شبیه سازی موجشکن توده سنگی تحت انفجار زیرآب و بررسی مودهای خرابی

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه مالک اشتر

2 کارشناسی ارشد

3 دانشگاه صنعتی شاهرود

چکیده

موج‌شکن‌ها به‌عنوان سازه‌های حفاظت سواحل از اهمیت خاصی برخوردارند لیکن اهمیت مضاعف موج‌شکن‌ها در کشور ما، بیشتر به دلیل ایجاد پناهگاه‌های کوچک و بزرگ برای شناورهای مختلف می‌باشد. علاوه بر این، سازه‌های دریایی و ازجمله موج‌شکن در معرض انواع مختلفی از تهدیدها و حملات مطرح ازجمله حمله‌های هوایی، دریایی و زیرسطحی می‌باشند. لذا، توجه به ملاحظات پدافند غیرعامل در طراحی موج‌شکن‌ها در برابر تهدیدات و خسارات ناشی از آن اهمیت زیادی دارد. یکی از مهم‌ترین این تهدیدات، تهدیدات تروریستی و انفجاری از سمت دریا می‌باشد. در این تحقیق، پاسخ موج‌شکن‌ توده سنگی و مودهای خرابی آن‌ها تحت اثر انفجار زیرآب، مورد ارزیابی قرار گرفت. بدین منظور از نرم‌افزار المان محدود اتوداین، جهت شبیه‌سازی و تحلیل پاسخ‌ها استفاده شد. روش شبیه-سازی اویلر-لاگرانژ درگیر و نوع آن حل دینامیکی صریح بوده‌ است. برای صحت‌سنجی، ابتدا نحوه‌ی انتشار امواج ناشی از انفجار زیرآب و اثر خرابی آن بر یک سازه‌ی سد بتنی ارزیابی گردید و پس‌ازآن، پاسخ مدل پیشنهادشده برای شبیه‌سازی موج‌شکن با استفاده از نرم-افزار برای تغییرات وزن ماده منفجره و پارامترهایی هندسی چون عمق محیط آب، عمق انفجاری رویداد، تغییر شیب سازه‌ای موج‌شکن و اندازه‌ی ابعاد بلوک‌های لایه‌ی آرمور بررسی گردید. نتایج نشان داد، هرچه عمق انفجار بیشتر و فاصله‌ی مقیاسی نسبت به سازه از kg/m1/3 533/0 کمتر شود، خرابی کوتاه‌مدت بیشتر می‌شود. در شبیه‌سازی میان‌مدت، مشاهده گردید با کاهش ابعاد بلوک‌های بتنی لایه‌ی آرمور از4/2 متری به 6/0 متر، مقدار خرابی بلوک‌های بتنی از 47 درصد به 23 درصد کاهش‌یافته و نیز برای زاویه‌ی شیب سازه‌ای موج‌شکن، با کاهش زاویه از 45 درجه به 26 درجه، میزان تخریب حدود 50 درصد کاهش‌یافته است. محدوده‌ی بحرانی انفجار در فاصله کمتر از 8 متری از سازه و عمق بحرانی انفجار 2 متر بدست آمد که در این فواصل آسیب وارده قابل توجه بوده و ضرورت تمهیدات تعمیر بلوک‌های بتنی آرمور وجود دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Simulation of the Rubble Mound Breakwater Response to the Underwater Explosion and Assessment of Failure Modes

نویسندگان [English]

  • Amir Fallah 2
  • mahdi adjami 3
1
2 MSc
3 shahrood university of technology
چکیده [English]

