بررسی رفتار برشی تیرهای بتنی ساخته شده از سنگدانه بازیافتی

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مهندسی عمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران

2 دانشیار، دانشگاه فردوسی مشهد

3 گروه مهندسی عمران، دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

4 گروه مهندسی عمران، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران

10.22065/jsce.2019.136537.1595

چکیده

حفظ محیط زیست و کاهش میزان مصالح دورریز در طبیعت از موضوعات بسیار مهم است. امروزه مسئله استفاده از مصالح بازیافتی حاصل از تخریب ساختمان‌های فرسوده و استفاده مجدد از این مصالح در ساخت بتن مورد توجه قرار گرفته است. در این بررسی اثر افزودن مصالح حاصل از تخریب ساختمان‌ها به عنوان سنگدانه در تهیه مخلوط بتن مطالعه شده است. در این بررسی 9 عدد تیر بتن مسلح به عرض مقطع 150 میلیمتر، ارتفاع 200 میلیمتر و طول 1500 میلیمتر ساخته شد. در ساخت نمونه‌ها از سنگدانه بازیافتی به ترتیب با مقدار 0% ، 50 % و 100% جایگزین سنگدانه طبیعی استفاده شده است. نمونه‌ها تحت انجام آزمایش خمش چهارنقطه‌ای استاتیکی بررسی شدند. هدف از انجام این آزمایش، بررسی رفتار برشی تیرهای ساخته شده از درصد مختلف سنگدانه بازیافتی با در نظر گرفتن اثر فاصله آرماتور عرضی است. تغییر مکان وسط تیر، نیروی برشی-تغییر مکان، نیروی برشی-کرنش و گسترش ترک‌های برشی از موارد مورد بررسی بوده است. از این رو، با بررسی نتایج به‌دست آمده از مطالعات آزمایشگاهی به بررسی رفتار برشی تیرهای بتن مسلح دارای سنگدانه بازیافتی پرداخته شده است. افزون بر این نتایج به‌ دست آمده از ظرفیت برشی نمونه‌ها با روابط ارائه شده در آیین نامه CSA-A23، ACI318-08 و Eurocode 2 مقایسه شد. نتایج به ‌دست آمده از این بررسی نشان می‌دهد که اختلاف قابل ملاحظه‌ای در رفتار برشی تیرهای ساخته شده از سنگدانه بازیافتی و طبیعی وجود دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigation the shear behaviour of recycled aggregate concrete beams

نویسندگان [English]

  • Hamidreza Chaboki 1
  • Mansour Ghalehnovi 2
  • Arash Karimipour 3
  • Mohsen Khatibinia 4
1 Department of civil engineering, faculty of engineering, Birjand university, Birjand, Iran
2 Associate professor, Faculty of Engineering, Ferdowsi University of Mashhad
3 Department of civil engineering, faculty of engineering, Ferdowsi university of Mashhadm Mashhad, Iran
4 Department of civil engineering, Faculty of engineering, Birjand university, Birjand, Iran
چکیده [English]

Optimization and economization of processes and structures have been considered from time immemorial and many things have been done to achieve this goal. Protecting the environment and reducing the amount of waste material in nature is very important. Today, the problem of using recycled materials resulting from the destruction of buildings and the reuse of these materials in the construction of concrete has been considered. In this research, the shear behaviour of concrete beams manufactured with recycled coarse aggregate was studied. 9 concrete beams with a cross-section 150 mm wide and 200 mm high and a length of 1500 mm manufactured and tested. Recycled aggregate from building demolition was used at 0%, 50% and 100% mass replacement of natural aggregate. Specimens underwent a four-point bending test. In this test, the shear capacity, maximum deflection at the mid-span of the specimens and tension strain were measured. The determination of the shear behaviour of recycled aggregates concrete beams according to transverse reinforcement spacing was the aim of this study. The results were also compared with ACI, CSA and Eurocode 2 requirements. According to the test results, it was found that there is a significant difference in the shear behaviour of recycled and natural aggregate concrete beams

کلیدواژه‌ها [English]

  • shear behaviour
  • Reinforced concrete beams
  • Recycled aggregate
  • Cracking
  • four-point bending