بررسی رفتار ستون های بتن مسلح ساخته شده از بتن با مقاومت بالا و محصور شده با غلاف GRP و دورپیچ FRPC

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه مهندسی عمران، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران

2 گروه عمران دانشگاه آزاد اسلامی اهواز

3 گروه عمران دانشگاه جندی شاپور دزفول

چکیده

این مقاله نتایج انجام آزمایش فشار محوری بر ستون‌های بتن‌مسلح ساخته شده از بتن با مقاومت بالا که با استفاده از غلاف لوله‌های پلاستیکی تقویت‌شده با الیاف شیشه و هم‌چنین دورپیچ کامپوزیت‌های الیاف پلیمری تقویتی ، محصور شده‌اند، را ارائه می‌کند. هدف این مطالعه، بررسی رفتار و ظرفیت باربری ستون‌های بتن‌مسلح محصور شده با غلاف GRP و دورپیچ ورق‌های CFRP زیر بارهای فشاری است. در این تحقیق تأثیر استفاده از غلاف GRP، دورپیچ CFRP و هم‌چنین تعداد لایه‌های CFRP بررسی شده است. در این تحقیق 6 ستون بتن‌مسلح استوانه‌ای از بتن با مقاومت بالا تهیه شدند، نصف ستون‌ها (گروه1) دارای غلاف GRP و نصف دیگر (گروه2) فاقد غلاف بودند. از هر گروه، یک ستون هیچ‌گونه لایه تقویتی CFRP نداشت، یک ستون با یک لایه و ستون دیگر با دو لایه ورق تقویتی دورپیچ شدند. تمام ستون‌ها تحت نیروی فشاری متمرکز آزمایش شدند. نتایج نشان داد که استفاده از دورپیچ CFRP و غلاف GRP باعث بهبود مقاومت فشاری و شکل-پذیری ستون‌های بتن‌مسلح می‌شود. افزودن یک لایه و دو لایه دورپیچ CFRP به طور میانگین باعث افزایش %2/10 و %8/24 مقاومت فشاری ‌گردیدند، درحالی که استفاده از غلاف GRP به طور میانگین باعث افزایش 38/3 برابری مقاومت فشاری ستون‌ها شده است. نتایج حاکی از آن است که گرچه دورپیچ CFRP و غلاف GRP هر دو ایجاد محصوریت می-کنند، ولی غلاف GRP به خاطر محصوریت بیش‌تر، تاثیر بسیار افزون‌تری بر افزایش مقاومت فشاری و همین‌طور شکل‌پذیری ستون‌های بتن‌مسلح دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigation on the behaviour of reinforced concrete columns made of high-strength concrete, enclosed with GRP casing and CFRP sheets

نویسندگان [English]

  • Fathollah Sajedi 1
  • Mohsen Shafieinia 2
  • Vahid Razavi Toosi 3
1 Associate Professor, Ahvaz Branch, Islamic Azad University, Ahvaz, Iran
2 Department of Civil Engineering, IAU of Ahvaz
3 Department of Civil Engineering, Jundi Shapur University of Technology
چکیده [English]

