بررسی آزمایشگاهی رفتار خمشی و شکل‌پذیری تیرهای دو دهانه بتن مسلح با جایگزینی کامپوزیت سیمانی الیافی توانمند (HPFRCC)

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 عمران ، عمران،دانشگاه سمنان، شهر سمنان ، ایران

2 دانشیار، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

3 استاد، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

چکیده

ضعف بتن ترد شکنی و عدم شکل پذیری می باشد و استفاده از الیاف فولادی یک راه حل مناسب برای غلبه بر این ضعف است. رفتار سخت شوندگی کرنش تحت کشش که با سایر کامپوزیت های سیمانی و بتنی متفاوت است، از HPFRCC یک مصالح توانمند با قابلیت جذب انرژی بالا و قابلیت ترک خوردگی های زیاد قبل از شکست ساخته است. بنابراین کاربرد سازه ای این مواد کامپوزیتی در اعضای سازه ای مانند تیرهای سراسری، برای کنترل ترک و ارتقاء قابلیت شکل پذیری، رو به گسترش است. در این مقاله تاثیر استفاده از کامپوزیت سیمانی الیافی توانمند حاوی 2% الیاف فولادی در رفتار و عملکرد خمشی تیرهای بتن مسلح دو دهانه بررسی گردیده است که دو تیر با بتن معمولی و دوتیر دیگر با بتن HPFRCC بودند که هر کدام با دو نوع متفاوت چیدمان خاموت در ناحیه تکیه گاه میانی و وسط دهانه ساخته شدند. تیرها دارای دو دهانه مساوی به طول 1800میلیمتر بوده و نیروی متمرکز در وسط دهانه و به صورت متقارن و به صورت افزاینده اعمال گردید. نتایج تحقیق نشان داد که استفاده از کامپوزیت سیمانی الیافی توانمند (HPFRCC) با 2% الیاف فولادی در نمونه ها باعث افزایش شکل پذیری، جذب انرژی، و افزایش ظرفیت باربری و بهبود رفتار مناسب ناحیه مفصل پلاستیک تیرهای بتن مسلح دو دهانه سراسری گردید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Experimental Investigation on Flexural Behaviour and Ductility of Two-Span RC Beams Cast with High Performance Composites HPFRCC

نویسندگان [English]

  • ramin ehsani 1
  • Mohammad Kazem Sharbatdar 2
  • Ali Kheyroddin 3
1 Faculty of Civil Engineering, Semnan University, Semnan, Iran
2 Associate Professor, Civil Engineering Faculty, Semnan University, Semnan, Iran
3 Professor, Faculty of Civil Engineering, Semnan University, Semnan, Iran
چکیده [English]

