ارزیابی مقاومت فشاری بتن خود تراکم حاوی نانو مواد با استفاده از روش اولتراسونیک

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 گروه عمران- دانشکده فنی-دانشگاه گیلان-رشت

2 کارشناسی ارشد عمران گرایش سازه، دانشگاه گیلان، ایران

چکیده

در این مطالعه مقاومت فشاری بتن خودتراکم حاوی نانو مواد توسط روش غیر مخرب امواج اولتراسونیک ارزیابی شد. بتن‌های خودتراکم با 13 طرح اختلاط مختلف حاوی مقادیر بین 0.25 و 2 درصد نانو اکسید‌های سیلیس، آلومینیوم و مس که به عنوان ماده چسباننده جایگزین بخشی از سیمان شده است، در سنین بین ۳ تا ۹۰ روز و دارای مقاومت‌های فشاری بین 20 و 54 مگاپاسکال، آزمایش شدند. تأثیر عواملی چون نوع نانو مواد، شرایط عمل آوری مرطوب و خشک بر رابطه سرعت امواج اولتراسونیک و مقاومت فشاری بررسی شد. همچنین تاثیر حضور میلگرد بر سرعت امواج اولتراسونیک در بتن‌های یاد شده نیز ارزیابی شد. برای تعیین خواص بتن خود تراکم تازه از آزمایش جریان اسلامپ، T50، آزمایش قیف V و آزمایش جعبه L استفاده شد. نتایج آزمایش‌ها نشان می دهد که نمونه‌های حاوی نانو اکسید‌های سیلیس، آلومینیوم و مس به ترتبب با مقادیر 1.5، 0.25 و 0.25 درصد وزن سیمان (درصد بهینه)، بیشترین سرعت امواج اولتراسونیک و مقاومت فشاری را دارند. سرعت امواج اولتراسونیک در نمونه‌های حاوی درصد بهینه در سنین اولیه کمتر و در سنین بالاتر بیشتر از نمونه شاهد بدست آمد. روابط نمایی بین مقاومت فشاری و سرعت امواج اولتراسونیک برای این نوع بتن‌های خودتراکم تعریف شد که ضرایب آن برای هر نانو مواد استفاده شده متفاوت می‌باشد. از طرفی نتایج نشان می دهد که تغییرات مقاومت بتن‌های خودتراکم حاوی نانو مواد حساسیت کمتری نسبت به تغییرات سرعت امواج اولتراسونیک دارند. تأثیر حضور میلگرد بر روی سرعت امواج اولتراسونیک با ضرایب اصلاحی معرفی شده است و مشاهده شد که ضرایب اصلاح بدست آمده با ضرایب اصلاح پیشنهادی توسط آیین‌نامه BS 1881:Part 203 مطابقت دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Compressive Strength assessment of self-compacted concrete with Nano materials using ultrasonic pulse velocity method

نویسندگان [English]

  • Rahmat Madandoust 1
  • Saber Deilami Poshtjouei 2
1 Department of Civil Engineering, Faculty of Engineering, University of Guilan
2 Master of Science, Department of Civil Engineering, University of Guilan, Rasht, Iran
چکیده [English]

