بهبود رفتار دینامیکی ساختمان‏های مجاور با میراگرهای ویسکوز سیال

نوع مقاله : یادداشت فنی

نویسندگان

1 استادیار، گروه مهندسی عمران، واحد ارومیه، دانشگاه آزاد اسلامی، ارومیه، ایران

2 دانشجوی دکتری، گروه مهندسی عمران، واحد ارومیه، دانشگاه آزاداسلامی، ارومیه، ایران

چکیده

در سال‌های اخیر، استفاده از سیستم‌های کنترلی در ساختمان‌ها افزایش یافته است و بیش از پیش، اهمیت آن برای کاهش ارتعاش سازه‌ها احساس می‏شود. برای بهبود رفتار دینامیکی ساختمان‌های مجاور، سیستم‌های کنترلی می‌توانند بین ساختمان‌های مجاور به عنوان سیستم‌های فعال، نیمه فعال و غیر فعال نصب شوند. یکی از مهم‌ترین دستگاه‌های میراگر در کنترل غیر فعال، میراگر ویسکوز سیال می‌باشد. میراگرهای ویسکوز سیال به دلیل وجود مقاومت بالای سیال‌ آن‌ها، اجازه می‌دهد تا پاسخ لرزه ای ساختمان‌های مجاور کاهش یابد. در این مقاله اثر میراگرهای ویسکوز بر کاهش جابهجایی طبقه بالا و هم‌چنین بهبود رفتار دینامیکی ساختمان‌های مجاور مورد بررسی قرار گرفته است. هدف اصلی در این پژوهش، استفاده از سیستم‌های کنترلی در دو ساختمان مشابه مجاور برای کاهش پاسخ کل سیستم می‌باشد. به منظور تحلیل مدلسازی برای بهبود رفتار دینامیکی ساختمان‌های مجاور متفاوت متصل شده با میراگرها، تعداد دو مدل از نمونه‌های اصلی در این مقاله بررسی شده است که برای استخراج آنالیز پاسخ و تاریخچه زمانی از نرم افزار SAP 2000 استفاده بهره‌جویی می‌شود. نتیجه‌ها نشان می‌دهند که اثر میراگرهای ویسکوز سیال برای ساختمان بلند‌تر نسبت به ساختمان کوتاه‌تر، کم رنگ‌تر است. هم‌چنین این میراگرها برای ساختمان‌های مجاور با ارتفاع‌های مختلف نسبت به ساختمان‌های با ارتفاع یکسان اثر بخشی بیشتری دارند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Dynamic Behavior Improvement of Adjacent Buildings Using Fluid Viscous Dampers

نویسندگان [English]

  • Ashkan KhodaBandehLou 1
  • Solmaz Yaghobzadeh 2
  • Reza Shokri Soltan Abadi 2
1 Assistant Professor of the Faculty of Engineering, Civil Engineering Department, Urmia Branch, Islamic Azad University, Urmia, Iran
2 Ph.D. Candidate of Civil Engineering, Urmia Branch, Islamic Azad University, Urmia, Iran
چکیده [English]

Nowadays, the use of control systems in buildings has been increased and the importance of vibration reduction of structures is considered more than ever. In addition to improve the dynamic behavior of buildings, control systems can be installed between adjacent buildings as activated, semi-active and inactivated systems. Fluid viscous dampers are one of the most important approaches for inactivated control systems in which the dynamic response of two adjacent buildings reduces according to the high resistance of the viscous fluid. The main purpose of this study is the use of control systems in two similar adjacent buildings to reduce the entire system response which will be the analytical study of the impact of viscous dampers to control system performance. In order to provide the analysis and to study the dynamic behavior improvement of different adjacent buildings connected with dampers, two models of the original sample was investigated. All examples are different from each other and response analysis and time history was provided using SAP 2000 software. According to the acquired results, the effect of fluid viscous dampers for tall buildings is less than the shorter ones. Moreover, these dampers are more efficiently working for adjacent buildings with different heights rather than buildings with the same height.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Dynamic behavior
  • Adjacent buildings
  • Viscous dampers
  • Passive control
  • seismic analysis