بررسی عملکرد لرزه‌ای سیستم قاب خمشی فولادی با مقطع تیر کاهش‌یافته مجهز به دیوار برشی کامپوزیت فولادی با پوشش بتن مسلح الیافی توانمند HPFRCC

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، دانشکده مهندسی، دانشگاه بزرگمهر قائنات، قاین، ایران

2 دکتری تخصصی، دانشکده مهندسی، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران

چکیده

در این تحقیق، عملکرد لرزه‌ای سیستم قاب خمشی فولادی با مقطع تیر کاهش یافته (RBS) مجهز به دیوار برشی فولادی تقویت شده با بتن مسلح توانمند الیافی پایه سیمانی (HPFRCC) با استفاده از نرم افزار آباکوس مورد بررسی قرار گرفته است. ابتدا مدل‌ اجزای محدود دیوار برشی کامپوزیت HPFRCC با استفاده از نتایج مطالعه آزمایشگاهی صحت‌سنجی شد. سپس، عملکرد لرزه‌ای قاب شش طبقه با دیواربرشی فولادی ساده و همچنین دیواربرشی کامپوزیت HPFRCC تحت زمین‌لرزه‌های گسل نزدیک و دور مورد بررسی قرار گرفته و نتایج حاصل از دو حالت (ظرفیت باربری، تنش، تغییر شکل و جذب انرژی) مورد مقایسه قرار گرفت. از 5 شتاب نگاشت حوزه نزدیک و همچنین 5 شتاب نگاشت دور از گسل استفاده شد. نتایج نشان داد که جذب انرژی و ظرفیت برشی سیستم قاب با دیواربرشی کامپوزیت HPFRCC نسبت به دیواربرشی فولادی ساده افزایش یافته، ولی مقادیر تنش بیشینه کاهش یافته‌اند. همچنین، عملکرد لرزه‌ای سیستم‌های مورد بررسی تا حد زیادی به رکورد زلزله وابسته است. با این وجود، در هر دو سازه مورد بررسی مقادیر برش پایه و تغییر مکان بیشینه تحت زمین‌لرزه‌های گسل نزدیک بیشتر از گسل دور بوده‌اند. برای هر دو دسته زلزله‌های گسل دور و نزدیک، تغییرمکان بیشینه در طبقات پایینی سازه SPSW رخ داده، ولی در سیستم قاب با دیواربرشی کامپوزیت، تغییرمکان عمده در طبقات فوقانی ایجاد شده است. بیشترین درصد افزایش ظرفیت برشی و جذب انرژی در زلزله‌های گسل نزدیک طبس (به ترتیب 75 و 128 درصد) و امپریال ولی (به ترتیب 94 و 101 درصد) بوده است. همچنین، بیشترین جابجایی در سیستم با دیواربرشی فولادی ساده و کامپوزیت به‌ترتیب تحت زلزله‌های گسل نزدیک نورثریج (cm 6/14) و طبس (cm 2/16) بوده است. زلزله چی‌چی نیز بیشترین اثر بر خرابی سازه تحت زلزله‌های گسل دور را به همراه داشته است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Seismic Performance Investigation of the Reduced Beam Section Steel Moment-Resisting Frame equipped with Composite Steel Plate Shear Wall with High-Performance Fiber-Reinforced Cementitious Composites

نویسندگان [English]

  • Naser Safaeian Hamzehkolaei 1
  • Farid MiarNaeimi 2
1 Assistant Professor, Faculty of Engineering,, Bozorgmehr University of Qaenat, Qaen, Iran
2 Ph.D., Faculty of Engineering, University of Sistan and Baluchestan, Zahedan, Iran
چکیده [English]

In this study, the seismic performance of the reduced beam section (RBS) steel moment-resisting frame (SMRF) equipped with composite steel plate shear wall (CSPSW) and high-performance fiber-reinforced cementitious composites (HPFRCC) is investigated using Abaqus software. The finite element model of HPFRCC-CSPSW was validated using experimental results. Then, the seismic performance of the six-story SMRF with common SPSW, as well as HPFRCC composite CSPSW systems under near-field (NF) and far-field (FF) earthquakes, was investigated and the results (bearing capacity, stress, deformation, and energy absorption) were compared. For this purpose, 5 NF and 5 FF seismic records were used. The results showed that the energy absorption and shear capacity of HPFRCC-CSPSW increased significantly but the maximum stress value decreased compared to common SPSW. The seismic performance of the investigated systems largely depends on the type of earthquake. However, in both SPSW and HPFRCC-CSPSW systems, the maximum displacement and the base shear under the NF earthquakes were higher than those of FF earthquakes. Besides, for all NF and FF earthquakes, maximum displacement in the SPSW system occurred in lower stories, but in the frame with CSPSW, the major displacement occurred in the upper stories. The highest increase in shear capacity and energy absorption of the system in FF earthquakes was for the Tabas accelerometer (75 and 128%, respectively) and the Imperial Vali earthquake (94 and 101%, respectively). Also, the maximum displacement in SPSW and HPFRCC-CSPSW systems occurred in Northridge (14.6 cm) and Tabas (16.2 cm) NF earthquakes, respectively; the Chichi earthquake also had the greatest damage to the structure under FF earthquakes.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Seismic performance
  • steel moment-resisting frame (SMRF)
  • Reduced beam section (RBS)
  • composite steel plate shear wall (CSPSW)
  • High-Performance Fiber-Reinforced Cementitious Composites (HPFRCC)
  • Abaqus software