اثر انتخاب نگاشت زلزله بر انرژی هیسترزیس و شاخص خرابی پارک-انگ در قاب-های خمشی بتن مسلح

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل، بابل، ایران

2 دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

چکیده

یکی از منابع اصلی عدم قطعیت در تعیین پاسخ‌های لرزه‌ای سازه‌ها، عدم قطعیت در تحریک وارد بر سازه ناشی از زلزله است. در سال‌های اخیر با رواج روش طراحی لرزه‌ای سازه‌ها بر اساس عملکرد اهمیت مسئله انتخاب نگاشت‌های زلزله به عنوان تحریک ورودی بیشتر نمایان شده و توجه محققین بسیاری را جلب نموده است. روش متداول در انتخاب نگاشت‌های زلزله در این روش، انتخاب براساس معیار شدت است. شکل طیف پاسخ یک معیار شدت نسبتا موفق در برآورد برخی از پاسخ‌های لرزه‌ای مانند حداکثر گریز نسبی طبقات می‌باشد. در این مطالعه کفایت این معیار شدت در تعیین انرژی هیسترزیس تلف شده و برای اولین بار در تعیین حداکثر شاخص خرابی پارک انگ در مفاصل پلاستیک سازه در قاب‌های خمشی بتن مسلح بررسی شد. به این منظور چهار قاب خمشی ویژه بتن مسلح با رفتار غیرخطی مدل‌سازی شده و هر یک تحت اثر یک دسته از نگاشت‌های زلزله که براساس معیار شدت شکل طیف پاسخ با استفاده از روش طیف شرطی انتخاب شده بودند، مورد تحلیل قرار گرفت. سپس دو پاسخ انرژی هیسترزیس سازه و شاخص خرابی پارک انگ از نتایج تحلیل اقتباس شده و همبستگی آن‌ها با چند معیار شدت ثانویه به صورت کمّی بررسی شد. انتخاب معیارهای شدت ثانویه به نحوی انجام شد که نشان دهنده ویژگی‌های متفاوتی از قبیل محتوای فرکانسی و مدت زمان حرکات قوی در نگاشت‌های زلزله باشند. نتایج نشان داد که معیار شدت شکل طیف پاسخ در انتخاب نگاشت‌های زلزله برای برآورد پاسخ انرژی هیسترزیس و شاخص خرابی پارک انگ دارای کفایت لازم نبوده و پیش‌بینی دقیق‌تر این پاسخ‌ها نیازمند ارائه معیار‌های شدت جدید و مطالعه بیشتر در زمینه انتخاب نگاشت می‌باشد. از معیارهای شدت ثانویه نیز معیارهای مرتبط با انرژی و مدت زمان حرکات قوی بیشترین همبستگی را با دو پاسخ انرژی هیسترزیس و شاخص خرابی پارک انگ داشتند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Effect of Record Selection Technique on Dissipated Hysteresis Energy and Park Ang Damage Index in Moment Resisting RC Frames

نویسندگان [English]

  • Gholamreza Abdollahzadeh 1
  • Mohammad Sazjini 2
1 Associate Professor, Department of Civil Engineering, Babol Noshirvani University of Technology, Babol, Iran
2 PhD Candidate, Faculty of Civil Engineering, Babol Noshirvani University of Technology.
چکیده [English]

The main sources of the uncertainty in estimation of structural seismic responses is the uncertainty of the earthquake records as the input excitations. In recent years, along with the development of performance-based seismic design approaches, importance of the record selection strategies in nonlinear response history analysis of structures has been highlighted and has attracted the attention of many researchers. Record selection in performance-based seismic design approaches is often done based on the intensity measure of the records. The spectral shape has been introduced as a powerful intensity measure in record selection techniques for estimation of some structural responses such as the maximum inter-story drift ratio. In the present study, the sufficiency of the spectral shape in assessment of hysteresis energy of the structure and the maximum Park Ang damage index in plastic hinges has been investigated in special moment-resisting RC frames. In this way, four 2D structural models of special moment-resisting RC frames with inelastic characteristics have been analyzed under a set of strong ground motion records selected based on the spectral shape by the conditional spectrum method. After determination of numerical values of hysteresis energy of the structure and maximum Park-Ang damage index in the plastic hinges, the correlation of such responses have been investigated with the various secondary intensity measure. These intensity measures are selected such that they cover various properties of strong ground motion records such as frequency content and duration. The results indicate that spectral shape is not sufficient for prediction of hysteresis energy and Park-Ang damage index of special moment-resisting RC frames. To obtain an unbiased and reliable estimate of such responses, more studies on record selection strategies is needed. Among the secondary intensity measure, those associated with the energy content and duration of the records are more correlated with the aforementioned structural responses.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Nonlinear response history analysis
  • Intensity Measure
  • Record selection
  • Spectral shape
  • Conditional spectrum
  • Dissipated hysteresis energy
  • Park-Ang damage index
  • strong ground motion duration