تأثیرتثبیت مکانیکی و اصلاح دانه بندی خاک بر مقاومت فشاری خشت؛ تجربه ای برای بهبود رفتار فیزیکی خشت در منطقه اردکان یزد

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 مدرس مدعو گروه معماری، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه تربت حیدریه، خراسان رضوی، ایران.

2 کارشناس فنی پایگاه میراث فرهنگی بافت تاریخی اردکان

3 استادیار گروه مرمت و احیا بناهای تاریخی، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)، قزوین، ایران

چکیده

سرزمین ایران دارای آثار باارزش تاریخی و سابقه درخشان در استفاده از خشت میباشد که علیرغم موج کمرنگ شدن این شیوه معماری، امروزه بازگشتی دوباره به آن رقم خورده است. لذا جهت احیاء این شیوه معماری و همچنین حفاظت از میراث معماری خاکی،به عنوان یکی از شیوه های معماری با خاک گرایشاتی به خشت ، در قالب مطالعه آثار گذشتگان (حفاظت) و فعالیتهای اجرایی (معماری معاصر) شکل گرفته است.
پژوهش حاضر با فرض امکان بهبود خواص مکانیکی خشت از طریق شناخت خاک آغاز گردیده و هدف خود را بر روی بررسی تأثیر اصلاح دانه بندی خاک بر مقاومت فشاری خشت به‌عنوان یکی از پارامترهای مؤثر در پایداری سازه های گلین متمرکز کرده است. لذا با اتکا به تجربیات معماران بومی شهرستان اردکان، یزد و بهره گیری از دانش روز، 6 معدن خاک سنتی اردکان (که از قدیم برای خشت زنی استفاده شده و مورد تأیید معماران سنتی اردکان است) گزینش شده و نمونه‌های فشاری به دو روش ساخت سنتی و همچنین با بکارگیری روشهای تثبیت مکانیکی(کوبش) با تاکید بر تثبیت فیزیکی (اصلاح دانه‌بندی و افزودن ماسه اصلاح شده به خاک) ساخته شده و نهایتاً مقاومت فشاری آنها، مورد آزمون و تحلیل قرار گرفته است. این مطالعه در قالب یک پژوهش کمی و به شیوه تجربی انجام شده که مبتنی بر مطالعات میدانی، بررسیهای محیطی و روشهای تجربی- آزمایشگاهی بوده است.
در این پژوهش از ماسه اصلاح شده به منظور اصلاح دانه بندی خاک معادن استفاده شده و نتایج حاصل از آزمون مقاومت فشاری بیانگر بهبود مقاومت فشاری در خشت تولید شده در مقایسه با روش سنتی تولید است. همچنین در درصدهای متفاوت اختلاط ماسه، کاهش یا نوسان مقاومت فشاری دیده میشود، لذا میتوان استدلال نمود که به منظور بهبود مقاومت فشاری خشت تولید شده علاوه بر تثبیت مکانیکی، اصلاح دانه بندی میتواند در تغییر مقاومت فشاری مؤثر باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Effect of Mechanical Stabilization and Improving Soil Gradation on the Compressive Strength of Adobe: A Case Experiment for Improving Adobe’s Physical Behavior in the Ardakan Region, Iran

نویسندگان [English]

  • Mansoure Dormohamadi 1
  • Mohsen Fotuhi Ardakani 2
  • Reza Rahimnia 3
1 Lecturer, Master of Architecture, Department of Architecture, Faculty of Engineering, University of Torbat Heydarieh, Khorasan Razavi, Iran
2 Technical expert on the cultural heritage site of Ardakan's historical context, Research Center for Cultural Heritage of Ardakan Historical Context, Ardakan, Yazd, Iran
3 Assistant Professor, Conservation of historic building Department, Faculty of architecture and urban development, Imam Khomeini International University (IKIU), Qazvin, Iran
چکیده [English]

