بهبود رفتار دینامیکی ساختمان‏های مجاور با میراگرهای ویسکوز سیال

نوع مقاله : یادداشت فنی

نویسندگان

1 استادیار، گروه مهندسی عمران، واحد ارومیه، دانشگاه آزاد اسلامی، ارومیه، ایران

2 دانشجوی دکتری، گروه مهندسی عمران، واحد ارومیه، دانشگاه آزاداسلامی، ارومیه، ایران

چکیده

در سال‌های اخیر، استفاده از سیستم‌های کنترلی در ساختمان‌ها افزایش یافته است و بیش از پیش، اهمیت آن برای کاهش ارتعاش سازه‌ها احساس می‏شود. برای بهبود رفتار دینامیکی ساختمان‌های مجاور، سیستم‌های کنترلی می‌توانند بین ساختمان‌های مجاور به عنوان سیستم‌های فعال، نیمه فعال و غیر فعال نصب شوند. یکی از مهم‌ترین دستگاه‌های میراگر در کنترل غیر فعال، میراگر ویسکوز سیال می‌باشد. میراگرهای ویسکوز سیال به دلیل وجود مقاومت بالای سیال‌ آن‌ها، اجازه می‌دهد تا پاسخ لرزه ای ساختمان‌های مجاور کاهش یابد. در این مقاله اثر میراگرهای ویسکوز بر کاهش جابهجایی طبقه بالا و هم‌چنین بهبود رفتار دینامیکی ساختمان‌های مجاور مورد بررسی قرار گرفته است. هدف اصلی در این پژوهش، استفاده از سیستم‌های کنترلی در دو ساختمان مشابه مجاور برای کاهش پاسخ کل سیستم می‌باشد. به منظور تحلیل مدلسازی برای بهبود رفتار دینامیکی ساختمان‌های مجاور متفاوت متصل شده با میراگرها، تعداد دو مدل از نمونه‌های اصلی در این مقاله بررسی شده است که برای استخراج آنالیز پاسخ و تاریخچه زمانی از نرم افزار SAP 2000 استفاده بهره‌جویی می‌شود. نتیجه‌ها نشان می‌دهند که اثر میراگرهای ویسکوز سیال برای ساختمان بلند‌تر نسبت به ساختمان کوتاه‌تر، کم رنگ‌تر است. هم‌چنین این میراگرها برای ساختمان‌های مجاور با ارتفاع‌های مختلف نسبت به ساختمان‌های با ارتفاع یکسان اثر بخشی بیشتری دارند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Dynamic Behavior Improvement of Adjacent Buildings Using Fluid Viscous Dampers

نویسندگان [English]

  • Ashkan KhodaBandehLou 1
  • Solmaz Yaghobzadeh 2
  • Reza Shokri Soltan Abadi 2
1 Assistant Professor of the Faculty of Engineering, Civil Engineering Department, Urmia Branch, Islamic Azad University, Urmia, Iran
2 Ph.D. Candidate of Civil Engineering, Urmia Branch, Islamic Azad University, Urmia, Iran
چکیده [English]

