بررسی تاثیر طول و زاویه ترک بر رفتار سدهای وزنی بتنی: مطالعه موردی سد تنظیمی انحرافی گتوند

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد سازه های هیدرولیکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول،دزفول، ایران

2 گروه عمران دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول

3 گروه سازه های هیدرولیکی، دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول

چکیده

رفتار لرزه‌ای در سدهای وزنی بتنی به دلیل نیاز به افزایش اطمینان از ایمنی سدها در حین زلزله، در سال‌های اخیر بسیار مورد توجه قرار گرفته است. بیشتر سدهای بتنی موجود در معرض آسیب ترک خوردگی قرار دارند. این ترک‌ها توسط عوامل مختلفی از قبیل عملیات اجرایی، عمل آوری بتن، تغییرات حجمی توده بتن، بارهای وارده و غیره ایجاد شده و گسترش احتمالی این ترک ها ممکن است باعث کاهش کارایی، خرابی و ناپایداری اینگونه سدها گردد. استفاده از علم مکانیک شکست به عنوان یک روش جدید برای تخمین ناپایداری و دوام سدهای بتنی، در نشریات و مقالات معتبر علمی دنیا توصیه گردیده است. با توجه به حساسیت موضوع ترک-خوردگی در سدهای بتنی، و همچنین با توجه به اینکه در گذشته رفتار سد گتوند در اثر ترک‌خوردگی مورد مطالعه قرار نگرفته است، در این مطالعه، به بررسی رفتار سد تنظیمی گتوند در اثر ترک‌خوردگی پرداخته شده است. برای مدلسازی این پژوهش از نرم افزار آباکوس استفاده شده است. پارامترهایی که بعنوان متغیر در نظر گرفته شده اند شامل: طول متغیر برای ترک و زاویه ترک می‌باشند. در مورد تاثیر زاویه ترک نتایج نشان می‌دهد که بدترین حالت برای مقطع سد زمانی است که ترک زاویه منفی داشته باشد. مقدار جابجایی افقی برای زاویه 30- درجه برابر با 031/0 متر و برای ترک با زاویه 30+ درجه برابر با 025/0 متر است. همچنین افزایش طول ترک باعث افزایش مقادیر جابجایی، تنش و عکس العمل های تکیه‌گاهی در سد شده است. مقدار حداکثر عکس‌العمل تکیه‌گاهی در مدل با طول ترک 200 سانتیمتر، در حالتیکه زاویه ترک 45+ باشد، 4 درصد بیشتر از مدل با طول ترک 30 سانتیمتر و برابر با 8+E78/1 نیوتن است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigating the effect of crack length and angle on the behavior of concrete weights: a case study of Gotvand deviation regulation dam

نویسندگان [English]

  • zeynab derikvand 1
  • Hassan Kiamanesh 2
  • Najaf Hedayat 3
1 Master of Hydraulic Structures, Dezful Islamic Azad University, Dezful, Iran
2 Dezful Islamic Azad university faculty
3 Department of Hydraulic Structures, Dezful Branch, Islamic Azad University, Dezful, Iran
چکیده [English]