This paper presents the results of an axial pressure test on reinforced concrete columns made of high-strength concrete, which are encapsulated using a glass-fiber reinforced plastic pipes (GRP) and also with fiber reinforced polymer (FRP). The purpose of this study was to investigate the load bearing behavior of concrete columns enclosed with GRP casings and CFRP composites under compressive loads. In this research, the effect of using the GRP casings, CFRP sheets, and also the number of CFRP layers has been investigated. In this research, six circular reinforced concrete columns were manufactured from high-strength concrete, half of columns (group 1) had a GRP casing and the other half (group 2) without casing. From each group, a column had no CFRP reinforcement layer, a column with one layer and another column with two layers of CFRP reinforcement. All columns were tested under concentrated compressive force. The results showed that the use of CFRP sheets and GRP casings improved the compressive strength and durability of the reinforced columns. The addition of a layer and two layers of CFRP increased an average of 10.2% and 24.8% in compressive strength, while the use of a GRP casing increased averagely 3.83 times in compressive strength of the columns. The results indicate that although the CFRP sheets and the GRP casings are both enclosed, the GRP casings, due to their greater enclosure, have a much greater effect on the compressive strength and the ductility of the reinforced concrete columns.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Reinforced concrete column
  • High-strength concrete
  • GRP casing
  • CFRP sheet
  • Axial force
  • Ductility
[1] Tokgoz, S., Dundar, C., Tanrikulu., A.K., Experimental behaviour of steel fibre high-strength reinforced concrete and composite columns, Journal of Constructional Steel Research, Vol. 74, pp. 98–107, 2012.
[2] Dundar, C., Erturkmen, D., Tokgoz, S., Studies on carbon fibre polymer confined slender plain and steel fibre reinforced concrete columns, Engineering Structures, Vol. 102. pp. 31–39, 2015.
[3] Mirmiran, A., Shahawy, M., A new concrete-filled hollow FRP composite column, Composites: Part B, Vol. 27, pp. 263-268, 1996.
[4] Shahawy M., Mirmiran A., Beitelman T., Tests and modeling of carbon-wrapped concrete columns, Composites: Part B, Engineering, Vol.31, No.6, pp.471–80, 2000.
[5] Wu, G., Lu, Z.T., Wu, Z.S., Strength and ductility of concrete cylinders confined with FRP composites, Construction and Building Materials, Vol. 20, pp. 134–148, 2006.
[6] Sheikh, Sh.A., Performance of concrete structures retrofitted with fiber reinforced polymers, Engineering Structures, Vol. 24, pp. 869–879, 2002.
[7] Wong, Y.L., Yu, T., Teng, J.G., Dong, S.L., Behavior of FRP-confined concrete in annular section columns, Composites: Part B, Vol. 39, pp. 451–466, 2008.
[8] Mirmiran. A., Shahawy. M., Samaan. M., El Echary, H., Mastrapa.  J.C., Pico. O., Effect of column parameters on FRP-confined concrete, journal of composites for construction, Vol.2, No.4, pp. 175–85, 1998.
 [9] EL Maaddawy, T., EL Sayed, M., Abdel-Magid, B., The effects of cross-sectional shape and loading condition on performance of reinforced concrete members confined with Carbon Fiber-Reinforced Polymers, Materials and Design, Vol. 31,  pp. 2330–2341, 2010.
[10] Ozbakkaloglu, T., Xie, T., Geopolymer concrete-filled FRP casings: Behaviour of circular and square columns under axial compression, Composites: Part B, Vol. 96, pp. 215-230, 2016.
 [11]  Rahai, A.R., Sadeghian, P., Ehsani, M.R., Experimental Behaviour of Concrete Cylinders Confined with CFRP Composites, The 14th World Conference on Earthquake Engineering, Beijing, China, October 2008.
[12] Kumutha, R., Vaidyanathan, R., Palanichamy, M.S., Behaviour of reinforced concrete rectangular columns strengthened using GFRP, Cement & Concrete Composites, Vol. 29,  pp. 609–615, 2007.
[13] Parvin, A., Jamwal, A.S., Effects of wrap thickness and ply configuration on composite-confined concrete cylinders, Composites Structure,  Vol. 67, No. 4, pp. 437–422, 2005.
