفته کل سازه به دست می‌آید. در این راستا، کرنش‌ها کوچک پنداشته می‌شوند ولی تغییرمکان‌ها می-توانند بزرگ باشند. سپس، با بهره‌گیری از اصل پایستاری کارمایه نهفته و وارد نمودن شرط‌های مرزی طبیعی و هندسی در تغییرمکان-های محوری و جانبی، رابطه‌های تعادل خطی و ناخطی مسیر ایستایی پیش‌کمانشی و پس‌کمانشی قاب در دسترس قرار می‌گیرد. در ادامه، پس از صحت‌سنجی رابطه‌سازی پیشنهادی، به ارزیابی اثر عامل‌های ضریب شکل نامنشوری ستون، سختی تکیه‌گاه‌های کشسان، سختی پیوند نیمه‌سخت، برون محوری بار و نسبت لاغری عضوها، بر مسیر ایستایی و بار بحرانی قاب ساده پرداخته خواهد شد. یافته‌ها نشان می‌دهد هر یک از عامل‌های یاد شده، اثر قابل‌توجهی بر مسیر ایستایی و بار کمانشی سازه دارند. به سخن دیگر، با افزایش نسبت لاغری عضوها، ضریب شکل و سختی پیوندهای تکیه‌گاهی و عضوی، بار کمانشی ناخطی سازه افزایش می‌یابد. در این میان، سختی انتقالی تکیه‌گاه جانبی و نسبت لاغری عضوها، به ترتیب، بیشترین و کمترین اثر را در این افزایش دارند. با وجود این، افزایش برون محوری، کاهش بار بحرانی را در پی خواهد داشت. همچنین، ناخطی پنداشتن تحلیل پایداری، سبب کاهش بار کمانشی سازه نسبت به تحلیل خطی می‌گردد

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Nonlinear stability analysis of non-prismatic simple steel frames with flexible supports and semi-rigid connection

نویسندگان [English]

  • mohsen bambaeechee 1
  • ghasem Paseban 2
1 Dept. of Civil Engineering, Faculty of Engineering, Quchan University of Technology, Quchan, Iran.
2 M. Sc. Student of Structural Eng., Faculty of Civil Eng., Quchan University of Technology, Quchan, Iran
چکیده [English]

In this paper, various methods of linear and nonlinear stability analysis of simple steel frames are introduced. In the following, based on moderately large rotations and small strains, nonlinear stability analysis of a non-prismatic simple steel frame with semi-rigid connection and flexible supports is performed, which is subjected to a concentrated vertical load eccentrically at its joint. Accordingly, firstly, the accuracy and capability of suggested formulations will be verified by comparing with the results of other researchers. Then, the effects of eccentric axial load factor, shape factor of non-prismatic column, rotational stiffness of elastic support, translational stiffness of lateral support, rotational stiffness of beam-column connection and slenderness ratio of members on the pre-bucking and post-buckling behavior of a steel frame will be investigated. The results show each of these factors has a significant effect on the equilibrium path and buckling load of the structure. In other words, by increasing the slenderness ratio of members, shape factor and stiffness of connections, increases the nonlinear buckling load of the structure. Accordingly, the translational stiffness of lateral support and slenderness ratio of members have the maximum and minimum effect on this increase, respectively. Moreover, by utilizing the non-linear stability analysis, the buckling load of the simple steel frame reduces with respect to linear stability analysis.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Nonlinear analysis
  • stability
  • simple steel frame
  • I-shape non-prismatic column
  • flexible support
  • semi-rigid connection
  • eccentric load
[1] Kounadis, A.N., Giri, J. and Simitses, G.J. (1977). Nonlinear stability analysis of an eccentrically loaded two-bar frame. Journal of Applied Mechanics. 44 (4), 701–706. DOI:https://doi.org/10.1115/1.3424160.
[2] Simitses, G.J. and Vlahinos, A.S. (1982). Stability analysis of a semi-rigidly connected simple frame. Journal of Constructional Steel Research. 2 (3), 29–32. DOI:https://doi.org/10.1016/0143-974X(82)90031-1.
[3] Kounadis, A.N. and Ermopoulos, J.C. (1984). Postbuckling analysis of a simple frame with varying stiffness. Acta Mechanica. 54 (1–2), 95–105. DOI:https://doi.org/10.1007/BF01190599.
[4] Avraam, T. and Kounadis, A. (1994). Elastica stability analysis of a simple frame under a follower force. Engineering Structures. 16 (4), 238–241. DOI:https://doi.org/10.1016/0141-0296(94)90062-0.
[5] Kounadis, A.N. (2002). Dynamic buckling of simple two-bar frames using catastrophe theory. International Journal of Non-Linear Mechanics. 37 (7), 1249–1259. DOI:https://doi.org/10.1016/S0020-7462(01)00138-X.
[6] Raftoyiannis, I.G. and Kounadis, A.N. (2009). Dynamic buckling of non-sway imperfect rectangular steel frames. Engineering Transactions. 57 (1), 3–15.
[7] Ioannidis, G.I. and Raftoyiannis, I.G. (2005). A simplified nonlinear stability analysis of an imperfect rectangular two-bar frame. Computational Mechanics. 35 (2), 127–133. DOI:https://doi.org/10.1007/s00466-004-0608-7.
[8] Avraam, T.P. and Raftoyiannis, I.G. (2010). Nonlinear buckling analysis of simple geometrically imperfect frames. Archive of Applied Mechanics. 80 (4), 441–450. DOI:https://doi.org/10.1007/s00419-009-0325-y.
[9] رضایی­پژند، م. و بمبائی­چی، م. (1388)، تحلیل کشسان مرتبه دوم و پایداری قاب­های فولادی با پیوندهای نیمه­سخت. نشریه­ی علمی و پژوهشی سازه و فولاد. 5 (6)، 81-59.
[10] رضایی­پژند، م.، شهابیان، ف. و بمبائی­چی، م. (1393)، تحلیل احتمالاتی پایداری قاب­های فولادی ساده و دروازه­ای با پیوندها و تکیه­گاه­های نرم.  نشریه­ی علمی و پژوهشی سازه و فولاد. 10 (16)، 79-51.
[11] Raftoyiannis, I.G. (2013). Nonlinear Stability Analysis of Simple Steel Frames with Load Imperfections. Frontiers of Engineering Mechanics Research. 2, 15–21.
[12] Avraam, T.P. and Fasoulakis, Z.C. (2013). Nonlinear postbuckling analysis of frames with varying cross-section columns. Engineering Structures. 56, 1–7. DOI:https://doi.org/10.1016/j.engstruct.2013.04.010.
[13] Fasoulakis, Z.C., Avraam, T.P. and Raftoyiannis, I.G. (2015). Dynamic buckling of partially-sway frames with varying stiffness using catastrophe theory. International Journal of Non-Linear Mechanics. 71, 116–126. DOI:https://doi.org/10.1016/j.ijnonlinmec.2014.10.002.