مطالعه آزمایشگاهی تاثیر کاربرد زئولیت بر رفتار شالوده سطحی مستقر بر ماسه ساحل بابلسر

نوع مقاله : یادداشت فنی

نویسندگان

1 گروه عمران، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران

2 No. 21, Arghavan St., North Dibajee, Farmanieh, Tehran, 3913/19395, Iran

چکیده

ضعف مقاومت برشی خاک‌های ماسه‌ای سست و قرارگیری تعداد قابل‌توجهی از سازه‌ها بر روی این خاک‌ها، لزوم بررسی رفتار پی‌های سطحی، نحوه قرارگیری و نوع آن را ایجاب می‌کند. تثبیت خاک‌های ماسه‌ای سست با استفاده از سیمان و به همراه یک ماده افزودنی یکی از رایج‌ترین روش‌های بهسازی این‌گونه خاک‌ها می‌باشد. در این مطالعه جهت ارزیابی مشخصه‌های مکانیکی ترکیبات ماسه سیمان-زئولیتی یکسری آزمایش‌های مقاومت فشاری محدود نشده و در ادامه جهت بررسی رفتار خاک زیر پی‌های سطحی مستقر بر روی این تثبیت از آزمایش‌های مدل‌سازی فیزیکی کوچک‌مقیاس استفاده‌شده است. افزایش ظرفیت باربری و کاهش نشست پی که نتیجه فعل‌وانفعالات شیمیایی بین ترکیبات ماسه، سیمان و زئولیت می‌باشد از اصلی‌ترین اهداف این روش بهسازی است. نتایج نشان داد که به‌کارگیری پد زئولیتی با ضخامت B/6 در زیر پی‌های نواری، نرخ ظرفیت باربری آن را نسبت به حالت بدون پد برای حالت 3% و 7% سیمان به مقدار 11% و 23% افزایش می‌دهد. این در حالی است که اگر ضخامت پد 2 برابر گردد، نرخ ظرفیت باربری به ترتیب 44% و 67% افزایش می‌یابد. همچنین مقایسه‌ای بین مقدار سیمان مصرفی در تمامی نمونه‌ها، نرخ تغییرات برای ضریب افزایش مقاومت در حدود 9% الی 23% بوده اما برای ضریب کاهش نشست تقریباً 6% و ثابت است. این مطلب بیانگر آن است که استفاده از این روش تسلیح، رفتارهای خاک‌های مستعد روانگرایی را بهبود می‌بخشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Experimental investigation into the influence of zeolite addition on shallow foundations behavior placed on coastal sand of Mazandaran Sea

نویسندگان [English]

  • Sina Salamatpoor 1
  • Yaser Jafarian 2
  • Alborz Hajiannia 1
1 Department of Civil Engineering, Najafabad Branch, Islamic Azad University, Najafabad, Iran
2 No. 21, Arghavan St., North Dibajee, Farmanieh, Tehran, 3913/19395, Iran
چکیده [English]

The shortcoming of loose sandy soils in terms of shear strength besides placement of a huge number of structures on them drive the critical requirement for exploring the shallow foundations treatment, their positioning and shapes. In this regard, stabilization of loose sandy soils through fabricating cement and an appropriate additive is one of a promising solution. Hence, in this study, a series of unconfined compressive strength tests have been conducted to find out the mechanical properties of zeolite cemented sand composites. Afterwards, 1g small scale tests have been performed to measure the behavior of shallow foundations placed on the stabilized ground. The main aims of this study are enhancing the bearing capacity and conversely decreasing the settlement of foundations attributed to the chemical reactions between sand, cement and zeolite particles. The results demonstrate that placing a zeolite pad with B/3 thickness underneath the shallow foundation, which contain 3% and 7% cement content, increases their bearing capacity in a range between 11% and 23% respectively compared to those of without a zeolite pad. This is followed by respectively 44% and 67% enhancement in the bearing capacity through doubling the thickness of the zeolite pad. Considering the cement content as a comparing factor between the samples, increasing in the resistant coefficient is in a range between 9% to 23%, while it is constantly 6% for the decreasing coefficient. In summary, this stabilization approach improves the behavior of shallow footing on loose soils.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Zeolite
  • Shallowfooting
  • Unconfinedstrength
  • Physicalmodeling
  • bearingcapacity
[1] Clough, G.W. Sitar, N. Bachus, R.C. and Rad, N.S. (1981). Cemented sands under static loading. Journal of the Geotechnical Engineering Division, 107(6), 799–817.
[2] Consoli, N.C. Foppa, D. Festugato, L. and Heineck, K.S. (2007). Key parameters for strength control of artificially cemented soils. Journal of Geotechnical and Geoenvironmental Engineering, 133(2), 197–205.
[3] Park, S. (2009). Effect of fiber reinforcement and distribution on unconfined compressive strength of fiber-reinforced cemented sand. Geotextiles and Geomembranes, 27(2), 162–166.
[4] Salamatpoor, S. Jafarian, Y. and Hajiannia, A. (2018). Physical and mechanical properties of sand stabilized by cement and natural zeolite. The European Physical Journal Plus, 133, 205.
[5] Mehta, P.K. (2001). Reducing the Environmental Impact of Concrete. Concrete International, 23(10), 61–66.
[6] Poon, C.S. Lam, L. Kou, S.C. and Lin, Z.S. (1999). A study on the hydration rate of natural Zeolite blended cement pastes. Construction and Building Materials, 13(8), 427–432.
[7] Ramezanianpour, A.A. Kazemian, A. Sarvari, M. and Ahmadi, B. (2013). Use of Natural Zeolite to Produce Self-Consolidating Concrete with Low Portland cement Content and High Durability. Journal of Materials in Civil Engineering, 25(5), 589–596.
[8] Hong, C.S. Shackelford, C.D. and Malusis, M.A. (2012). Consolidation and hydraulic conductivity of zeolite-amended soil-bentonite backfills. Journal of Geotechnical and Geoenvironmental Engineering, 138(1), 15–25.
[9] Jafarian, Y. Haddad, A. and Mehrzad, B. (2016). Load–Settlement Mechanism of Shallow Foundations Rested on Saturated Sand with Upward Seepage. International Journal of Geomechanics, 17(3), 1–14.
[10] Jafarian, Y. Ghorbani, A. Salamatpoor, S. and Salamatpoor, S. (2013). Monotonic triaxial experiments to evaluate steady-state and liquefaction susceptibility of Babolsar sand. Journal of Zhejiang University-SCIENCE A, 14(10), 739–750.
[11] Salamatpoor, S. and Salamatpoor, S. (2014). Evaluation of Babolsar Sand Behaviour by Using Static Triaxial Tests and Comparison with Case History. Open Journal of Civil Engineering, 4(3), 181–197.
[12] Salamatpoor, S. and Salamatpoor, S. (2017). Evaluation of adding crushed glass to different combinations of cement-stabilized sand. International Journal of Geo-Engineering, 8(8).
[13] ASTM D2166. (2006). Standard test method for unconfined compressive strength of cohesive soil. ASTM International, West Conshohocken, PA.
 [14] Das, B. M. (2009). Shallow Foundations: Bearing Capacity and Settlement. 2nd Edition. London: CRC Press.