مطالعه نفوذپذیری و مقاومت بتن‎های حاوی دوده سیلیسی، زئولیت و خاکستر بادی با استفاده از روش ”محفظه استوانه‎ای“ و استاندارد بریتانیا

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)

2 گروه عمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)، قزوین، ایران

چکیده

بتن یک ماده متخلخل می‎باشد. آب و سیالات دیگر می‎توانند به داخل منافذ آن نفوذکرده و دوام آن را تحت تأثیر قرار دهند. لذا نفوذپذیری یکی از مهمترین عوامل مؤثر در دوام سازه‎های بتنی می‎باشد. طرح و ساخت بتنی که ضمن تأمین نمودن مقاومت فشاری مطلوب، نفوذپذیری کمتری نیز داشته باشد از اهمیت ویژه‎ای برخوردار است. در این مقاله، نفوذپذیری نمونه‎های بتنی 7 روزه حاوی پوزولان‎های مختلف با استفاده از روش محفظه استوانه‎ای مورد بررسی قرار گرفته است. از درصدهای وزنی دوده سیلیسی، زئولیت و خاکستر بادی برابر با 5، 10، 15 و 20 درصد که جایگزین سیمان پرتلند تیپ 2 شده‎اند و روش موجود در استاندارد بریتانیا (BS EN 12390-8:2009) برای مقایسه نتایج به دست آمده استفاده شده است. همچنین درصد حجمی منافذ نفوذپذیر مطابق با استاندارد ASTM C642-06 اندازه‎گیری شده و از آن به عنوان معیاری برای سنجش نفوذپذیری استفاده گردیده است. با استفاده از نتایج به دست آمده از روش پیچش نیز مقاومت نمونه‎ها مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج آزمایش‎های نفوذپذیری نشان می‎دهد که پوزولان‎های مورد استفاده در این تحقیق باعث کاهش درصد حجمی منافذ نفوذپذیر و درنتیجه کاهش نفوذپذیری نمونه‎ها می‎شوند، در حالی که دوده سیلیسی باعث افزایش مقاومت فشاری نمونه‎ها و زئولیت و خاکستر بادی باعث کاهش در مقاومت فشاری نمونه‎ها شده‎اند. همچنین تطابق خوبی بین نتایج روش‎های محفظه استوانه‎ای و استاندارد بریتانیا مشاهده شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Studying the permeability and strength of concretes containing silica fume, zeolite and fly ash using “Cylindrical chamber” method and British standard

نویسندگان [English]

  • Alireza Kaboudan 2
  • Mohammadreza Keshtkar 2
2 Dept. of Civil Engineering, Engineering Faculty, International Imam Khomeini University, Qazvin, Iran
چکیده [English]

Concrete is a porous material. Water and other fluids can penetrate it and effect its durability. So permeability is one of the most effective parameters of concrete structures durability. Design and construction of concrete, which has a less permeability in addition of providing the desirable compressive strength is of great importance. In this paper, the permeability of 7-day concrete samples containing different pozzolans was investigated using cylindrical chamber method. The mass percentages of silica fume, zeolite and fly ash equal to 5, 10, 15 and 20 percentage that replace type II Portland cement and the existing method of British standard (BS EN 12390-8:2009) were used to compare the obtained results. The percentage of the permeable voids volume was also measured based on ASTM C642-06 standard and used as an index to evaluate permeability. Samples strength was also investigated using the results obtained from the twist-off method. The results of the permeability tests show that all of the pozzolans used in this investigation decrease the percentage of the permeable voids volume and consequently decrease the samples permeability, while silica fume increases the samples compressive strength and zeolite and fly ash decrease samples compressive strength. A very good correlation was also observed between the cylindrical chamber and British standard method results.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Durability
  • Permeability
  • Silica fume
  • Zeolite
  • Fly ash
  • Cylindrical chamber
  • British standard
  • Twist-off method