شناسایی آسیب در پل‌های کابلی با استفاده از اطلاعات مودال

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده عمران/ دانشگاه علم و صنعت ایران

2 استاد، دانشگاه علم و صنعت، تهران، ایران

3 دانشکده‌ی مهندسی عمران، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران

4 گروه مهندسی عمران، دانشگاه پیام نور، تهران

چکیده

در این مطالعه به بررسی روش‌های شناسایی آسیب در پل‌های کابلی پرداخته شده است. پل‌های کابلی سازه‌هایی انعطاف پذیر هستند که در عین حال، از لحاظ لرزه‌ای نیز بسیار حساس می‌باشند. به‌علت رفتار ارتعاشی پیچیده‌ی حاکم بر پل‌های کابلی، همواره استفاده از روش‌های شناسایی آسیب بر پایه‌ی اطلاعات ارتعاشی در پل‌های کابلی با چالش‌هایی جدی روبرو بوده است. در این مطالعه، به مدل‌سازی، آنالیز و تشخیص آسیب در یک نمونه از پل‌های کابلی (پل کابلی بیل ‌امرسون در ایالت میسوری) پرداخته شده است. در ابتدا، یک مدل اجزای محدود دقیق و صحیح برای شبیه‌سازی و مطالعه‌ی حالات مختلف آسیب در پل، ارائه شده است. سپس، مساله‌ی شناسایی آسیب مورد مطالعه قرار گرفته است. روند کلی کار به‌این صورت است که از چهار شاخص شناسایی آسیب براساس اطلاعات مودال (مود شکل‌ها و فرکانس‌های طبیعی) استفاده و در هر مورد، نتیجه‌های شناسایی آسیب توسط شاخص‌های مربوط ارائه شده‌اند. این روش‌ها شامل شاخص هم‌بستگی اطمینان مودال بهبود یافته، شاخص خرابی، انحنای مودال، شاخص انعطاف‌پذیری مودال می‌باشند. تعدادی از این روش‌ها برای شناسایی آسیب در سازه‌ها و پل‌ها در گذشته به‌کار برده شده‌اند. در این مقاله، به بررسی مقایسه‌ای این روش‌ها تحت الگو‌های مختلف آسیب و همچنین بررسی قوت روش‌ها تحت چالش‌هایی نظیر وجود نوفه‌های تصادفی در داده‌های ورودی، اطلاعات مودال ناقص و توانایی شناسایی آسیب‌ها با شدت کم در پل‌های کابلی پرداخته شده است و در ادامه، کارایی روش‌ها مورد ارزیابی قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Damage identification in cable-stayed bridges using modal data

نویسندگان [English]

  • Mohammad Alikhani Dehaghi 1
  • Gholamreza Ghodrati Amiri 2
  • Ali Zare Hosseinzadeh 3
  • Seyed Ali Seyed Razzaghi 4
1 School of civil engineering, Iran university of science and technology, Tehran, Iran.
2 Professor, Department of Civil Engineering, Iran University of Science & Technology, Tehran, Iran
3 School of Civil Engineering, Iran University of Science and Technology, Tehran, Iran
4 Department of Civil Engineering, Payame Noor University, Tehran
چکیده [English]

