تاثیر استفاده از سیستم میراگر غیرفعال بر روی پاسخ لرزه ای سازه های بتنی بلند مرتبه جداسازی شده توسط جداساز لاستیکی هسته سربی در پی

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای تخصصی، دانشکده عمران، دانشگاه آزاد اسلامی مراغه، مراغه، ایران

2 استادیار، گروه مهندسی عمران، دانشکده مهندسی عمران، واحد مراغه، دانشگاه آزاد اسلامی، مراغه، ایران

3 استاد، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

چکیده

با توجه به گسترش روزافزون استفاده از جداسازهای لرزه ای در کشور که باعث کاهش نیروی وارده بر اعضای سازه و افزایش کلی جابجایی سازه در هنگام وقوع زلزله می‌شوند، ایجاد روشی بهینه برای استفاده از این سیستم همراه با کاهش جابجایی کلی سازه امری ضروری است. همچنین استفاده از سیستم‌های میراگر باعث کاهش جابجایی کلی و بین طبقاتی سازه در هنگام وقوع زلزله می‌شوند. بنابراین بررسی اثر استفاده ازسیستم‌های میراگر جهت بهینه‌سازی جداسازهای لرزه‌ای امری ضروری است. از طرفی استفاده بهینه از ترکیب دو سیستم میراگر و جداگر می‌تواند در کاهش هزینه ساخت و هزینه‌های تعمیر حاصل از وقوع زلزله موثر بوده و سازه‌های با عملکرد مطلوب را فراهم می‌آورد. بنابراین در این مقاله برای بررسی این مهم از دو میراگر ویسکوز و اصطکاکی و همچنین جداکننده در سازه‌های 15 و 20 طبقه بتنی بلند مرتبه استفاده شد و ترکیب این دو سیستم‌ها در رفتار سازه مورد ارزیابی قرار گرفت. سازه‌ها توسط جداساز لاستیکی هسته سربی جداسازی شده‌اند. نتایج تحت سه رکورد زلزله حوزه نزدیک مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج نشان دهنده تاثیر مثبت میراگرها و جداکننده در رفتار سازه بودند که بسته به رکوردهای لرزه‌ای مورد استفاده در مقاله، نتایج معقولی به دست آمد. این نتایج نشان دهنده تاثیر مثبت ترکیب مراگر ها با جداکننده در کاهش میزان جابجایی نسبی ، جابجایی بام و برش پایه بودند. استفاده همزمان میراگر و جداساز در سازه‌ها باعث کاهش 35 درصدی برش پایه سازه‌ها، 47 درصدی ماکزیمم جابجایی نسبی و 29 درصد جابجایی نقطه بام شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Effect of Using Passive Energy Dissipating System on the seismic response of high-rise concrete structures isolated by lead rubber isolators.

نویسندگان [English]

  • mohsen rahimzadeh oskui 1
  • Ahmad Maleki 2
  • kiyomars roshangar 3
1 PHD Student, Civil Engineering dept., Islamic Azad University Of Maragheh,, Maragheh, Iran
2 Assistant Professor, Department of Civil Engineering, Maragheh branch, Islamic Azad University, Maragheh, Iran.
3 Professor, Department of Civil Eng. University Of Tabriz, Tabriz, Iran
چکیده [English]

Considering the increasing use of seismic isolators in the country, which reduce the force on structural members and increase the overall displacement of the structure during an earthquake, it is necessary to create an optimal method for using this system along with reducing the overall displacement of the structure. Also, the use of damper systems reduces the overall and inter-floor movement of the structure during an earthquake. Therefore, it is essential to investigate the effect of using damping systems to optimize seismic isolators. On the other hand, the optimal use of the combination of two damper and isolator systems can be effective in reducing construction costs and repair costs resulting from earthquakes and provides structures with optimal performance. Therefore, in this article, two viscous and frictional dampers as well as isolator were used in high-rise concrete structures with 15 and 20 floors and the combination of these two systems was evaluated in the behavior of the structure. The structures are separated by lead core rubber isolators. The results were studied under three earthquake records of the nearby area. The results showed the positive effect of dampers and separators on the behavior of the structure, and reasonable results were obtained depending on the seismic records used in the article. also, showed the positive effect of the combination of separators and dampers in reducing the amount of relative displacement, roof displacement and base shear. The simultaneous use of damper and isolator in the structures caused a 35% reduction in the base shear of the structures, 47% in the maximum relative displacement and 29% in the displacement of the roof point.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Optimization
  • Isolator
  • Viscous Damper
  • Friction Damper
  • Nonlinear dynamic analysis