ایده‌ی نوآورانه به منظور افزایش ظرفیت باربری و شکل پذیری ستون‌های بتن مسلح با استفاده از آرماتورهای مارپیچ مستطیلی

نوع مقاله : یادداشت پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد سازه، گروه عمران دانشکده مهندسی، دانشگاه شهید چمران اهواز

2 گروه عمران - دانشکده ی مهندسی - دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

ستون‌ها یکی از اعضای مهم سازه‌های ساختمانی بوده که وظیفه‌ی تحمل و انتقال بار‌های وارده به سازه را برعهده دارد. رفتار اعضای فشاری بتن مسلح به طور کل بر اساس مقاومت نهایی بتن و شکل پذیری آن می‌باشد که با محصورشدگی بتن می‌توان هردو را ارتقا داد. همچنین محققین همواره به فکر یکپارچه کردن آرماتور گذاری ستون‌های بتن مسلح به منظور ساده تر شدن ساخت و ساز و صرفه جویی در مصارف سازه‌ای و اقتصادی بوده‌اند. بر اساس این موارد گفته شده، در مطالعه‌ی حاضر نوع جدیدی از پیکربندی آرماتور گذاری با استفاده از آرماتورهای مارپیچ مستطیلی به همراه خاموت‌های به هم پیوسته برای ستون‌ها ارایه شده است که توسط مدل عددی مورد بررسی قرار گرفته است. جهت مدلسازی و آنالیز نمونه‌ها از روش اجزای محدود و به کمک نرم افزار آباکوس توسط نمونه صحت سنجی، استفاده شده است. پارامتر‌های مورد بررسی آرایش‌های مختلف استفاده از آرماتور مارپیچ مستطیلی، تعداد و گام دورپیچ‌ها می‌باشند. ظرفیت باربری و ظرفیت شکل پذیری نمونه‌های ایده‌ی جدید با طرح‌های قبلی استفاده از آرماتورهای مارپیچ دایره‌ای مقایسه شدند. با توجه به نتایج بدست آمده، استفاده از چنین پیکربندی علاوه بر ساده تر شدن ساخت و ساز، باعث افزایش ظرفیت باربری و شکل پذیری ستون‌ها شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Innovative idea to increase bearing capacity and ductility of concrete columns by using rectangular spiral reinforcement

نویسندگان [English]

  • Mohammad Dadak 1
  • Mojtaba Labibzadeh 2
1 MSc, Department of Civil Engineering, Faculty of Engineering, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran.
2 Department of Civil Engineering, Faculty of Engineering, Shahid Chamran University of Ahvaz, Iran
چکیده [English]

The columns are one of the most important members of the construction structures, which is responsible for the bearing and transfer of loads to the structure. The behavior of compressive RC members is generally based on the concrete strength and ductility of concrete which with confining concrete can improve both of them. Researchers have also been keen to integrate the reinforcement of the concrete columns in order to simplify construction and save on structural and economic costs. Based on these mentioned cases, in the present study, a new type of configuration is presented using rectangular spiral reinforcements with continuous hoops for rectangular concrete columns, which is examined by numerical model. For the modelling and analysis of the new columns, the finite element method has been used with the Abaqus software by using of a verification experimental sample. The parameters studied are various arrangement of using rectangular spiral reinforcement, number and pitch of spirals. Bearing Capacity and Ductility Capacity of the New Models were compared with previous designs using circular spiral reinforcements. According to the results, the use of such a configuration, in addition to simplifying the structural and construction, has increased the bearing capacity and the ductility of the columns.

کلیدواژه‌ها [English]

  • RC Column
  • Rectangular Spiral Reinforcements
  • Continuous hoop
  • Load Bearing Capacity
  • Ductility
  • FE Modelling
[1] Tanaka H, Park R. (1992) Strength and ductility of reinforced concrete columns with interlocking spirals. Earthquake Engineering, Tenth World Conference, Balkema, Rotterdam. p. 4371–76.
[2] Kim JK, Park CK. (1999). The behavior of concrete columns with interlocking spirals. Eng Struct, 945–53.
[3] Correal JF, Saiidi MS, Sanders D, El-Azazy S. (2007) Analytical evaluation of bridge columns with double interlocking spirals. ACI Struct J, 104(3):314–23.
[4] Li Q, Belarbi A. (2011). Seismic behavior of RC columns with interlocking spirals under combined loadings including torsion. The Twelfth East Asia-Pacific Conference on Structural Engineering and Construction. Procedia Eng, 14:1281–91.
[5] Ou YC, Ngo SH, Roh H et al. (2015) Seismic performance of concrete columns with innovative seven-and eleven-spiral reinforcement. ACI Structural Journal 112(5): 579–591.
[6] Yin S. (2004). Researches and developments of alternative confinements for rectangular concrete columns (I). China Civ Eng J, 37(8):1–11 [in Chinese].
[7] Yin S. (2004). Researches and developments of alternative confinements for rectangular concrete columns (II). China Civ Eng J, 37(10):1–12 [in Chinese].
[8] Weng C-C, Yin Y-L, Wang J-C, Shi T-H, Lu C-R. (2010) Axial and cyclic loading tests on the seismic performance of precast SRC columns confined with star spiral. Process Steel Build Struct, 12(1):1–9.
[9] Wu T-L, Ou Y-C, Yin SY-L, Wang J-C, Wang P-H, Ngo S-H. (2013) Behavior of oblong and rectangular bridge columns with conventional tie and multi-spiral transverse reinforcement under combined axial and flexural loads. J Chin Instit Eng, 36(8):980–93.
[10] D.H. Jing, T. Yu, X.D. Liu, (2016) New configuration of transverse reinforcement for improved seismic resistance of rectangular RC columns: Concept and axial compressive behavior, Eng Struct, 111:383–393.
[11] Yizhu Li, Denghu Jing, Shuangyin Cao. (2017) Axial compressive behavior of RC columns with high strength MTS transverse reinforcement. Magazine of Concrete Research http://dx.doi.org/10.1680/jmacr.16.00328.
[12] Karayannis CG, Sirkelis GM. (2005). Response of columns and joints with spiral shearreinforcement. WIT Trans Modell Simul. 41:455–63.
[13] Chalioris CE, Karayannis CG. (2013).  Experimental investigation of RC beams withrectangular spiral reinforcement in torsion. Eng Struct. 56:286–97.
[14] Tae-Sung Eom, Su-Min Kang, Hong-Gun Park, Tae-Woo Choi, Jong-Min Jin. (2014). Cyclic loading test for reinforced concrete columns with continuousrectangular and polygonal hoops. Engineering Structures 67: 39–49.
[15] Nasim Shatarat, Hasan Katkhuda, Mu’tasim Abdel-Jaber, Maha Alqam. (2016). Experimental investigation of reinforced concrete beams with spiralreinforcement in shear. Construction and Building Materials 125:585–594.
[16] Mojtaba Labibzadeh, Mohammad Dadak. (2018). Determining of Load Bearing Capacity of Rectangular Concrete Columns Reinforced with Longitudinal Spirals Using FEM and ANN Methods. Jsce. (DOI): 10.22065/JSCE.2018.101469.1351