As a country with lots of historical monuments built on earthen structures, Iran has a brilliant background in using adobes as a building material; a fact which has recently brought with it a return to this kind of architecture in spite of the decreasing use of soil architecture in the last few decades. So improving and optimizing clayey materials has been considered an appropriate way to defy the decline of this kind of architecture and revive it, and also to protect the invaluable heritage of soil architecture.
This study begins with the presupposition that the mechanical properties of adobe can be improved through understanding soil, and aims at understanding how the improvement of soil gradation affects adobe’s compressive strength as an effective parameter in the stability of clayey buildings. So six mines of Ardakan’s traditional soil (which had been used since the old times in making adobes and is endorsed by Ardakan’s masons) are selected based on the experience of the city’s native architects; then the compressive samples are made through both the traditional method and also using more recent methods of mechanical stabilization emphasizing on physical stabilization (i.e. improving soil gradation and adding improved sand to the soil), and finally the samples are tested and analyzed.
In this study, a sample of improved sand is used to improve the gradation of all the mines’ soils, and the results of the tests for compressive strength imply the improvement of this parameter in the adobes made of these soils in comparison with those made through traditional methods. Furthermore, adding different percentages of sand results in a decrease or fluctuation in adobe’s compressive strength; so one can claim that in order to improve the compressive strength of the resulting adobe, in addition to mechanical stabilization, one should also try improving soil gradation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Stabilized adobe
  • Improving gradation
  • Improved soil
  • Compressive strength
  • Architecture and Conservation
[1] Alva. balderrame. Alejandro, (2008), Earthen architecture. Los Angeles: The Getty Conservation Institute. pp 3.
[2] Islami, Moein. (2009). A Survey of Recent Scientific Achievements in the Conservation and Restoration of Earth Materials, Two Quarterly Journal of Restoration of Cultural Heritage. Year 5, Number 3. pp 19. [In Persian]
[3] Lant, MJ (1983). Stabilized adobe for Building. Translated by Forouz Roshanb. Tehran: Publication of the Research Center for Building and Housing. [In Persian]
[4] Hami, Mehrdad. (2003). Construction materials. Tehran: Unversity of Tehran. pp 78,142. [In Persian]
[5] Warren, John 1999. Conservation of Earth Structures. Butterworth-Heinemann. pp 37,71.
[6] Majedi Ardakani, Mohammad Hussein. (2005). Common faults in adobe buildings and their restoration methods, Proceedings of the Third and Fourth Conservation and Restoration of Architectural Historical, Cultural and Decorative Objects. Tehran: Published by the Cultural Heritage Organization, Department of Museums. [In Persian]
[7] Bouhicha, M., Aouissi, F., Kenai, S. (2005). Performance of composite soil reinforced with barely straw. Journal of Cement and Concrete Composites. 27(5). pp. 617-621..
[8] Degirmenci, N. (2008). The using of waste phosphogypsum and natural gypsum in adobe stabilization. Journal of Construction and Building materials. 22(6). pp. 1220-1224.
[9] Velde, Bruce, (2008), Formation of Earthen Materials. Terra Literature Review, An Overview of Research in Earthen Architecture Conservation, Edited by  Erica Avrami, Hubert Guillaud, and Mary Hardy, The Getty Conservation Institute, Los Angeles.
[10] Houben, H. & Guillaud, H, (1994), Earth construction – A comprehensive guide. Intermediate Technology publications, London. pp 110.
[11] Kouakou, C.H., Morel, J.C. (2009). Strengths and elasto-plastic properties of non-industrial building materials manufactured with clay as a natural binder. Applied Clay Science. 44(102). pp. 27-34.
[12] Rahimnia, Reza. And Heidari bani, Darush. (1390). The Effect of Soil Density (PI) on the Compression and Tensile Strength of Cement Stabilized adobe for Use in the Protection of adobe Structures. Journal of Restoration of Historical-Cultural Contexts. 2 (1). [In Persian]
[13] esmaily A, Ghalehnovi M. The in fluence of palm fibres and lime as natural stabilizer on the mechanical properties of adobe, (in environmental condition contain 35% of humidity). JHRE. 2012; 31 (138). pp 53-62.
[14] Vatani Oskouei A, Afzali M, Madadipour M, Bakhshi A. Reinforcement Approach in Experimental Investigations of Mud Brick Wall under Diagonal Tension. JHRE. 2016; 35 (154). pp 107-124
[15] Hejazi M, Hashemi M, Jamalinia E, Batavani M. Effect of Additives on Mechanical Strengths of Adobe Made From Soils of Isfahan. JHRE. 2015; 34 (151). pp 67-80. [In Persian]