Breakwaters are of great importance as coastal protection structures, but the double importance of breakwaters in our country is due to the creation of small and large shelters for different vessels. In addition, marine structures, including breakwaters, are subject to a variety of threats, including air, sea and submarine attacks. Therefore, attention to passive defense considerations is important in designing and operating breakwaters against threats and damage. One of the most important of these threats is the terrorist and explosive threats from the sea. In this research, the response of rubble mound breakwaters and their failure modes subjected to the underwater explosion was evaluated. Thus AUTODYN finite element software was used for the simulation and analysis of breakwater responses under the underwater blast loading. The used simulation and analysis method were the Coupling Euler-Lagrange process and explicit dynamical solving, respectively. For verification, first, the wave propagation from underwater explosion and its damaging effect on a concrete dam structure were evaluated. Then, The proposed model response of the breakwater using the software under the variation of explosive mass, water depth, event explosive depth, structure breakwater slope and size of armor layer blocks were investigated. The results showed, the greater the depth of the explosion and the shorter the scaled distance was less than 0.533 kg/m1/3, the geater the short-term damage would be. In the medium time simulation, was observed that by increasing the dimensions of concrete blocks of Armor layer from 2.4 m to 0.6 m, percentage failure decreased from 47% to 23%, and as well as for the structural slope of breakwater, with reducing the angle from 45 degrees to 26 degrees, the failure amount was reduced by about 50%. Generally, within the scope of this research, the critical explosion range was less than 8 meters from the structure.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Underwater explosion"
  • "Rubble mound breakwater"
  • "Failure modes"
  • "Simulation"
  • "Fluid-Structure Interaction"
 
