پهنه بندی پارامترهای مقاومتی خاک با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS (مطالعه موردی شهر بندرعباس)

نوع مقاله : یادداشت پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مهندسی عمران، دانشگاه هرمزگان، بندر عباس، ایران.

2 کارشناس ارشد ژئوتکنیک، گروه مهندسی عمران، دانشکده‌ی فنی و مهندسی، دانشگاه هرمزگان، بندرعباس، ایران

چکیده

امروزه مطالعات ژئوتکنیکی جزء جدائی ناپذیر در هر پروژه عمرانی می باشد و داشتن اطلاعات کافی در مورد اعماق مختلف خاک بدون انجام مطالعه مکانیک خاک امکان پذیر نمی باشد. انجام طراحی صحیح سازه ها مستلزم اعمال مقادیر مناسب ظرفیت بابری خاک می باشد، این کار جزء با اطلاعات ژئوتکنیکی که از گمانه های حفرشده به دست می آید مقدور نیست. لذا در این تحقیق سعی شده است با جمع آوری اطلاعات ژئوتکنیکی حاصل از 241 گمانه حفاری شده تا عمق 15 متری و با بکارگیری نرم‌افزار سیستم اطلاعات جغرافیایی (ArcGis) پارامترهای ژئوتکنیکی در شهر بندرعباس پهنه بندی گردد. این پهنه بندی تقریب خیلی خوبی را از پارامترهای ژئوتکنیکی خاک به مهندسان ارایه می‌دهد که در طراحی‌های پی-سازه می‌توان از آن استفاده نمود. نتایج بدست آمده در این تحقیق نشان میدهد که بیش از 85 درصد منطقه مورد مطالعه دارای لایه‌های خاک درشت‌دانه از نوع ماسه لای‌دار با تراکم متوسط و متراکم بوده که با افزایش عمق بویژه از 10 متر پایین‌تر به تراکم خاک افزوده شده و در گروه خاکهای دانه‌ای متراکم قرار می‌گیرند. از سوی دیگر عموم لایه‌های خاک از 6 متر و پایین‌تر اشباع و با رطوبت طبیعی حداکثری 30 درصد می‌باشد. با توجه به خاک غالب منطقه و ضرورت در نظر گرفتن مخاطرات ژئوتکنیکی در طراحی پی‌ها، نقشه های پهنه بندی ضریب اطمینان در مقابل روانگرایی نیز تهیه گردیده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Zoning of Soil Resistance Parameters Using Geographic Information System (GIS) (Case Study of Bandar Abbas city)

نویسندگان [English]

  • Adel Asakereh 1
  • masoud mosaffa 2
1 Department of civil engineering, Faculty of Engineering, University of Hormozgan, Bandar abbas, Iran.
2 MSc in geotechnical engineering, Department of Civil engineering, University of Hormozgan, Bandar Abbas, Iran
چکیده [English]

Today, geotechnical studies are an integral part of any development project, and having sufficient information about the depths of soil without conducting soil mechanics studies is not possible. The proper design of the structures requires the application of appropriate amounts of soil capacity, this is not possible with the geotechnical information obtained from the drilled boreholes. Therefore, in this research, geotechnical parameters have been collected in Bandar Abbas by collecting geotechnical data from 241 drilled boreholes to a depth of 15 meters. Using geological information system software (ArcGis), geotechnical parameters are zoned. This zoning provides a very good approximation of the geotechnical parameters of the soil to the engineers, which can be used in the design of the pion. The results obtained in this study show that more than 85% of the study area has coarse-grained soil layers with a moderate and dense density of sandy sand, which, by increasing the depth, especially from 10 meters below, to the density of soils They are added in the group of dense soil soils. On the other hand, the general soil layers are 6 m below and saturated with a maximum natural moisture content of 30%. Regarding the dominant soil of the region and the need to consider the geotechnical hazards in the design of the plies, zoning maps of the coefficient of reliability versus liquefaction are also provided.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Geotechnical zoning
  • Soil Mechanics Parameters
  • Bandar Abbas city
  • Geographic information system
  • Liquefaction confidence coefficient