میرایی دیوار برشی فولادی در طراحی مستقیم براساس تغییرمکان

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسنده

گروه عمران، دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه ازاد اسلامی واحد اردبیل، اردبیل، ایران

چکیده

روش طراحی مستقیم براساس تغییرمکان یک روش طراحی می‌باشد که دارای الگوریتمی خیلی ساده جهت طراحی اعضا دارد و در سالهای اخیر محققین زیادی این روش را برای استفاده در طراحی سازه‌های مختلف توسعه دادند. این روش ابتدا برای سازه‌‌های بتنی و پلها بوجود آمد ولی بعدا برای سازه‌های فولادی نیز توسعه داده شد. قابهای خمشی، مهاربندهای درون محور، مهاربندهای برون محور و مهاربندهای کمانش تاب از جمله سیستمهایی هستند که با این روش طراحی شده‌اند. لیکن هنوز دیوارهای برشی فولادی مورد مطالعه قرار نگرفته‌اند. مهمترین پارامترهای طراحی مستقیم براساس تغییرمکان، تغییرمکان تسلیم ومیرایی چرخه‌ای می‌باشند که دراین مطالعه برای دیوارهای برشی فولادی تعیین می‌شود. برای این کار سیستم دیوار برشی فولادی شامل قاب خمشی فولادی و ورق فولادی انتخاب می‌شود. برای اینکه تاثیرعوامل مختلف برروی پارامترهای طراحی مشخص شود دو نوع قاب با ابعاد مختلف و ورقهایی به ضخامتهای 2، 4، 6، 8 و 10 میلی‌متر مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. با کمک آنالیزهای استاتیکی چرخه‌ای عوامل موثر برروی پارامترهای طراحی تعیین و روابط ساده جهت مقاصد طراحی پیشنهاد می‌گردد. همچنین نتایج نشان دادند که تغییرمکان تسلیم و میرایی چرخه-ای عمدتا به ارتفاع قاب، ضخامت ورق و جنس مصالح بستگی دارد. رابطه ساده برای محاسبه میرایی دیوارهای برشی فولادی براساس شکلپذیری، ضخامت ورق و ارتفاع قاب پیشنهاد شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Damping of steel shear wall in direct displacement based-design

نویسنده [English]

  • Bahram Rezayibana
Civil Engineering Department, Islamic Azad University , Ardabil Branch, Ardabil, Iran
چکیده [English]

The direct displacement based-design is a design method that has a simplified procedure to design of structural member and in recent years, has been developed to design of structures by the researchers. This method was first established just for concrete structures and bridges and then has been developed for steel structures such as moment Frames, concentrically and eccentrically braced-frames and Buckling-restrained braced frames. However, steel shear walls have not been studied. The main parameters of the direct displacement based design are the yield displacement and the hysteresis damping where is studied in this paper for steel shear walls. To achieve this purpose, two types of frames with different dimensions and plate thickness (2, 4, 6, 8, and 10 millimeter) are designed based on plate capacity according the AISC 340, and by using plate and frame interaction (PFI). The effective design parameters of steel shear walls are obtained by the hysteresis static analysis and simplified expressions are proposed to the design goals. The results showed that, the yield displacement and the hysteresis damping depended on frame height, plate thickness and material properties.Simplified expression to determine the damping was proposed in terms of the ductility, the plate thickness, and the height of the frame.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Direct Displacement Base-Design
  • Hysteresis damping
  • Steel Shear Wall
  • Yield displacement
  • Ductility
[1] Priestley, M. J. N. (1993(. Myths and fallacies in earthquake engineering conflicts between design and reality. Bulletin of the New Zealand National Society for Earthquake Engineering, 26(3), 329-341.
[2] Kowalsky, M. J. Priestley, M. J. N. and Macrae, G. A. (1995). Displacement-Based design of RC bridge columns in seismic regions. Earthquake Engineering and Structural Dynamics, 24(12), 1623-1643.
[3] Priestley, M. J. N. (1997). Displacement-Based seismic assessment of reinforced concrete buildings. Journal of Earthquake Engineering. 1(1), 157-192.
[4] Jacobsen, L. S. (1960). Damping in composite structures. In: Proccedings of 2nd World Conference on Earthquake Engineerin. Tokyo and Kyoto, Japan, 1029–1044.
[5] Dwairi, H. Kowalsky, M. J. and Nau, J. M. (2007). Equivalent damping in support of direct displacement-based design. Journal of Earthquake Engineering, 11(4), 512-530.
[6] Priestley, M. J. N. (2007). Displacement – Based Seismic Design of Structures. IUSS press.
[7] Harris, J. L. (2006). A Direct Displacement-Based Design of Low-Rise Seismic Resistant Steel moment Frames. Ph. D Thesis. University of California.
[8] Wijesundara, K. K.  Nascimbene, R. and Sullivan, T. J. (2011). Equivalent viscous damping for steel concentrically braced frame structures. Bulletin of Earthquake Engineering, 9(5), 1535-1558.
[9] Yahyai, M. and Rezayibana, B. (2015). A Simplified Methodology to Determine Damping For Special Concentrically-Braced Frames. International Journal of Steel Structures, 15(3), 541–555.
[10] Yahyai, M. and Rezayibana, B. (2015). Direct Displacement-Based Design of Special Concentrically-Braced Frames in Near-Fault Regions. Bulletin of Earthquake Engineering, 15(10), 2945-2971.
[11] Sullivan, T. J. (2013). Seismic design of steel eccentrically braced frame structures. Bulletin of Earthquake Engineering, 11(6), 2197-2231.
[12] American Institute of steel construction (ANSI/AISC 360-05), (2005). Specification for structural steel buildings. Chicago, IL.
[13] ABAQUS (2016). ABAQUS Theory Manual and Users’ Manual Version 6.14.
[14] Sabouri-Ghomi, S. Ventura, C. E. and Kharrazi, M. H. K. (2005). Shear analysis and design of ductile steel plate walls. Journal of Structural Engineering (ASCE), 131(6), 878–889.
[15] Bing, Q.u. and Bruneau, M. (2009). Design of steel plate shear walls considering boundary frame moment resisting action. Journal of Structural Engineering (ASCE), 135(12), 1511–1521.
[16] American Institute of steel construction (ANSI/AISC 341-05), (2005). Seismic provisions for structural steel buildings. Chicago, IL.
[17] Thorburn, L.J.  Kulal, G.L. and Montgomery, C.J. (1983). Analysis of steel plate shear walls, Structural engineering.  Report No. 107, Department of civil engineering university of Alberta, Edmonton, Alberta, Canada.
[18] Sabelli, R. and Bruneau, M. (2006) Steel design guide. Steel plate shear wall, 20, AISC.
[19] Lanhui, G.  Qin, R.  Xinbo, M. and Sumei, Z.  (2011). Behavior of Steel Plate Shear Wall Connected to frame beams only. International Journal of Steel Structure, 11(4), 467-479.
[20] Li, C. H.  Tsa, K. C.  Lin, C. H. and Chen, P. C. (2010). Cyclic tests of four two-story narrow steel plate shear walls part 2: experimental results and design implications. Earthquake engineering and structural dynamics, 39, 801-826.