[1] Wang, G., Zhang, S., Yuan, Kong., & Li, H. (2015). Comparative Study of the Dynamic Response of Concrete Gravity Dams Subjected to Underwater and Air Explosions. Journal of Performance of Constructed Facilities, 29 (4), 589-605.
[2] Tiantang, Yu. (2009). Dynamical Response Simulation of Concrete Dam Subjected to Underwater Contact Explosion Load. WRI World Congress on Computer Science and Information Engineering,769-774.
[3] Li, Q., Wang, G., Lu, W., Niu, X., Chen, M., & Yan, P. (2018). Influence of Reservoir Water Levels on the Protective
Performance of Concrete Gravity Dams Subjected to Underwater Explosions. Journal of Structural Engineering, 144(9),
[4] Zhang, S., Wang, G., Chao, W., Bohui, P., & Chengbo, D. (2014). Numerical simulation of failure modes of concrete gravity dams subjected to underwater explosion. Engineering Failure Analysis, 36 ,49–64.
[5] Saito, T., Marumoto, M., Yamashita, H., Hosseini, S.H.R., Nakagawa, A., T. Hirano., & Takayama, K. (2003).
Experimental and numerical studies of underwater shock wave attenuation, Shock Waves, 13(2), 139-148.
[6] SHA, S., Zhihua, C., Xiaohai, J., & Junli, H. (2012). Numerical investigations on blast wave attenuation, obstacles Procedia Engineering 45, 453 – 457.
[7] Zhang, A., Yang, W., & Yao, X. (2012). Numerical simulation of underwater contact explosion. Ocean Research 34, 10-20.
[8] Saadatfar, S., & Zahmatkesh, A. (2018). Evaluation of Underwater Blast on Concrete Gravity Dams Using Three
-Dimensional Finite-Element Model. AUT Journal of Civil Engineering, 2(1), 69-78.
[9] Chen, J., Liu, X., & Xu, Q. (2016). Numerical Simulation of Damage Mode of Concrete Gravity Dam under Close-in Explosion. KSCE Journal of Civil Engineering, 1-11.
[10] Zhao, X., Wang, G., Lu, W., Chen, M., Yan, P., & Zhou, Chuangbig. (2018). Effects of close proximity underwater explosion on the nonlinear dynamic response of concrete gravity dams with orifices. Engineering Failure Analysis, 92, 566-586.
[11] Zhang, A., Zeng, L., Cheng, X., Wang, S., & Chen, Yu. (2011). The evaluation method of total damage to ship in underwater explosion. Ocean Research. 33(4), 240-251.
[12] Parkes, J., (2014). Impact of Explosions on Embankment Dams and Levees, Senior Professional Associate, Geotechnical & Tunneling, Parsons Brinckerhoff.
[13] XU, T., (2015). Numerical Simulation of Embankment Dams Subjected to Blast Loadings, Master of Science, Hong Kong University of Science and Technology.
[14] Can Ulker, M.B., Tatlioglu, E., & Aysen Lav, M. (2018). Dynamic response and liquefaction analysis of seabed-rubble mound breakwater system under waves. Applied Ocean Research 78, 75-87.
[15] Jafarian, Y., Alielahi, H., Sadeghi, A., & Vakili, R., (2010). Seismic Numerical Simulation of Breakwater on a Liquefiable Layer: IRAN LNG Port. Electronic Journal of Geotechnical Engineering, 15, 348-360.
[16] Cihan, K., & Yuksel, Y. (2013). Deformation of breakwater Armored Artificial Units under Cyclic Loading. Applied Ocean Research 42, 79–86.
[17] Cihan, K., & Yuksel, Y. (2011). Deformation of Rubble-Mound Breakwaters under Cyclic Loads. Coastal Engineering, 58(6) 528–539.
[18] Zhang, J. M., Zhang, J.H., Wang. G., & Chen, Y. (2009). Safety Evaluation of Breakwaters Based on Physical and
Numerical Modelling. Ocean Engineering, 36(11), 852–862.
[19] Zhao, H.Y., Liang, Z.D., Jeng, D.-S., Zhu, J.F., Guo, Z., & Chen, W.Y. (2018). Numerical investigation of dynamic soil response around asubmerged rubblr mound breakwater. Ocean Engineering 156, 406-423.
[20] Pak, A., & Sarfaraz, M. (2014). A Novel Force-Based Approach for Designing Armor Blocks of High-Crested
Breakwaters, Scientia Iranica, 21(3), 534-547.
[21] Ye, J.H., & Jeng, S. (2013). Three-Dimensional Dynamic Transient Response of a Poro-Elastic Unsaturated Seabed and A Rubble Mound Breakwater due to Seismic Loading. Soil Dynamics and Earthquake Engineering, 44 ,14–26.
[22] Smith, P. D., & Hetherington, J. G. (1994). Blast and Ballistic Loading of Structures. First published, Butterworth-Heinemann Ltd.
[23] Cole, R. H. (1948). Underwater Explosions. New York, Dover Publications, Princeton University Press, Princeton, NJ.
[24] Swisdak, M. M. (1978). Explosion Effects and Properties. Part II. Explosion Effects in Water. DTIC Document, 25-29.
[25] Ministry of Roads and Transportation (1384). Ports and Marine Structures Design Manual (Breakwaters and Coastal Protection Structures 300-5), 64-75.
[26] Shafiei, M., Sedaghi, M., & Soadaei, H. (1390). Report of Revision of Studies and Design of Phase one & two of Goiter Breakwaters.174.
[27] Salehi, A., & Moradlo, J. (1392). Numerical investigation of Nonlinear Behavior Concrete Gravity Dams under Explosive Loading, Seventh Congress of Civil Engineering, Zahedan,3.
[28] ANSYS Autodyne, materials library.
[29] ANSYS Autodyne, User's Manual, Release 17.0, ANSYS, November 2015.
[30] Lu, G., Li, X., & Wang, K. (2012). A Numerical Study on the Damage of Projectile Impact on Concrete Targets.
 Computer and Concrete 9(1), 21-33.
[31] Fallah, A. (2018). Simulation Response of the Rubble Mound Breakwater Subject to Explosion of the Terrorism Boat. Master of Science, Malek Ashtar University of Technology.
[32] Wang, G., Zhang, S., Yu, M., Li, H., & Kong, Y. (2014). Investigation of the Shock Wave Propagation Characteristics and Cavitation effects of underwater explosion near boundaries، Ocean Research, 46, 40–53.