Seismic behavior in concrete weights due to the need to increase the safety of dams during earthquakes has been very much considered in recent years. Most concrete dams are exposed to cracking damage. These cracks are created by various factors such as operation, concrete treatment, volumetric changes in concrete mass, loads, etc., and the possible expansion of these cracks may reduce the efficiency, failure and instability of such dams. The use of fracture mechanics as a new method for estimating the instability and durability of concrete dams has been recommended in world-renowned journals and papers. Due to the sensitivity of the subject of crack-erosion in concrete dams, as well as considering that in the past the behavior of the Gotvand dam was not investigated due to trapping, this study examined the behavior of the Gotvand Regulatory Dam due to trapping Has been. Abkhus software is used to model this research. Parameters that are considered as variables include the length of the variable for the cracks and the crack angle. In the case of the effect of the crack angle, the results indicate that the worst case for the dam section is to leave a negative angle. The horizontal displacement value for the -30 degree angle is 0.031 m and is 0.025 m for cracking at an angle of +30 degrees. Also, the increase in the length of the crack increased the amount of displacement, tension and rebound response in the dam. Maximum reciprocating photo in a model with a length of 200 cm, with a crack angle of +45, is 4% higher than the model with a gap of 30 cm and equal to 1.78E+8 of Newton.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Crack length
  • crack angle
  • Gotvand adjustment dam
  • Fracture Mechanics
  • cracks in concrete dams
[1] Chopra, A. K. and Chakrabarti, P. (1972). “The earthquake experience at koyna dam and stress in concrete gravity dam,
“Earthquake Engineering and Structural Dynamic, 1, 151-164.
[2] El-Aidi. & J.Hall. (1989). "Non-linear earthquake response of concrete gravity dams part 2: Behaviour". Earthquake
.Engineering & Structural Dynamics. Volume 18, Issue 6: 853–865.
[3] Bhattacharjee, S.S , Legar, P. (1994). "Application of NLFM models to predict cracking in concrete gravity dams".
Journal of Structural Engineering. Volume120,Issue 4.
[4] Ghaemian, M. and Ghobarah, A. (1999). “Nonlinear Seismic Response of Concrete Gravity Dams With Dam –
Reservoir Interaction,“Engineering Structures, 21, 306 – 315.
[5] Pekau, O.A. and Guanglun, W. and Chuhan, Z. and Shaomin, W. (2000). “Seismic Fracture Analysis of concrete
Gravity Dams Based on Nonlinear Fracture Mechanics,“ Engineering Fracture Mechanics, 65, 67- 87.
[6] Shouyan JIANG, Chengbin DU and Zhiming LIU. (2009). "Seismic Safety Evaluation of Cracked Concrete Gravity
Dam." Lifeline Earthquake Engineering in a Multihazard Environment.
[7] Valamanesh,V. & Estekanchi,H.E. & Vafai,A. &Ghaemian,M. (2011). "Application of the Endurance Time Method in
Seismic Analysis of Concrete Gravity Dams." Scientia Iranica A.18(3):326-337.
[8] M. S. Salimi, H. Kiamanesh, and N. Hedayat. (2011). "Probe of Crack Initiate at the Toe of Concrete Gravity Dam
using Numerical Analysis." World Academy of Science, Engineering and Technology International Journal of Civil and
Environmental Engineering Vol:5, No:9.
[9] Mehta Jahnavi Hitendra, Bhairav Thakkar. (2016). "Analysis of crack propagation in a concrete gravity dam."
International journal of advanced technology in engineering and science. Vol.no.4, issu no.04, April.
[10] Attarnezhad, R. and Alireza Lohrasbi. (2005). "Analysis of the expansion of cracks in concrete concrete weights in
separate cracks." Second National Congress of Civil Engineering, Tehran, University of Science and Technology, Civil.
[11] Vosughi far, Adl parvar, Shamsaee. (2005). "Seismic Analysis of Turquoise Concrete Dams with Combined Volume
Size, Finite Element Method", Second International Conference on Concrete and Development.
[12] Aghajani, Mansouri, Leshteh Neshaee. (2011)." The Effect of Failure Energy on the Growth and Expansion of Cracks
in Masonry-Derived Weighted Concrete Dam." Sixth National Congress of Civil Engineering, May, Semnan University,
Semnan, Iran.
[13] Rezaei Azariani, Hossein. and Keyvan Bina. (2014)." Crack Analysis in Concrete Dams (Failure Mechanics)." Second
International Congress of Structures, Urban Architecture and Development, Tabriz, Permanent Secretariat of the
International Congress on Structural Engineering, Urban Architecture and Development.
[14] Ghazi Marashi, Ostadhossein. (2014). "Crack analysis in concrete concrete weights using finite element method and
using nonlinear failure mechanics criterion." Eighth National Congress of Civil Engineering, Faculty of Civil Engineering,
Babol.
[15] Pasbani Khayavi, Farhang. (2017). "Investigating the development of cracks and repair methods of concrete dams." 1
st
National Confrence on Repair and Maintenance of Concrete Structures.
[16] Abaqus Inc., Abaqus Analysis User's Manual, Version 6.16.
[17] Gioia G, Bazˇant Z, Pohl BP. (1992)."Is no-tension dam design always safe?–A numerical study." Dam Eng;3(1):23–
34.
[18] Bo Li, an Fu, bin Chen, Wu, Gao Lin. (2016). “Modeling crack propagation with the extended scaled boundary finite
element method based on the level set method “. Computers and Structures 167 , 50–68.
[19] Zhang, Wang, Xiangrong Yu. (2013). “Seismic cracking analysis of concrete gravity dams with initial cracks using the
extended finite element method “. Engineering Structures, 56, 528–543.