The particular weaknesses of concrete are brittle fracture and lack of material ductility, so using steel reinforcements and discrete fibres are an attempt to overcome this weakness. Strain hardening behaviour under tensile force has made new material HPFRCC as a high performance material with high energy absorption capability and high cracking ability before failure, Therefore the structural application of this composite material in the structural members such as continuous beams to control cracks and improve ductility has come to the believed border. In this paper, the effect of using HPFRCC containing 2% steel fibres on the flexural performance of four large two-span reinforced concrete beams has experimentally been investigated. Two beams were conventional concrete with two different arrangements of stirrups in the central support area and two other beams were companion but made with full HPFRCC composites, all beams with two equal spans of 1800 mm were loaded under concentrated force applied in the middle of the span symmetrical and incrementally. The results indicated that the use of HPFRCC with 2% steel fibre in the specimens increased the ductility, energy absorption, and bearing capacity, as well as an appropriate re-distributing moment in the plastic area of reinforced concrete continuous beam with two spans.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "HPFRCC"
  • "Continuous beam"
  • Flexural behavior"
  • "Ductility"
  • "Steel Fibres"
[1] Naaman, A.E., Reinhardt, H.W.(2003). "Setting the stage: toward performance-based classification of FRC composites". In High Performance Fiber Reinforced Cement Composites (HPFRCC-4), Proc. Of the 4th Int’l RILEM Workshop, A.E. Naaman and H.W. Reinhardt.
[2] Fischer,G.,Wang,S.and Li,V.C.(2003)."Design of engineerd cementitious composites for processing and workability requirments".7th International Symposium on Brittle Matrix Composites,29-36
[3] Li,VC.)1993(." From micromechanics to structural engineering-the design of cementitous composites for civil engineering applications".JSCE J.of Structural Mechanics and Earthquake Engineering 10(2),37-48
[4] Farhat, F.A, Nicolaides, D., Kanellopoulos, A., Karihaloo, B.L.(2007)."High performance fibre-reinforced cementitious composite (CARDIFRC)–Performance­ and application to retrofitting".Engineering Fracture Mechanics;74:151–67. doi:10.1016/j.engfracmech.2006.01.023.
[5] Kunieda,M.and Rokugo, K.(2006)."Measurement of crack opening behavior within ECC  under bending moment"In proc.,Int,1 RILEM Workshop HPFRCC in Structural Applications,Eds.Fischer,G.,and V.C.Li,313-322
 [6] Wang, S.,(2005)."Micromechanics based matrix design for engineering cementitious composites",phD dissertation, Michigan University.
 [7] Stang,H.,and Li,V.C.(2004)."Classification of fiber reinforced cementitious materials for structural applications,"in Fiber-Reinforced Concrete ,Proc,BEFIB 2004,Ed.M.di Prisco R.Felicetti and G.A. Plizzari,197-218
[8] Hemmati A, Kheyroddin A, Sharbatdar M.K.(2015)."Increasing the flexural capacity of RC beams using partially HPFRCC layers". Compututers and Concrete;16:545–568.DOI/10.12989/cac.2015.16.4.545
[9] Hemmati A, Kheyroddin A, Sharbatdar M, Park Y, Abolmaali A.(2016)." Ductile behavior of high performance fiber reinforced cementitious composite (HPFRCC) frames.ConstrBuild Mater";115:681–9. doi:10.1016/j.conbuildmat.2016.04.078.
[10] Hemmati,A.,Kheyroddin,A. and Sharbatdar,M.K. (2014)."plastic hinge rotation capacity of reinforced HPFRCC beams" j.Struct.Eng., 141(2),04014111.
[11] Sharbatdar, M.K, Parsa, H. (2016). "The evaluation of strengthening effect of reinforced concrete structures with FRP on seismic dynamic performance of the structures", Journal of Structural and Construction Engineering (JSCE), :(DOI) 10.22065/jsce.2017.97090.1312.
[12] Mostofinejad, D. (1997)."Ductility and Moment Redistribution in Continuous FRP Reinforced Concrete Beam ," phD  thesis, Department of Civil  and Environmental  Engineering, Carleton University , Ottawa ,Ontario ,Canada
[13] Mostofinejad, D. Farahbod. F.(2011)."Experimental study of moment redistribution in RC frames  strengthened with CFRP sheets." Composite Structures.p.1168-1177. doi:10.1016/j.compstruct.2010.10.004
[14] Maghsoudi AA, Akhbarzadeh   H.(2010)."Experimental and analytical investigation of reinforced high strength concrete continuous beams strengthened with fiber   reinforced  polymer". Materials and Design.31.p.1130-1147.d0i:10.1016/j.matdes.2009.09.041
 [15] Maghsoudi AA, Hashemi H, Rahgozar  R.(2008)." Flexural ductility of reinforced HSC beams strengthened with CFRP sheets. Struct  Eng :30(4)
[16] Saghafi, M.h., H. Shariatmadar, and A.Kheyroddin. (2016)."Experimental Study and Application of High Performance Fiber Reinforced Cementitious Composites for Retrofitting Beam-Column Joints in Rigid-Framed Railway Bridges".Transportation Infrastructure Engineering(JTIE),. p. 33-51.
[17] Lopes, S.M .R.and Bernardo, L. F. A. (2003)."Plastic rotation capacity of high-strength concrete beam." journal of materials and structures", 36(1), ,p.22-31
[18] Lin C, Chien Y. (2000)."Effect of section ductility on moment redistribution of continuous concrete beams". J Chinese Inst Eng;23:131–41.
[19] Naaman A, Paramasivam P, Balazs GL, Eibl J, Erdelyi L, Hassoun NM, et al.(1995)."Reinforced and prestressed concrete using HPFRCC matrices". Proc 2nd Int RILEM/ACI Work, , p. 291–347
[20] Mishra,D. and Li, V.C.(1995)."Performance of ductile plastic hinge designed with an engineered cementitious composite". UMCEE Req.No.9506,University of Michigan;.
[21] Hemmati A, Kheyroddin A, Sharbatdar M.K.(2014)." Proposed equations for estimating the flexural characteristics of reinforced HPFRCC beams". Iran J Sci Technol Trans Civ Eng;38:395.
[22] Yang K-H, Chung H-S, Ashour AF. (2007). "Influence of section depth on the structural behaviour of reinforced concrete continuous deep beams". Mag Concr Res 2007;59:575–86. doi:10.1680/macr.59.8.575.
[23] Fallah, M.M.,   Sharbatdar, M.K.,   Kheyroddin, A. (2017)."Experimental Strengthening of the Two-way RC Slabs with High Performance Fiber Reinforced Cement Composites Prefabricated sheets", Journal of Rehabilitation in Civil Engineering, DOI: 10.22075/jrce.2018.14532.1266.
[24] Fallah, M.M.,  Sharbatdar , M.K.,  Kheyroddin, A. (2017). "Experimental Study of the Performance of Two-way RC Slabs Retrofitted with High Performance Fibre Reinforced Cement Composite (HPFRCC) prefabricated laminates", Journal of Structural and Construction Engineering (JSCE), :(DOI) 10.22065/jsce.2018.120672.1480
[25] Sahraei moghadam, A.,Omidinasab, F., Dalvand, A. (2017). ”The flexural behavior of multi-layer high performance self-compacting hybrid fibers concrete slabs”, (DOI) 10.22065/JSCE.2018.122428.1498, In Press, (in Persian).
 [26]  Japan  Society of Civil Engineers (JSCEs).(2008).”Recommendations for design and construction of high performance            fiber reinforced cement  composites with multiple fine cracks”,Concr Ser.82
[27] ACI, (2014). Building Code Requirements for reinforced Concrete. American Concrete Institute.ACI 318,famington       Hills.Michigan.