مطالعه آزمایشگاهی تاثیر شکل و ابعاد نمونه و نوع سیمان مصرفی بر روی ضرایب تبدیل مقاومت فشاری نمونه های بتنی

نوع مقاله : یادداشت پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه سازه، دانشگاه صنعتی قم

2 استادیار دانشکده فنی و مهندسی، گروه مهندسی عمران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب، تهران، ایران

چکیده

آزمایش مقاومت فشاری بتن یکی از مهمترین آزمایش ها برای کنترل کیفیت بتن در سازه های عمرانی محسوب شده و بر اساس شرایط کارگاهی و ضوابط آیین نامه ها و استاندارهای مرتبط، قالب‌هایی با اشکال و ابعاد مختلف (مکعبی و استوانه ای) برای تهیه نمونه های آزمایشی مورد استفاده قرار می گیرند. هدف از انجام این تحقیق بررسی و تعیین تغییرات ضرایب تبدیل مقاومت نمونه ها با اشکال و ابعاد مختلف به یکدیگر برای بتن های رده C35 و C45 ساخته شده با انواع مختلف سیمان می باشد. در این تحقیق برای ساخت نمونه ها از سیمان های نوع 425-1، 2 و 5 استفاده شده و تعداد 162 نمونه مکعبی و استوانه ای شکل با ابعاد و اندازه های (200×200×200) میلیمتر، (150×150×150) میلیمتر و (300×150) میلیمتر در سنین 3، 7 و 28 روز مورد آزمایش مقاومت فشاری قرار گرفته است. نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهد که علاوه بر شکل و اندازه نمونه ها، نوع سیمان مصرفی نیز بر روی مقاومت و ضرایب تبدیل مقاومت نمونه ها با اشکال و اندازه های مختلف تاثیر گذار است. همچنین نتایج حاصل نشان می دهد که اختلاف ضرایب تبدیل مقاومت بدست آمده با ضرایب تبدیل متناظر ارائه شده توسط مبحث نهم مقررات ملی ساختمان در سنین 3 و 7 روزه نمونه ها حداکثر و در سن 28 روزه حداقل می باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Experimental study on the influence of the shape and size specimen and the type of cement used on the conversion factors of compressive strength of concrete specimens

نویسندگان [English]

  • Baitollah Badarloo 1
  • mahboobeh pirizadeh 2
1 Assistant professor in structural Eng., Department of Civil Engineering, Qom University of Technology (QUT), Qom, Iran
2 Assistant Professor, Department of Civil engineering , College of Engineering, West Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Compressive strength test of concrete is one of the most important tests for controlling the quality of concrete in construction structures and, moulds with different shapes and dimensions (cubic and cylindrical) are used to provide experimental specimens based on the workshop conditions and the regulations of the relevant codes and standards. The purpose of this research is to investigate and determine changes in the conversion factors for the strength of specimens with different shapes and dimensions for C35 and C45 concretes made with different types of cement. In this research, 425-1, 2, and 5 cements were used for the preparation of specimens. A total of 162 cubic and cylindrical specimens with dimensions (200 × 200 × 200) mm, (150 × 150 × 150) mm and (150x300) mm at the age of 3, 7 and 28 days have been tested for compressive strength. The results of this study show that in addition to the shape and size of the samples, the type of cement used also affects the strength and conversion factors for the strength of the specimens with various shapes and sizes. The results also show that the difference in conversion factor for strength obtained with the corresponding conversion factors provided by the Iranian National Building Code, Part 9 at the age of 3 and 7 days of the specimens is maximum and is minimum at the age of 28 days.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Compressive Strength of Concrete
  • Conversion Factor
  • Cubic specimen
  • Cylindrical Specimen
  • Cement
[1] Mindess S, Young JF, and Darwin D. (2003). Concrete. 2nd Edition. USA. Prentice Hall, Pearson Education. pp. 137-139.
[2] Kim Jin-keum, and Seong-Tae Yi. (2002). Application of size effect to compressive strength of concrete members. India, 27(4):467-484.
[3] Seong-Tae Yi, Eun-Ik Yang, and Joong-Cheol Choi. (2006). Effect of specimen sizes, specimen shapes, and placement directions on compressive strength of concrete, Nuclear Engineering and Design, 236(2):115-127..
[4] Gonnerman HF. (1925). Effect of size and shape of test specimen on compressive strength of concrete. ASTM Proc. 25: 237–250.
[5] Gyengo T. (1938). Effect of type of test specimen and gradation of aggregate on compressive strength of concrete. Journal of the ACI, 33:269–283.
[6] Murdock JW, and Kesler C E. (1957). Effect of length to diameter ratio of specimen on the apparent compressive strength of concrete. ASTM Bull, 221:68–73.
[7] CEB-FIP Model Code. (1990). Comite Euro-International du Beton (1993). Bulletin Information No. 203-205, Lausanne, pp. 437.
[8] Plowman J, Smith W, and Sheriff T. (1974). Cores, cubes and the specific strength of concrete. The Structural Engineer, 52(11):421-426.
[9] Malaikah AS. (2009). Effect of specimen size and shape on the compressive strength of high strength concrete. Pertanika Journal of Science & Technology, 13(1):87-96.
[10] Del Viso J, Carmona J, and Ruiz G. (2008). Shape and size effects on the compressive strength of high-strength concrete. Cement Concrete Res, 38(3):386-395.
[11] Kadlecek SV, Modry S, and Kadlecek JV. (2002). Size effect of test specimens on tensile splitting strength of concrete:general relation. Materials and Structures, 35:28-34.
[12] Mansur MA, and Islam MM. (2002). Interpretation of concrete strength for nonstandard specimens. Journal of Materials in Civil Engineering, 14 (2):151–155.
[13] Zabihi N, and Eren O. (2014). Compressive strength concrete factors of concrete as affected by specimen shape and size. Research Journal of Applied sciences, Engineering and Technology, 7(20):4251-4257.
[14] Iranian National Standardization Organization (1999). Specification for Portland cement. INSO 389, 3nd Revision.
[15] Iranian National Building Codes Compilation Office (2014). Iranian National Building Code, Part 9: Design and construction of R.C. buildings, 4nd Revision.
[16] Iranian National Standardization Organization (2015). Concrete Aggregates-Specifications. INSO 302, 3nd Revision.
[17] Iranian National Standardization Organization (2017). Aggregate-Determination of density, relative density (specific gravity) and water absorption of coarse aggregate-Test method. INSO 4982, 2rd Revision.
[18] Iranian National Standardization Organization (2018). Aggregates–Aggregates-Resistance to Degradation of Large-Size Coarse Aggregate by Abrasion and Impact in the Los Angeles Machine-Test Method. INSO 8447, 1st Revision.
[19] British Standards Institution (BSI). (1989). Methods for determination of particle shape, BS 812: Section 105.1, London.
[20] Iranian National Standardization Organization (2018). Aggregate-Determination of density, relative density (specific gravity) and water absorption of fine aggregate-Test method. INSO 4980, 2nd Revision.
[21] British Standards Institution (BSI). (1983). Testing concrete. Method for determination of compressive strength of concrete cubes. BS 1881: Part 116, London.
[22] ASTM Standards. (2001). Standard test method for compressive strength of cylindrical concrete specimens. In: Annual Book of ASTM Standards (ASTM C 39-01). American Society for Testing and Materials, Philadelphia, 5 pp.
[23] ASTM Standards. (2003). Standard Practice for Capping Cylindrical Concrete Specimens. In: Annual Book of ASTM Standards (ASTM C 617-98). American Society for Testing and Materials, Philadelphia, 5 pp.