آسیب‌پذیری و مدیریت بحران شهر بابل تحت اثر زلزله با استفاده از نرم افزار ArcGIS

نوع مقاله : یادداشت پژوهشی

نویسندگان

1 دکترای مهندسی و مدیریت ساخت دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل، بابل، ایران

2 دانشیار دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

3 دانشجوی دکترای عمران-مهندسی و مدیریت ساخت، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اراک

4 استادیار دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

چکیده

بلایای طبیعی، همواره به عنوان پدیده‌ای طبیعی در طول حیات کره زمین وجود داشته و خواهند داشت. وقوع بلایای طبیعی نظیر زلزله، سیل، طوفان وغیره در اغلب موارد تأثیرات مخربی بر سکونتگاه‌های انسانی باقی گذارده و تلفات سنگینی بر ساکنان آن وارد کرده‌اند و عوارض اقتصادی و اجتماعی پر دامنه‌ای بر جوامع بشری و کشورهای جهان تحمیل کرده است. با توجه به بالا رفتن جمعیت خصوصا در کشورهای جهان سوم و در حال توسعه و از سوی دیگر متراکم بودن جمعیت‌ها و اسکان آنان در بافت-های قدیمی و فرسوده و تحولات جدید شهری و ظهور مشکلات ناشی از همین مسائل، شهرها و بالطبع شهر بابل در معرض عوارض نامطلوب و ناهنجاری‌های مدیریتی قرار گرفته‌اند. چرا که مناطق خالی از سکنه به سرعت به کاربری‌های مسکونی تبدیل شده و در نتیجه دامنه پدیده خطرات ناشی از زلزله را بر حسب احتمال افزایش داده است. بنابر این، ضرورت کاهش آسیب-پذیری شهر در برابر زلزله، به یکی از اهداف اصلی برنامه‌ریزی کالبدی و برنامه‌ریزی شهری تبدیل شد. در این پژوهش، داده‌ها و اطلاعات به دو صورت اسنادی و میدانی جمع‌آوری شد و در محیط نرم‌افزاری ArcGIS مورد تحلیل واقع شد و بعد از تحلیل خطر و آسیب‌پذیری منطقه به بررسی اینکه آیا شهر بابل بعد از بروز یک زلزله می‌تواند حداقل تلفات جانی و مالی را داشته باشد و آیا تجهیزات و امکاناتی در شهر موجود است که جوابگوی شرایط بحران باشد، پرداخته شد. در انتها مشخص شد که بعضی از مناطق شهر بابل دارای ریسک بالایی در برابر زلزله هستند وبرای مدیریت بحران این مناطق راهکارهایی ارائه شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The vulnerability and crisis management of Babil city under the impact of earthquakes using ArcGIS software

نویسندگان [English]

  • Mohammad Javad Taheri Amiri 1
  • gholamreza abdollahzadeh 2
  • maedeh javaheri barforooshi 3
  • farshidreza haghighi 4
1 PhD in construction engineering and management, Babol University of Technology, Babol, Iran
2 babol noshirvani university of technology
3 PhD student, Islamic Azad University, Arak Branch
4 Assistant Professor, faculty of civil engineering, Babol University of technology
چکیده [English]

Natural disasters have always existed as natural phenomena during the life of the planet. The occurrence of natural disasters such as earthquakes, floods, storms, etc. has often left destructive impacts on human settlements and has caused heavy casualties on its inhabitants and has imposed heavy economic and social burdens on human societies and countries of the world. . In view of the increasing population, especially in the Third World and developing countries, on the other hand, population density and settlement in old-fashioned and old-fashioned urban contexts and the emergence of problems caused by these issues, cities and cities in particular Babylon has been exposed to adverse effects and management abnormalities. Because the vacant areas have quickly become residential uses, the magnitude of the earthquake hazards has increased as a result. Therefore, the need to reduce the city's vulnerability to earthquakes has become one of the main goals of physical planning and urban planning. In this research, data and information were collected in both documents and field and analyzed in the ArcGIS software environment and after analyzing the risk and vulnerability of the region, it was examined whether the city of Babylon after the emergence of a The earthquake can have the least financial and fatal losses, and there are facilities and facilities available in the city that respond to the conditions of the crisis. Finally, some areas of Babylon were identified as having a high risk of earthquake, and solutions were presented for crisis management in these areas.

