مطالعه ی رفتار سیستم قاب با ستون پیوند شده (LCF) طراحی شده مبتنی بر عملکرد، تحت زلزله‌های حوزه ی دور و نزدیک

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

2 دانشگاه سمنان

چکیده

در این مقاله، نوع جدیدی از سیستم باربر لرزه ای به نام سیستم قاب با ستون پیوند شده (LCF) به منظور مستهلک نمودن انرژی زلزله و بازگشت سریع سازه به خدمت رسانی، مورد مطالعه ی عددی قرار گرفته است. این سیستم با رفتار تیر پیوند شکل پذیر به عنوان فیوز برشی، در سطوح مختلف زلزله، سبب کاهش و یا عدم آسیب در دیگر اعضاء سازه می‌شود. جهت بررسی رفتار سازه‌ای این سیستم تحت زلزله‌های حوزه ی نزدیک و دور از گسل، پس از صحت سنجی مدل‌های آزمایشگاهی، سازه‌های 3، 6 و 9 طبقه بر اساس روش مبتنی بر عملکرد، طراحی شده و رفتار آن‌ها تحت نگاشت‌های اصلاح شده ی 7 زلزله ی نزدیک و 7 زلزله‌ی دور از گسل مورد بررسی قرار گرفته است. با توجه به نتایج حاصل از تحلیل دینامیکی غیرخطی، بیشینه درصد دریفت میان طبقه ای در حوزه ی نزدیک در سازه‌های فوق به ترتیب برابر 91/3 ، 08/1 و 65/1 درصد و نیز بیشنه درصد دریفت میان طبقه ای در حوزه ی دور به ترتیب برابر 74/1، 91/3 و06/4 درصد به دست آمده که در نیمه ی پایینی سازه‌های طراحی شده رخ داده و با توجه به مقایسه تغییرمکان ماکزیمم و درصد دریفت‌های میان طبقه ای به دست ‌آمده با سازه‌های طراحی شده به روش پیشنهادی شعیبی و همکاران و همچنین ملکوتیان و همکاران، سازه دارای تغییرمکان ماکزیمم و درصد دریفت میان طبقه ای کنترل شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

A Study on the Performance-Based Seismic Design of Linked Column Frame (LCF) System Subjected to Near and Far-Field Earthquakes

نویسندگان [English]

  • majid Gholhaki 1
  • farnam foroozan 2
  • Omid Rezayfar 1
1 Associate Professor, Faculty of Civil Engineering, Semnan University, Semnan, Iran
2 semnan university
چکیده [English]

This paper deals with numerical study of a newly developed seismic load resisting system called “linked column frame (LCF) system” which can be used to dissipate the earthquake energy and aids the structure to quickly revert to the serviceability level Dominant behavior of this system resembles that of the ductile link beam and as the shear fuse, it mitigate structural damages in various seismic events. In order to investigate the structural behavior of this in the event of near and far-filed earthquakes, after validationg the models by means of laboratory models, 3, 6 and 9-storey buildings were deigned making use of performance based design approach and then, the earthquake-induced responses were investigated by applying near and far-field earthquake records. Based on the results derived from the nonlinear dynamic analysis, the maximum inter - storey drift developed by the near and far-field earthquakes are equal to 3.91, 1.08, 1.65% and 1.74, 3.91 and 4.06, respectively. These values are related to the lower half of the building’s height and in compliance with the comparison between maximum displacement and inter-storey drifts obtained by the method proposed by Shoeibi and Malakoutian et al; the structure takes advantage of the controlled maximum and inter-storey drifts.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Linked Column Frame (LCF) System
  • Performance Based Design (PBD)
  • Near Field Earthquake
  • Far Field Earthquake
  • drift