Nowadays, the use of control systems in buildings has been increased and the importance of vibration reduction of structures is considered more than ever. In addition to improve the dynamic behavior of buildings, control systems can be installed between adjacent buildings as activated, semi-active and inactivated systems. Fluid viscous dampers are one of the most important approaches for inactivated control systems in which the dynamic response of two adjacent buildings reduces according to the high resistance of the viscous fluid. The main purpose of this study is the use of control systems in two similar adjacent buildings to reduce the entire system response which will be the analytical study of the impact of viscous dampers to control system performance. In order to provide the analysis and to study the dynamic behavior improvement of different adjacent buildings connected with dampers, two models of the original sample was investigated. All examples are different from each other and response analysis and time history was provided using SAP 2000 software. According to the acquired results, the effect of fluid viscous dampers for tall buildings is less than the shorter ones. Moreover, these dampers are more efficiently working for adjacent buildings with different heights rather than buildings with the same height.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Dynamic behavior
  • Adjacent buildings
  • Viscous dampers
  • Passive control
  • Seismic Analysis
[1]. Klein, R. G. and Healy, M. D. (1985) Semiactive control of wind induced oscillations in structures, Proceedings of the 2nd International Conference on Structural Control, Univ. of Waterloo, Ontario, Canada, 187–195. 110
[2]. Seto, K. (1994). Vibration control method for flexible structures arranged in parallel. In Proc. First World Conference on Structural Control, 2, 62-71.
[3]. Gurley, K., Kareem, A., Bergman, L. A., Johnson, E. A. and Klein, R. E. (1994) Coupling tall buildings for control of response to wind, Structural Safety and Reliability: Proceedings of ICOSSAR '93, the 6th International Conference on Structural Safety and Reliability, Balkema, Rotterdam, 1553-1560
[4]. Housner, G. W., Bergman, L. A., Caughey, T. K., Chassiakos, A. G., Claus, R. O., Masri, S. F., Skelton, R. E., Soong, T. T., Spencer, B. F. and Yao, J. T. P. (1997) Structural control: Past, present, and future, Journal of Engineering Mechanics, 123(9), 897-971.
[5]. Luco, J. E. and Debarros, F. C. P. (1998) Optimal damping between two adjacent elastic structures, Earthquake Engineering and Structural Dynamics, 27, 649-659.
[6]. Xu, Y. L., He, Q. and Ko, J. M. (1999) Dynamic response of damper-connected adjacent buildings under earthquake excitation, Engineering Structures, 21(2), 135-148.
[7]. Christenson, R. E., Spencer, B. F. and Johnson, E. A. (1999) Coupled building control using active and smart damping strategies., Proc.,5th Int. Conf. on Application of Artificial Intelligence to Civil Engineering and Structural Engineering, Edinburgh, Scotland, 187–195.
[8]. Ni, Y. Q., Ko, J. M. and Ying, Z. G. (2001) Random seismic response analysis of adjacent buildings coupled with non-linear hysteretic dampers, Journal of Sound and Vibration, 246(3), 403-417.
[9]. Science pan of floods and disasters, (2008), Regional office for Asia and Pacific strengthening International Science for the Benefit of Science.
[10]. Hadi, M. N. S. and Uz, M. E. (2009) Improving the dynamic behaviour of adjacent buildings by connecting them with fluid viscous dampers, 2nd International Conference on Computational Methods in Structural Dynamics and Earthquake Engineering, Island of Rhodes, Greece, 280.
[11]. Zhou H, Sun L, Xing F. Damping of Full-Scale Stay Cable with Viscous Damper: Experiment and Analysis. Adv Struct Eng 2014;17:265–74. doi:10.1260/1369-4332.17.2.265.
[12]. Adili, E., Normashiri, K., Mastan, M. (2015) Investigation on the presence of viscous dampers in the building movement, 3rd international conference in the modern methods in civil engineering, Tehran, Iran.
[13]. Hadi, M. N., & Uz, M. E. (2015). Investigating the optimal passive and active vibration controls of adjacent buildings based on performance indices using genetic algorithms. Engineering Optimization, 47(2), 265-286.
[14]. Farghaly, A. A. (2015). Seismic analysis of 3-D two adjacent buildings connected by viscous dampers with effect of underneath different soil kinds. Smart Structures and Systems, 15(5), 1293-1309.
[15]. Bigdeli, K., Hare, W., Nutini, J., & Tesfamariam, S. (2016). Optimizing damper connectors for adjacent buildings. Optimization and Engineering, 17(1), 47-75.
[16]. Liu, S., & Shi, W. (2017). Damping Effect of Adjacent Structures Connected with Viscous Dampers Using Shaking Table Test. DEStech Transactions on Engineering and Technology Research, (iccere).
[17]. Kandemir-Mazanoglu, E. C., & Mazanoglu, K. (2017). An optimization study for viscous dampers between adjacent buildings. Mechanical Systems and Signal Processing, 89, 88-96.
[18]. Wu, Q. Y., Zhu, H. P., & Chen, X. Y. (2017). Seismic fragility analysis of adjacent inelastic structures connected with viscous fluid dampers. Advances in Structural Engineering, 20(1), 18-33.
[19]. Impollonia, N., & Palmeri, A. (2018). Seismic performance of buildings retrofitted with nonlinear viscous dampers and adjacent reaction towers. Earthquake Engineering & Structural Dynamics, 47(5), 1329-1351.
[20]. Pérez, L. A., Avila, S., & Doz, G. (2014). Seismic response control of adjacent buildings connected by viscous and hybrid dampers. In Dynamics of Civil Structures, Volume 4 (pp. 433-440). Springer, Cham.
[21]. Patel, C. C., & Jangid, R. S. (2014). Dynamic response of identical adjacent structures connected by viscous damper. Structural Control and Health Monitoring, 21(2), 205-224.
[22]. Tubaldi, E. (2015). Dynamic behavior of adjacent buildings connected by linear viscous/viscoelastic dampers. Structural Control and Health Monitoring, 22(8), 1086-1102.
[23]. Pargoo, N. S., Hejazi, F., & Jabbar, S. (2017, July). Preventing Seismic Pounding of Adjacent Structures Using Viscous Wall Damper Device. In Global Civil Engineering Conference, 561-577. Springer, Singapore.
[24]. Bertero, V. V. (1986) Observation of structural pounding, Proceedings of the International Conference on the Mexico Earthquake-1985, ASCE, Mexico City, Mexico, 264-278.
[25]. Housner, G. W., Soong, T. T. and Masri, S. F. (1994) Second generation of active structural control in civil engineering, Proceedings of the First World Conference on Structural Control, Pasadena, California.
[26]. Soong, T. T. and Dargush, G. F. (1997) Passive energy dissipation systems in structural engineering, John Wiley & Sons, Chichester, New York.
[27]. Qi, X. X. and Chang, K. L. (1995) Study of application of viscous dampers in seismic joints, proceeding of the International Conference on Structural Dynamics, Vibration, Noise and Control, Hong Kong.
[28]. Taylor, D. P. and Constantinou, M. C. (1998) Development and testing of an improved fluid damper configuration for structures having high rigidity, Proceeding of the 69th Shock and Vibration Symposium.
[29]. Okhovvat., H., Amirkhani, A., Zarkesh, A. and Pourjafar, M. (2015) An introduction to the novel vibration control approaches in tall buildings, Journal of Architecture and Building, 10(1), 49-57.
[30]. Sarlis AA, Constantinou MC. Modeling triple friction pendulum isolators in program SAP2000. Doc Distrib to Eng Community Together with Ex 2010.