تولید شتابهای غیر یکنواخت تکیه گاهی با استفاده از یک شتاب نگاشت ثبت شده بر روی ساختگاه

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده مهندسی عمران

2 گروه زمین شناسی

3 دانشگاه آزاد اسلامی- واحد علوم و تحقیقات

چکیده

در این پژوهش، امکان تولید شتاب های غیر یکنواخت تکیه گاهی روی ساختگاه واقعی با استفاده از یک شتاب نگاشت ثبت شده مورد بررسی قرار گرفت. عوامل مختلفی روی تحریکهای غیر یکنواخت ایجاد شده در روی یک ساختگاه موثر می باشند، از جمله این عوامل :تاخیر زمانی بین امواج رسیده به کف دره و نقاط در ترازهای بالاترمی باشدکه موجب اختلاف فاز و اختلاف دامنه در امواج رسیده به سطح زمین می شود. یکی دیگر از عوامل مهم در تولید شتابهای غیر یکنواخت، توابع بزرگنمایی می باشند. تاکنون توابع بزرگنمایی مختلفی برای سطوح توپوگرافیک ارائه شده اند. در پژوهش حاضر ابتدا با استفاده از روش المان مرزی در حوزه زمان( کد هیبرید)، مدلهای دو بعدی از ساختگاه تهیه و تحت امواج ریکر در فرکانسهای غالب مختلف، سرعتهای موج برشی مختلف ، نسبت شکلهای مختلف بررسی و خروجی های نقاط در ترازهای مختلف به دست آمد. سپس با استفاده از تحلیل های آماری بسیار، روابط آماری برای محاسبه تاخیر زمانی بین رکوردهای تکیه گاهی روی سطوح دره ای شکل به دست آمد. برای بررسی دقت این روابط از رکوردهای ثبت شده در طی زلزله های مختلف روی ساختگاه پاکویما استفاده شد. سپس در ادامه با استفاده از یک روش عددی در کنار یک تابع بزرگنمایی موجود، شتابهای غیر یکنواخت روی این ساختگاه واقعی تولید شد. نتایج به دست آمده نشان می دهد که روابط ارائه شده می تواند با دقت مناسبی برای محاسبه تاخیر زمانی بکار گرفته شود. علاوه براین با داشتن یک تابع بزرگنمایی متناسب با ساختگاه، برای تولید شتابهای غیر یکنواخت بر روی یک ساختگاه از روی یک رکورد واقعی ثبت شده بکار گرفته شود و هر چه قدر این تابع بزرگنمایی دقیق تر باشد، نتایح به واقعیت نزدیک تر خواهد بود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Generation of Non-uniform support accelerations of topographic site using one recorded accelerogram

نویسندگان [English]

  • Mohsen Isari 1
  • Reza Tarinejad 1
  • Abdullah Sohrabi-Bidar 2
  • Seyed Amir Alavi 3
1 faculty of civil Engineering
2 Department of Geology
3 Faculty of Engineering
چکیده [English]

This study investigates method of producing non-uniform support acceleration in actual site condition. Factors affecting the non-uniform excitation of topographic site include time delay between the arrival time of incident wave at the canyon floor and any particular point at higher elevation, causing phase difference. Another important factor in generating non-uniform accelerations is the topography amplification. Therefore, in the present study, two dimensional models of a canyon site subjected to Ricker wave with different predominant frequencies, shear wave velocities, shape ratios have been developed and the results of boundary element analyses in time domain (HYBRID code) were obtained in different elevations on the canyon surface. Then, by conducting a series of statistical analyses (Symbolic Regression and Genetic Programming) on the results from numerous presumed cases, the relationships for calculating the time delay between support responses of V-shaped canyons was obtained. To verify the accuracy of the proposed relationships, the results were compared with the records from Pacoima dam site during two different earthquakes and good agreement of the results was observed. Eventually, by implementing the presented relationships into random vibration method, non-uniform acceleration of the site was simulated. The results indicate that the proposed relationships have an appropriate level of accuracy to calculate time delay on the V-shaped canyons.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Non-uniform excitation
  • Site Effect
  • Time Delay
  • Amplification
  • Boundary element