ارائه روابطی تجربی برای تخمین فرکانس اصلی ارتعاش برج های تاریخی مصالح بنایی

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست، دانشگاه صنعتی شیراز، شیراز، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی زلزله، دانشگاه صنعتی شیراز

3 دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست، دانشگاه صنعتی شیراز، شیراز، ایران

4 بخش مهندسی راه و ساختمان، دانشگاه شیراز

چکیده

بناهای تاریخی در هر کشور از جمله سازه های ارزشمند به شمار می روند. از این رو، اخیرا بحث ارزیابی عملکرد این گونه بناها تحت انواع بارها خصوصا زلزله مورد توجه قرار گرفته است. از این میان برج های تاریخی که عمدتا با مصالح بنایی بنا شده اند، به عنوان یکی از مرسوم ترین شکل های این نوع بناها محسوب می شوند که با کاربردهای مختلف نظیر مناره مسجد یا ناقوس کلیسا در سرتاسر جهان وجود دارند. در بررسی عملکرد برج های تاریخی مصالح بنایی در زلزله، مشخصات دینامیکی این نوع سازه یک از مهمترین مشخصات مورد نیاز است. از این میان فرکانس اصلی ارتعاش برج یکی از مهم ترین خصوصیات دینامیکی آن به شمار می رود. در این راستا تهیه روابطی برای تخمین فرکانس اصلی ارتعاش برج ها مفید است. در این مقاله، ابتدا مشخصات دینامیکی 38 برج تاریخی که توسط محققین پیشین با استفاده از آزمایش های دینامیکی درجا و یا با روش های تحلیلی استخراج شده اند، جمع آوری شده اند. آنگاه ضمن بررسی تاثیر عوامل مختلف بر فرکانس اصلی ارتعاش آنها، با انجام یک تحلیل آماری، روابطی تجربی برای تخمین فرکانس اصلی ارتعاش برج های تاریخی مصالح بنایی پیشنهاد شده است. بررسی متوسط خطای روابط پیشنهادی نشان می دهد که این روابط با دقت قابل قبولی برای تخمین فرکانس ارتعاش برج های تاریخی قابل استفاده می باشند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Empirical Equations for Estimation of the Fundamental Vibration Frequency of Historical Masonry Towers

نویسندگان [English]

  • M. A. Najafgholipour 1
  • hossein Darvishi 2
  • Seyed Mehdi Dehghan 3
  • Mahmoud Reza Maheri 4
1 Assistant Professor, Department of Civil and Environmental Engineering, Shiraz University of Technology, Shiraz, Iran
2 M.Sc. Student, Shiraz University of Technology
3 ِDepartment of Civil and Environmental Engineering, Shiraz University of Technology, Shiraz, Iran
4 Shiraz University
چکیده [English]

Historical buildings are valuable structures. Therefore, performance evaluation of these structures under different loadings such as seismic effects has been considered in several research projects in recent years. Masonry towers are known as one of the common types of historical structures that exist in different countries. To evaluate the seismic performance of masonry towers, their dynamic properties are needed. Among the dynamic characteristics of the towers, fundamental vibration frequency is known as the most important one. In this regard, formulations for estimation of the vibration frequency of these structures in useful. For this purpose, a database consisting properties of 38 towers which were identified through in-situ dynamic tests or numerical analysis before, are collected. Then, based on a nonlinear regression on the collected database, empirical equations are proposed for estimation of the vibration frequency of historical masonry towers. Evaluation of the database indicates that height of the towers is the most effective parameter on their vibration frequency. In addition, thickness of the perimeter walls, cross-section dimensions of the towers and elastic modulus of masonry can affect the dynamic response of the towers. The average errors of the estimated frequencies by means of the proposed equations indicate that the proposed equations have acceptable accuracy.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Historical Towers
  • Fundamental Frequency
  • Masonry
  • Empirical Equation
  • Statistical Study