In this study, damage detection methods of cable stayed bridges were investigated. Cable stayed bridges are flexible structures; meanwhile they are sensitive to vibrations due to their complicated and multiple vibrations modes; therefore, damage detection methods based on vibration data in cable-stayed bridges has become a challenging issue. In the present study, finite element model of Bill Emerson, Missouri cable stayed bridge was simulated in order to achieve a precise finite element model to simulate the damage scenarios in bridge and the study of them. General process includes four damage detection indices based on the modal data (mode shapes and natural frequencies) achieved by modelling structure and simulated damages and in each case the results of damage detection were presented by indices. These methods are: Enhanced Coordinate Modal Assurance Criterion (ECOMAC), Mode Shape Curvature (MSC), Modal Flexibility Index (MFI), Damage Index (DI). Some of the methods were applied in damage detection of the pervious structures and bridges. In this paper, correlative study of these methods were performed based on different damage scenarios as well as study of challenges such as different levels of random noise in the input data, incomplete modal data and low damage intensity in detection of damage in cable-stayed bridge and then, performance of the methods were assessed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Structural damage detection
  • Modal data
  • Cable-stayed bridges
  • Finite element model
  • Mode shape curvature
  • Modal Flexibility Index
[1] W. Wickramasinghe et al. (2016). “Vibration characteristics and damage detection in a suspension bridge.” Journal of Sound and Vibration, 375, 254-274.
[2] S.W. Roebling, C.R. Farrar, M.B. Prime and D.W. Shevitz. (1996). “Damage identification and health monitoring of structural and mechanical systems from changes in their vibration characteristics” a literature review. Research report LA-13070-MS, ESA-EA, Los Alamos National Laboratory, New Mexico, USA.
[3] W. Ren, X. Peng and Y. Lin. (2005). “Experimental and analytical studies on dynamic characteristics of a large span cable-stayed bridge.” Engineering Structures, 27, 535–548.
 [4] J. Hu, I.E. Harik, S.W. Smith, J.G. Campbell and R.C. Graves. (2006). “Baseline modeling of the Owensboro cable-stayed bridge over the Ohio River.” Research Report KTC-06-04/FRT116-020-1F, College of Engineering, University of Kentucky.
[5] J.C. Wilson and T. Liu. (1991). “Ambient vibration measurements on a cable-stayed bridge.” Earthquake Engineering and Structural Dynamics, 20, 723-47.
[6] J.H.G. Macdonald and E.D. Wendy. (2005). “Variation of modal parameters of a cable-stayed bridge identified from ambient vibration measurements and FE modeling.” Engineering Structures, 27, 1916-1930.
[7] Ch. Farrar, W.E. Baker, T.M. Bell, K.M. Cone, T.W. Darling and T.A. Duffey. (1994). “Dynamic characterization and damage detection in the I-40 bridge over the Rio Grande.”  Los Alamos National Laboratory Report LA-12767-MS.
[8] O.S. Salawu. (1997). “Detection of structural damage through changes in frequency: a review.” Engineering Structures,
19(9), 718–23.
[9] W.T. Yeung and J.W. Smith. (2005). “Damage detection in bridges using neural networks for pattern recognition of vibration signatures.” Engineering Structures, 27(5), 685-698.
[10] A. Materazzi and U. Filippo. (2011). “Eigenproperties of suspension bridges with damage.” Journal of sound and vibration, 330.26, 6420-6434.
[11] I. Talebinejad et al. (2014). “Implementation of damage detection algorithms for the Alfred Zampa memorial suspension bridge.” Nondestructive Characterization for Composite Materials, Aerospace Engineering, Civil Infrastructure, and Homeland Security. Vol. 9063, P. 906312. International Society for Optics and Photonics.
[12] D.L. Hunt. (1992). “Application of an enhanced coordinate modal assurance criterion.” 10th International modal analysis conference. Vol. 1.
[13] N. Stubbs, K. Jeong-Tae and C.R. Farrar. (1994). “Field verification of a nondestructive damage localization and severity estimation algorithm.” Texas A&M University Report PrePared for New Mexico State University.
[14] A.K. Pandey, M. Biswas and M.M. Samman. (1991). “Damage detection from changes in curvature mode shapes.” Journal of sound and vibration, 145.2, 321-332.
[15] A.K. Pandey and M. Biswas. (1994). “Damage detection in structures using changes in flexibility.”  Journal of sound and vibration, 169(1), 3-17.
[16] J.C. Wilson and G. Wayne. (1991). “Modelling of a cable‐stayed bridge for dynamic analysis.” Earthquake Engineering & Structural Dynamics, 20.8, 707-721.
[17] S.J. Dyke et al. (2003). “Phase I benchmark control problem for seismic response of cable-stayed bridges.” Journal of Structural Engineering, 129.7, 857-872.
[18] G. Chen et al. (2007). “Assessment of the Bill Emerson memorial cable-stayed bridge based on seismic instrumentation data.” No. UTC-R164. Missouri University of Science and Technology. Center for Infrastructure Engineering Studies.
[19] Kanok-Nukulchai et al. (1992). “Mathematical modelling of cable-stayed bridges.” Structural Engineering International, 2.2, 108-113.
[20] R.A. Cárdenas et al. (2007). “Cable 3D nonlinear model and damping systems on stayed bridges.” Signal Processing and Control for Smart Structures. Vol. 6523. International Society for Optics and Photonics.
[21] W.X. Ren, M. Obata. (1999). “Elastic-plastic seismic behavior of long span cable-stayed bridges.” Journal of Bridge Engineering, 4(3), 194-203.
[22] B.S. Wang et al. (2000). “Comparative study of damage indices in application to a long-span suspension bridge.” Proceeding of International Conference on Advances in Structural Dynamic, Hongkong Polytechnic University, 1058-1092.
[23] G. Ghodrati Amiri, A. Zare Hosseinzadeh, and S.A. Seyed Razzaghi. (2015). “Generalized flexibility-based model updating approach via democratic particle swarm optimization algorithm for structural damage prognosis.” Iran University of Science & Technology, 5.4, 445-464.