In this paper the compressive strength (f’c) of self-compacted concrete (SCC) containing Nanomaterials (NM) is evaluated by non-destructive ultrasonic pulse velocity method. This study involves about 13 different mixtures containing Nano oxides of Silica (NS), Aluminum (NA) and Copper (NC) with amounts ranging from 0.25 to 2 percent, as the binder in replacement of Portland cement, tested between 3 and 90 days for f’c ranging from about 20 to 54 MPa. The influence of different parameters such as type of NM, wet and dry curing conditions on the relationship between ultrasonic pulse velocity (UPV) and f’c is examined. Also, the effect of rebar on UPV is evaluated in this type of SCCs. Results show that the specimens containing NS, NA and NC with amounts of 1.5, 0.25 and 0.25% of the cement weight (optimum percentage), respectively, have the highest UPV and f’c. The specimens containing the optimum amount of NS in wet curing condition with a 22% increase in f’c compared to the control specimen has the highest f’c. In the specimen containing the optimum percentage of NM, UPV became less in the first ages and higher in the older ages more than control specimens. Exponential relationships between UPV and f’c of the specimens were determined whose coefficients are different for each added Nano. The addition of NM reduced the difference in UPV between wet and dry curing conditions so that this difference from 5% for control SCC decreased to 3.8%, 3, and 4% for SCCs containing NS, NA, and NC, respectively. The effect of steel bars on the UPV was introduced by means of correction coefficients (CC) and it was observed that the CC obtained with the proposed CC are consistent with CC recommended by BS 1881: Part 203.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Strength
  • Self-compacted concrete Ultrasonic pulse
  • Nano oxides of Silica
  • Nano oxides of Aluminum
  • Nano oxides of Copper
[1] Durgun, M.Y., Atahan, H.N. (2018). Strength, elastic and microstructural properties of SCCs’ with colloidal nano silica addition. Construction and Building Materials 158, pp 295–307.
[2] Durgun, M.Y., Atahan, H.N. (2017). Rheological and fresh properties of reduced fine content self-compacting concretes produced with different particle sizes on nano SiO2. Construction and Building Materials 142, pp 431–443.
[3] Sobolev, K., Flores, I., Torres-Martinez, L.M., Valdez, P.L., Zarazua, E., Cuellar, E.L. (2009). Engineering of SiO2 nanoparticles for optimal performance in Nano cement-based materials. Nanotechnology in Construction Proceedings of the NICOM3 (3rd International Symposium on Nanotechnology in Construction). Prague, Czech Republic, pp 139–148.
[4] Zaki, S.I., Ragab Khaled, S. (2009). How nanotechnology can change concrete industry. 1st International Conference on Sustainable Built Environment Infrastructures in Developing Countries, ISSN 2170–0095, Oran, Algeria, vol. 1, pp 407–414.
[5] Du, H., Pang, S.D. (2014). Effect of colloidal Nano-silica on the mechanical and durability performances of mortar. Key Eng. Mater. 629, pp 443–448.
[6] Nazari, A., Riahi, S. (2011). The effects of SiO2 nanoparticles on physical and mechanical properties of high strength compacting concrete. Compos. Eng. 42 (3), pp 570–578.
[7] Oltulu, M., Sahi, R. (2013). Effect of Nano SiO2, Nano Al2O3 and Nano Fe2O3 powders on compressive strengths and capillary water absorption of cement mortar containing fly ash. a comparative study. Energy Build. 58, pp 292–301.
[8] Rashad, M.A. (2013). A synopsis about the effect of nano-Al2O3, nano-Fe2O3, nano-Fe3O4 and nano-clay on some properties of cementitious materials. A short guide for Civil Engineer, Mater Des. 52, pp 143–57.
[9] Nazari, A., Rafieipour, M.H., Riahi, S. (2011). The effects of CuO nanoparticles on properties of self-compacting concrete with GGBFS as binder. Mater. Res. J. 14, pp 307–316.
[10] Nazari, A., Riahi, S. (2011). Effects of CuO nanoparticles on compressive strength of self-compacting concrete. Indian Acad. Sci. 36, pp 371–391.
[11] BS 1881, Part 203. (1986). Recommendations for Measurement of Velocity of Ultrasonic Pulses in Concrete, British Standards Institution, London.
