ارزیابی پاسخ اتصالات BFP و WFP تحت بار انفجار

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه مالک اشتر

2 کارشناس ارشد دانشگاه مالک اشتر

10.22065/jsce.2019.148589.1661

چکیده

یکی از مهم‌ترین اعضای سازه‌ای که عملکرد کلی سازه را به‌شدت تحت تأثیر قرار می‌دهد اتصال تیر به ستون است. عملکرد نامطلوب و خرابی این اتصالات می‌تواند در گام اول باعث خرابی موضعی و در گام بعدی موجب بروز خرابی پیش‌رونده در سازه و فروریزی آن گردد. در این مقاله به بررسی عملکرد دو اتصال گیردار خمشی از پیش تائید شده در مبحث دهم مقررات ملی ساختمان، در برابر بارهای ناشی از انفجار خارجی در فاصله‌ی 10 متری از یک ساختمان 1 طبقه در نرم‌افزار اجزای محدود آباکوس پرداخته می‌شود. ازاین‌رو ابتدا سازه مذکور تحت ضوابط لرزه‌ای طراحی شده، در ادامه اتصالات تیر به ستون به‌صورت دستی و طبق الزامات مبحث دهم مقررات ملی ساختمان طراحی شد. درنهایت اتصالات در نرم‌افزار آباکوس مدل‌سازی شده و تحت بار انفجاری مورد تحلیل و بررسی قرار گرفتند. نتایج به‌دست‌آمده حاکی از پاسخ مناسب اتصال پیچی BFP در مقایسه با اتصال جوشی WFP است. همچنین درصد خرابی اجزای اتصال WFP نسبت به درصد خرابی اجزای اتصال BFP بیش از 3 برابر بوده است. و اجزای بیشتری در اتصال WFP نسبت به اتصال BFP تحت بار انفجاری آسیب دیده است. مود غالب خرابی اتصالات، در اثر پیچش ستون بوده است درنتیجه اتصال پیچی به دلیل شکل‌پذیری بهتر، پاسخ مناسب‌تری را تحت بار انفجار ارائه می‌دهد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Evaluation of the response of BFP and WFP connections under the blast loading

نویسندگان [English]

  • SayyidAhmad Hosseini 1
  • Mirmohsen Hosseini 2
1 Assistant Professor Malek Ashtar University
2 Master of Science in Malek Ashtar University
چکیده [English]

one of the most important structural members that greatly affects the overall performance of the structure is the beam-to-column connection. Undesirable performance and failure of these connections can lead to local failure in the first step, and in the next step,a progressive collapse in the structure and falling. Therefore in this paper, the performance of two prequalified moment connections in the tenth chapter of the national building regulations of Iran against the external blast loads at a distance of 10 meters from a 1-story building in the Abaqus finite element software has been investigated. Thus, we first designed the structure with the seismic criteria, and then we designed the connections manually. Finally, we analyzed the connections in Abaqus finite element software against the blast loading. Results indicate a good response to the BFP connection compared to the WFP welded connection. As well as the percentage of failure of the WFP connection components relative to the percentage failure of the BFP connection components was more than triple. The results of this investigation show that the dominant failure mode is the failure of the joints due to the twisting of the column, consequently the screw connection due to better shapeability,gives a better response under the blast loading.

کلیدواژه‌ها [English]

  • BFP Connection
  • WFP Connection
  • Beam-Column
  • Blast load
  • ABAQUS