کلیدواژه‌ها [English]

  • natural disasters
  • earthquake
  • ArcGIS
  • vulnerability
  • crisis management
[1]. Lantada Nieves, Pujades Luis, Barbat, Alex, (2008), Vulnerability Index and Capacity Spectrum used Method for Urban Seismic.
[2]. Kirpes (1998), “Mrtha Patrica; Bring Environmental Justice to Nature Hazards”, International Journal of Geographic Information Science, Vol. 17, no. 6: 547-576 .
[3]. Piroudian, N. (2008),"Crisis Management Safety Principles in Unexpected Accidents", First edition, Jihad Publishing, University of Mashhad, p207. (in persian)
[4]. Sadrikia, M.(2007) " Design of the development of a sample crisis management system, master's study of the spatial information system" Master's Degree of Spatial Information System, Khaje Nasir-e-Din Tusi University of Technology, Tehran, Iran, 2007. (in persian)
 [5].Xiang. Ch. Et al. (2011). A model for evacuation risk assessment with consideration of pre- and post disaster factors. The Computers, Environment and Urban Systems pp. 207-217.  
[6]. Shiee, E. (2010), " Investigating the vulnerability of cities against earthquakes using the Hierarchical Reverse Analytical Hierarchy Process (IHWP) and GIS",  A Case Study of the 6th District of Tehran Municipality, Proceedings of the Fourth International Congress of Geographers of the Islamic World, Iran, Zahedan. (in persian)
 [7]. Lewis, J. (1981), “mitigation preparedness measures, in disaster and the small dwelling”, (ed). Lan Davis, Pergamon Press, Oxford: Michigan University.
[8]. Kit. E. (2003)," Environmental hazards", Translated by Ebrahim Moghimi and Shapour Goodarzi-Nejad, Publications. [9]. W. kates, R. and Pijawka, D. (1977). “From Rubble to Moument, The Pace of Reconstruction following Disaster” , ed.Eugene J. Hass.Roberts W. kates and Marten J. Bowden, The MTT press. Massachusetts.
[10]. Azizi, MM. (2008), "Urban considerations in assessing the vulnerability of cities to earthquakes", Fine Arts, No. 34, Tehran University. (in persian)
[11]. Monzavi, M. (2010), " The vulnerability of endangered tissues in the central part of Tehran to earthquake (area 12)", Human Geographic Research, No. 73. (in persian)
[12]. Ahmadi, T. Momeni, K. Modet, E. (2018)," Using HDI Model in Earthquake-Based Risk-Based Risk Measurement (Case Study: Ilam City)", Quarterly Journal of Geographical Sciences, Architecture and Urban Development, Volume: 2, Issue: 13. (in Persian)
[13]. Hoghooghi Fard, E. Emtehani, M. Arafteh, A. (2017), "Analysis of Vulnerability Indicators in Urban Waste Structures with the Seismic Disaster Management Approach (Case Study: District 3 of Shiraz Municipality)", Fourth International Conference on Environmental Planning and Management. (in Persian)
[14]. . Daneshvar khoram, A. Mehdinia, MH. (2017), "Integration of Urban Planning against Earthquake with Crisis Management Approach in Metropolis of Mashhad", First International Conference and 8th National Conference on Urban Planning and Management. (in Persian)
[15]. Sotohian, F. Kazemi, SH. Safavi, F. Javaherdehi, P. (2017)," Crisis management in natural disasters", Third National Conference on Crisis Management, Safety, Health, Environment and Sustainable Development. (in Persian)
[16]. Saffari, H. Pooladvand, MA. (2017), "Seismic zonation of Tehran city based on definite risk analysis and seismic indexes of adjacent faults", Journal of structural and construction Engineering, JSCE,Volume 4,Issue 3,Pages 109-128 .
 [17]. Tanbargi, Davidone, (1994), " Crisis Management", Translation by Ali Zolfaghariyan, First edition, Hadith of Tehran. (in persian)
[18]. UNDP.(2004). Educing Disaster Risk, A Challenge for Development.
[19]. Seth N, Samarth, G. Vinh, A. (2018), " A simulation framework for crisis management: Design and use", Simulation Modeling Practice and Theory", Volume 85, June 2018, Pages 15-32.
[20]. Jifu Liu, Yida Fan, Piejun Shi, (2016), Response to a high-Altitude Earthquake: The Yushu Earthquake example, Int J. Disaster risk sci,2(1),43-53.
[21].Shams. M, (2010), "Investigating the management of earthquake crisis in the worn out tissue of Kermanshah city, Case study: Fayyaz Abad', Geographic Quarterly, Amiyah Environment, No. 13. (in persian)
[22]. Reja, Y,  Shajahan, A, (2011), "Analysing the earthquake vulnerabilities for urban areas: In the context of Chittagong city". Journal of Housing and Revolution, Tehran. (in persian)
[23]. Cutter, S and Boruff, B and Shirley, W, (2003), Social Vulnerability to Environment Hazards, Journal of Social Science Quarterly 34:2,242-261.