ارزیابی پاسخ اتصالات BFP و WFP تحت بار انفجار

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه مالک اشتر

2 کارشناس ارشد دانشگاه مالک اشتر

چکیده

یکی از مهم‌ترین اعضای سازه‌ای که عملکرد کلی سازه را به‌شدت تحت تأثیر قرار می‌دهد اتصال تیر به ستون است. عملکرد نامطلوب و خرابی این اتصالات می‌تواند در گام اول باعث خرابی موضعی و در گام بعدی موجب بروز خرابی پیش‌رونده در سازه و فروریزی آن گردد. در این مقاله به بررسی عملکرد دو اتصال گیردار خمشی از پیش تائید شده در مبحث دهم مقررات ملی ساختمان، در برابر بارهای ناشی از انفجار خارجی در فاصله‌ی 10 متری از یک ساختمان 1 طبقه در نرم‌افزار اجزای محدود آباکوس پرداخته می‌شود. ازاین‌رو ابتدا سازه مذکور تحت ضوابط لرزه‌ای طراحی شده، در ادامه اتصالات تیر به ستون به‌صورت دستی و طبق الزامات مبحث دهم مقررات ملی ساختمان طراحی شد. درنهایت اتصالات در نرم‌افزار آباکوس مدل‌سازی شده و تحت بار انفجاری مورد تحلیل و بررسی قرار گرفتند. نتایج به‌دست‌آمده حاکی از پاسخ مناسب اتصال پیچی BFP در مقایسه با اتصال جوشی WFP است. همچنین درصد خرابی اجزای اتصال WFP نسبت به درصد خرابی اجزای اتصال BFP بیش از 3 برابر بوده است. و اجزای بیشتری در اتصال WFP نسبت به اتصال BFP تحت بار انفجاری آسیب دیده است. مود غالب خرابی اتصالات، در اثر پیچش ستون بوده است درنتیجه اتصال پیچی به دلیل شکل‌پذیری بهتر، پاسخ مناسب‌تری را تحت بار انفجار ارائه می‌دهد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Evaluation of the response of BFP and WFP connections under the blast loading

نویسندگان [English]

  • SayyidAhmad Hosseini 1
  • Mirmohsen Hosseini 2
1 Assistant Professor Malek Ashtar University
2 Master of Science in Malek Ashtar University
چکیده [English]

one of the most important structural members that greatly affects the overall performance of the structure is the beam-to-column connection. Undesirable performance and failure of these connections can lead to local failure in the first step, and in the next step,a progressive collapse in the structure and falling. Therefore in this paper, the performance of two prequalified moment connections in the tenth chapter of the national building regulations of Iran against the external blast loads at a distance of 10 meters from a 1-story building in the Abaqus finite element software has been investigated. Thus, we first designed the structure with the seismic criteria, and then we designed the connections manually. Finally, we analyzed the connections in Abaqus finite element software against the blast loading. Results indicate a good response to the BFP connection compared to the WFP welded connection. As well as the percentage of failure of the WFP connection components relative to the percentage failure of the BFP connection components was more than triple. The results of this investigation show that the dominant failure mode is the failure of the joints due to the twisting of the column, consequently the screw connection due to better shapeability,gives a better response under the blast loading.

کلیدواژه‌ها [English]

  • BFP Connection
  • WFP Connection
  • Beam-Column
  • Blast Load
  • Abaqus
[1]        S. Ádány and L. Dunai, "Finite element simulation of the cyclic behaviour of end-plate joints," Computers & structures, vol. 82, pp. 2131-2143, 2004.
[2]        T. Ngo, P. Mendis, A. Gupta, and J. Ramsay, "Blast loading and blast effects on structures–an overview," Electronic Journal of Structural Engineering, vol. 7, pp. 76-91, 2007.
[3]        K. Lee, T. Kim, and J. Kim, "Local response of W-shaped steel columns under blast loading," Structural engineering and mechanics, vol. 31, pp. 25-38, 2009.
[4]        A. Pirmoz, A. S. Daryan, A. Mazaheri, and H. E. Darbandi, "Behavior of bolted angle connections subjected to combined shear force and moment," Journal of Constructional Steel Research, vol. 64, pp. 436-446, 2008.
[5]        T. Krauthammer and J. Cipolla, "Building blast simulation and progressive collapse analysis," http://www. nafems. org/downloads/public/buildingblast. pdf, 2007.
[6]        U. F. GUIDE, "UNIFIED FACILITIES CRITERIA (UFC)," 2014.
[7]        T. Krauthammer, S. Astarlioglu, J. Blasko, T. Soh, and P. Ng, "Pressure–impulse diagrams for the behavior assessment of structural components," International Journal of Impact Engineering, vol. 35, pp. 771-783, 2008.
[8]        A. Pirmoz, F. Danesh, and V. Farajkhah, "The effect of axial beam force on moment–rotation curve of top and seat angels connections," The Structural Design of Tall and Special Buildings, vol. 20, pp. 767-783, 2011.
[9]        A. Pirmoz, A. S. Khoei, E. Mohammadrezapour, and A. S. Daryan, "Moment–rotation behavior of bolted top–seat angle connections," Journal of Constructional Steel Research, vol. 65, pp. 973-984, 2009.
[10]      R. Izadifard and M. Maheri, "Ductility effects on the behaviour of steel structures under blast loading," Iranian Journal of Science and Technology, vol. 34, p. 49, 2010.
[11]      A. Loureiro, J. Reinosa, R. Gutiérrez, and A. Moreno, "New proposals on the calculation of the flexural resistance in angle connections," Journal of Constructional Steel Research, vol. 67, pp. 613-622, 2011.
[12]      Y. Bai and T. Wierzbicki, "A new model of metal plasticity and fracture with pressure and Lode dependence," International journal of plasticity, vol. 24, pp. 1071-1096, 2008.
[13]      A. S. Daryan, M. Ziaei, and S. A. Sadrnejad, "The behavior of top and seat bolted angle connections under blast loading," Journal of Constructional Steel Research, vol. 67, pp. 1463-1474, 2011.
[14]      J. Liu, "Preventing progressive collapse through strengthening beam-to-column connection, Part 2: Finite element analysis," Journal of Constructional Steel Research, vol. 66, pp. 238-247, 2010.
[15]      Y. Maggi, R. Gonçalves, R. Leon, and L. Ribeiro, "Parametric analysis of steel bolted end plate connections using finite element modeling," Journal of Constructional Steel Research, vol. 61, pp. 689-708, 2005.
[16]      A. A. Nassr, A. G. Razaqpur, M. J. Tait, M. Campidelli, and S. Foo, "Strength and stability of steel beam columns under blast load," International Journal of Impact Engineering, vol. 55, pp. 34-48, 2013.
[17]      S.-H. Oh, Y.-J. Kim, and H.-S. Ryu, "Seismic performance of steel structures with slit dampers," Engineering structures, vol. 31, pp. 1997-2008, 2009.
[18]      T. Sabuwala, D. Linzell, and T. Krauthammer, "Finite element analysis of steel beam to column connections subjected to blast loads," International Journal of Impact Engineering, vol. 31, pp. 861-876, 2005.
[19]      A. Version, "6.12 Documentation Collection," ABAQUS/CAE User's Manual, 2013.
[20]      H. C. Yim, "A study of steel moment connections for structures under blast and progressive collapse loading rates," 2007.
[21]      H. C. Yim and T. Krauthammer, "Load–impulse characterization for steel connection," International Journal of Impact Engineering, vol. 36, pp. 737-745, 2009.