[16] Khodabande, Nahid. And Majedi Ardakani, Mohammad Hosein. And Veiseh, Sohraab. (1999). Building materials using soil, plaster, lime and their mixtures in six provinces of Iran. Tehran: Building and Housing Research Center.
[17] .Zami, M. S. & Lee. A, (2010), Stabilized or Un-Stabilized Earth Construction for Contemporary Urban Housing? , proceedings of the 5th International Conference on Responsive ‘Green’ Manufacturing, Ningbo, China, 11-13th January,pp 2-5.
[18] Shariful Islam, Mohammad & Iwashita, (2006), Seismic Response of Fiber-Reinforced and Stabilized Adobe Structure, Proceedings of the Getty Seismic Adobe Project 2006 Colloquium, the Getty Conservation Institute, Los Angeles, pp 12.
[19] Dominguez, Thomas, (2011), ABCs of Making Adobe Bricks, Cooperative Extension Service, College of Agricultural, Consumer and Environmental Sciences.
[20] Shakib, Hamzae. and Majedi Ardakani, Mohammad Hosein. (2016). Principles of Reinforcement of Rural Buildings, Center for Natural Resistance Studies in Iran, under print. pp 42. [In Persian]
[21] Minke, Gernot. (2006). Building With Earth: Design and Technology of a Sustainable Architecture. Translation of Shahin Tolo Ashtiani. Tehran: Cultural heritage, handicrafts and tourism publications. pp 84,85,104.[In Persian]
[22] North, Graeme, (2008), Earth Building”, part of “Waitakere City Council’s Sustainable Home Guidelines”. Auckland : Waitakere City Council.
[23] Reardon, Chris, (2013), Your Home, Australia's Guide to Environmentally Sustainable Homes. Canberra Commonwealth of Australia (Department of Industry). pp 152.
[24] Hasani FakhrAbadi, MohammadHosein. And Jafarian Divkalayi, Hamed. (2013). Investigation of Habitak Building System Based on Native Architecture. In: National Conference on Materials, City, Architecture. Tehran, University of Yazd. [In Persian]
[25] Tabatabaee Ardakani, Mahmoud. (2002). Public Culture of Ardakan, Karname Publication. [In Persian]
[26] Sepehri Ardakani, Ali. (1995). History of Ardakan. Ardakan: publication of Honain. [In Persian]
[27] Carazas W. & Dugelay S. & Douline A. & El Gharbi Z. & Joffroy T. & Moles O. & Moriset S. & Oliver M, (2000), Compressed earth blocks, testing procedures. CDE, ENTPE et CRATerre-EAG.
[28] Maïni, Satprem, (2005), Eearthen architecture for sustainable habitat and compressed stabilised earth block technology, Auroville Building Centre - INDIA.
[29] Hamidi. Amir. (2011). Soil Mechanics Laboratory Report. Faculty of Engineering, Tarbiat Moalem University of Tehran. pp 6. [In Persian]
[30] Ilberg, Antje. & Rollins, Chris, (2007), Low cost house Construction Manual, RISD Rwanda Initiative for Sustainable Development.
[31] Daot, P & Hays, A & Houben, H & Matuk, S & Vitoux, F. (1991). Building with earth. Published by The mud village society, New dehli, India. pp 171.
[32] Rigassi, Vincent & CRATerre-EAG. (1985). Compressed earth blocks: Manual of production, A Publication of the Deutsches Zentrum für Entwicklungstechnologien - GATE in: Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ) GmbH in coordination with BASIN. pp 28-29.
[33] Boubekeur, s (CDI) & Houben, H (CRATerre-EAG). (1998). Compressed earth blocks, standards, CDI & CRATerre-EAG Publication. pp 71.
[34] Houben, Hugo & Rigassi, Vincent & Garnier, Philippe. (1996). Compressed earth blocks, production equipment, CDI & CRATerre-EAG Publication.
[35] Vafameer, Mohsen. and Shahroudi, Abbas Ali. and Saberi, Mohammad Reza. (2006). New Approach to Soil Utilization Methods in Desert Architecture. Regional Scientific Conference on Desert Architecture. Islamic Azad University, Ardestan Branch. [In Persian]
[36] International Association for Earthquake Engineering (IAEE), Earthen Buildings, Guidelines for Earthquake Resistant Non-Engineered Construction, (1986), Secretary General: Hirokazu Iemura.
[37] Office for the Development and Promotion of National Building Regulations. (2008). The National Building Regulations of Iran, Eighth, Design and Implementation of Building Materials, Fourth Edition, Iran Development Publications. pp 53. [In Persian]
[38] Harper, Doug, (2011), Alternative Methods of Stabilisation for Unfired Mud Bricks, School of Civil Engineering & Geosciences, Newcastle University.
[39] Abu-Hammad, N.O, (2011), Architectural Mud Brick Prototypes As Efficient and Sustainable Shelters for the Low-Income Group in Jordan, Jordan Journal of Civil Engineering, Volume 5, No. 1, 2011.
[40] Parhizkar, Tayebe. And Majedi Ardakani, MohammadHosein. (2002). Problems of materials used in the construction of the Changorah earthquake area. Tahran: Iran Building and Housing Research Center. [In Persian]
[41] Wolfskile, Laila. and Donplap, Wayne. and Kalawi, Bob. (1987). Use of earth in house construction. Translation by Hossein Tabesh. Academic Publishing Center. [In Persian]