[14] Almusallam, T.H., Behaviour of normal and high-strength concrete cylinders confined with E-glass/epoxy composite laminates, Composites: Part B, Vol.38, pp.629–639, 2007.
[15] Vincent, T., Ozbakkaloglu, T., Influence of concrete strength and confinement method on axial compressive behaviour of FRP confined high- and ultra-high-strength concrete, Composites: Part B, Vol. 50, pp. 413–428 , 2013.
[16] Samaan, M., Miemiran, A. Shahawy, M., Model of concrete confined by fibre composite, Journal of Structural Engineering, Vol. 124, No. 9, pp. 1025-1031, 1998.
[17] Ozbakkaloglu, T., Lim, J.C., Vincent, T., FRP-confined concrete in circular sections: review and assessment of stress-strain models, Engineering Structure, Vol.49, pp.1068–1088, 2013.
[18] Youssef. M., Feng, M.Q., Mossalam, A., Stress–strain model for concrete confined by FRP composites, Composites: Part B, Engineering, Vol.38, pp.614–628, 2007.
[19] Hadi M.N.S., Comparative study of eccentrically loaded FRP wrapped columns, Composite Structures, Vol.74, pp. 127-135, 2006.
[20] Hadi, M.N.S., Behaviour of FRP strengthened concrete columns under eccentric compression loading, Composite Structures; Vol.77, No.1, pp.92–96, 2007.
[21] Hadi M.N.S., The behaviour of FRP wrapped HSC columns under different eccentric loads, Composite Structures, Vol. 78, No. 4, pp. 560–566, 2007.
[22] Ozbakkaloglu, T., Axial Compressive Behaviour of Square and Rectangular High-Strength Concrete-Filled FRP Tubes, journal of Composites for Construction, Vol. 17, pp. 151-161, 2013.
[23] Malik, A.R., Foster, S.J., Carbon fiber-reinforced polymer confined reactive powder concrete columns - experimental investigation, ACI Structure Journal, Vol.107, No.3, pp.263-271,  2010.
[24] Xiao, J.,  Tresserras, J.,  Tam, V.W.Y., GFRP-casing confined RAC under axial and eccentric loading with and without expansive agent, Construction and Building Materials, Vol. 73,  pp. 575–585,  2014.
[25] Park, J.H., Jo, B.W., Yoon, S.J., Park, S.K., Experimental investigation on the structural behaviour of concrete filled FRP casings with/without steel rebar, KSCE Journal of Civil Engineering, Vol.15, No.2, pp. 337–345, 2011.
[26] Hadi, M.N.S., Wang, W., Sheikh, M.N., Axial compressive behaviour of GFRP casing reinforced concrete columns,  Construction and Building Materials, Vol. 81,  pp. 198–207,  2015.
[27] Wang, W., Sheikh, M.N., Hadi, M.N.S., Gao, D., Chen, G., Behaviour of concrete-encased concrete-filled FRP casing (CCFT) columns under axial compression,  Engineering Structures, Vol. 147, pp. 256–268, 2017.
[28] Yang, Y. F., Han, L.H., Wu ,X., Concrete shrinkage and creep in recycled aggregate concrete-filled steel casings, Advances in Structural Engineering, Vol. 11, No.4, pp.383–396, 2008.
[29] Ichinose, L.H., Watanabe, E., Nakai, H., An experimental study on creep of concrete filled steel pipes, Journal of Constructional Steel Research, Vol.57, pp. 453–466, 2001.
[30] Shrestha, K. M., Chen, B.C., Chen, Y.F., State of the Art of Creep of Concrete Filled Steel Tubular Arches, KSCE Journal of Civil Engineering, Vol.15, No.1, pp.145-151, 2011.
[31] ASTM D7565/D7565M-10, Standard test method for determining tensile properties of fibre reinforced polymer matrix composites used for strengthening of civil structures, United States: ASTM International, 2010.
[32] ASTM D2996-01, Standard Specification for Filament-Wound Fiberglass (Glass-Fiber-Reinforced Thermosetting-Resin) Pipe, ASTM Committee D29; 2001.
 [33] ASTM D638-02, Standard Test Method for Tensile Properties of Plastics, ASTM Committee D63; 2002.
[34] ACI Committee 211, Standard Practice for Selecting Proportions for Normal, Heavyweight and Mass Concrete (Reapproved 2009), ACI 211.1-91. Farmington hills, MI, USA, 1991.
 [35] Jolly, C.K., Lilistone, D., The stress–strain behaviour of concrete confined by advanced fibre composites. In: Proc. 8th BCA conference higher education and the concrete industry. Southampton; 1998.