شبیه سازی موجشکن توده سنگی تحت انفجار زیرآب و بررسی مودهای خرابی

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه مالک اشتر

2 کارشناسی ارشد

3 دانشگاه صنعتی شاهرود

10.22065/jsce.2019.154733.1699

چکیده

موج‌شکن‌ها به‌عنوان سازه‌های حفاظت سواحل از اهمیت خاصی برخوردارند لیکن اهمیت مضاعف موج‌شکن‌ها در کشور ما، بیشتر به دلیل ایجاد پناهگاه‌های کوچک و بزرگ برای شناورهای مختلف می‌باشد. علاوه بر این، سازه‌های دریایی و ازجمله موج‌شکن در معرض انواع مختلفی از تهدیدها و حملات مطرح ازجمله حمله‌های هوایی، دریایی و زیرسطحی می‌باشند. لذا، توجه به ملاحظات پدافند غیرعامل در طراحی موج‌شکن‌ها در برابر تهدیدات و خسارات ناشی از آن اهمیت زیادی دارد. یکی از مهم‌ترین این تهدیدات، تهدیدات تروریستی و انفجاری از سمت دریا می‌باشد. در این تحقیق، پاسخ موج‌شکن‌ توده سنگی و مودهای خرابی آن‌ها تحت اثر انفجار زیرآب، مورد ارزیابی قرار گرفت. بدین منظور از نرم‌افزار المان محدود اتوداین، جهت شبیه‌سازی و تحلیل پاسخ‌ها استفاده شد. روش شبیه-سازی اویلر-لاگرانژ درگیر و نوع آن حل دینامیکی صریح بوده‌ است. برای صحت‌سنجی، ابتدا نحوه‌ی انتشار امواج ناشی از انفجار زیرآب و اثر خرابی آن بر یک سازه‌ی سد بتنی ارزیابی گردید و پس‌ازآن، پاسخ مدل پیشنهادشده برای شبیه‌سازی موج‌شکن با استفاده از نرم-افزار برای تغییرات وزن ماده منفجره و پارامترهایی هندسی چون عمق محیط آب، عمق انفجاری رویداد، تغییر شیب سازه‌ای موج‌شکن و اندازه‌ی ابعاد بلوک‌های لایه‌ی آرمور بررسی گردید. نتایج نشان داد، هرچه عمق انفجار بیشتر و فاصله‌ی مقیاسی نسبت به سازه از kg/m1/3 533/0 کمتر شود، خرابی کوتاه‌مدت بیشتر می‌شود. در شبیه‌سازی میان‌مدت، مشاهده گردید با کاهش ابعاد بلوک‌های بتنی لایه‌ی آرمور از4/2 متری به 6/0 متر، مقدار خرابی بلوک‌های بتنی از 47 درصد به 23 درصد کاهش‌یافته و نیز برای زاویه‌ی شیب سازه‌ای موج‌شکن، با کاهش زاویه از 45 درجه به 26 درجه، میزان تخریب حدود 50 درصد کاهش‌یافته است. محدوده‌ی بحرانی انفجار در فاصله کمتر از 8 متری از سازه و عمق بحرانی انفجار 2 متر بدست آمد که در این فواصل آسیب وارده قابل توجه بوده و ضرورت تمهیدات تعمیر بلوک‌های بتنی آرمور وجود دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Simulation of the Rubble Mound Breakwater Response to the Underwater Explosion and Assessment of Failure Modes

نویسندگان [English]

  • Amir Fallah 2
  • mahdi adjami 3
2 MSc
3 shahrood university of technology
چکیده [English]

Breakwaters are of great importance as coastal protection structures, but the double importance of breakwaters in our country is due to the creation of small and large shelters for different vessels. In addition, marine structures, including breakwaters, are subject to a variety of threats, including air, sea and submarine attacks. Therefore, attention to passive defense considerations is important in designing and operating breakwaters against threats and damage. One of the most important of these threats is the terrorist and explosive threats from the sea. In this research, the response of rubble mound breakwaters and their failure modes subjected to the underwater explosion was evaluated. Thus AUTODYN finite element software was used for the simulation and analysis of breakwater responses under the underwater blast loading. The used simulation and analysis method were the Coupling Euler-Lagrange process and explicit dynamical solving, respectively. For verification, first, the wave propagation from underwater explosion and its damaging effect on a concrete dam structure were evaluated. Then, The proposed model response of the breakwater using the software under the variation of explosive mass, water depth, event explosive depth, structure breakwater slope and size of armor layer blocks were investigated. The results showed, the greater the depth of the explosion and the shorter the scaled distance was less than 0.533 kg/m1/3, the geater the short-term damage would be. In the medium time simulation, was observed that by increasing the dimensions of concrete blocks of Armor layer from 2.4 m to 0.6 m, percentage failure decreased from 47% to 23%, and as well as for the structural slope of breakwater, with reducing the angle from 45 degrees to 26 degrees, the failure amount was reduced by about 50%. Generally, within the scope of this research, the critical explosion range was less than 8 meters from the structure.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Underwater explosion"
  • "Rubble mound breakwater"
  • "Failure modes"
  • "Simulation"
  • "Fluid-Structure Interaction"