[12] RILEM Recommendation NDT 1. (1972). Testing of concrete by the ultrasonic pulse method, Paris.
[13] Bungey, J. H., Grantham, M. G., Millard, S. (2006). Testing of concrete in structures. Crc Press.
[14] Demirboğa, R., Türkmen, İ., Karakoc, M. B. (2004). Relationship between ultrasonic velocity and compressive strength for high-volume mineral-admixtured concrete. Cement and Concrete Research, 34(12), pp 2329-2336.
[15] Ulucan, Z.Ç., Türk, K., Karata, M. (2008). Effect of mineral admixtures on the correlation between ultrasonic velocity and compressive strength for self-compacting concrete, Russ. J. Nondestr. Test. 44 (5), pp. 367–374.
[16] Sadeghi Nik, A., Lotfi Omran, O. (2013). Estimation of compressive strength of self-compacted concrete with
fibers consisting nano-SiO2 using ultrasonic pulse velocity. Construction and Building Materials 44, pp 654–662.
[17] Puentes, J., Barluenga, G., Palomar, I. (2015). Effect of silica-based nano and micro additions on SCC at early age and on hardened porosity and permeability. Construction and Building Materials 81, pp 154–161.
[18] Barluenga, G., Palomar, I., Puentes, J. (2015). Hardened properties and microstructure of SCC with mineral additions. Construction and Building Materials 94, pp 728–736.
[19] American Society for Testing Material, ASTM C33/C33M−16. (2016). Standard Specification for Concrete Aggregates, West Conshohocken, Pennsylvania, USA.
[20] EFNARC. (2005). The European Specification and guidelines for self-compacting concrete.
[21] British Standards Institution, BS EN 12390-2. (2009). Testing hardened concrete. Making and curing specimens for strength tests.
[22] American Society for Testing Material, ASTM C597−16. (2016). Standard Test Method for Pulse Velocity Through Concrete. West Conshohocken, Pennsylvania, USA.
[23] British Standards Institution, BS EN 12390-3. (2009). Testing hardened concrete. Compressive strength of test specimens.
[24] Hosseini, P., Booshehrian, A., Madari, A. (2011). Developing concrete recycling strategies by utilization of nano SiO2 particles, Waste Biomass Valor 2 (3), pp. 347–355.
[25] Abbas, R. (2009). Influence of Nano-silica addition on properties of conventional and ultra-high performance concretes, HBRC J 5 (1), pp. 18–30.
[26] Taheri-Behrooz, F., Memar Maher, B., Shokrieh, M.M. (2015). Mechanical properties modification of a thin film phenolic resin filled with nano silica particles. Comput. Mater. Sci. 96, pp 411–415.
[27] Du, H., Du, S., Liu, X. (2014). Durability performances of concrete with nano-silica, Constr. Build. Mater. 73, pp 705–712.
[28] Aly, M., Hashmi, M.S.J., Olabi, A.G., Messeiry, M., Abadir, E.F., Hussain, A.I. (2012). Effect of colloidal nano-silica on the mechanical and physical behaviour of waste-glass cement mortar. Mater. Des. 33, pp 127–135.
[29] Oltulu, M., Sahin, R. (2014). Pore structure analysis of hardened cement mortars containing silica fume and different nano-powders. Constr. Build. Mater. 53, pp 658–664.
[30] Quercia, G., Hüsken, G., Brouwers, H.J.H. (2012). Water demand of amorphous nano silica and its impact on the workability of cement paste. Cem. Concr. Res. 42, pp 344–357.
[31] Senff, L., Hotza, D., Repette, W.L., Ferreira, V.M., Labrincha, J.A. (2009). Influence of added nanosilica and/or silica fume on fresh and hardened properties of mortars and cement pastes. Adv. Appl. Ceram 108 (7), pp 418–428.
[32] Li, H., Xiao, H.G., Ou, J.P. (2004). A study on mechanical and pressure-sensitive properties of cement mortar with nano phase materials. Cem. Concr. Re. 34(3), pp 435–438.
[33] Safiuddin, M., Raman, S. N., Zain, M. F. M. (2007). Effect of different curing methods on the properties of microsilica concrete. Australian journal of basic and applied sciences, Vo1. 1(2), pp 87-95.
[34] Mohseni, E., Mehdizadeh Miandehi, B., Yang, J., Yazdi, M.A. (2015). Single and combined effects of nano-SiO2, nano-Al2O3 and nano-TiO2 on the mechanical, rheological and durability properties of self-compacting mortar containing fly ash. Construction and Building Materials 84, pp 331–340.