به کارگیری روش زنجیره بحرانی در مدیریت پروژه‌های خطی-تکراری نظیر راهسازی با در نظر گرفتن شرایط عدم قطعیت و ریسک

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل، بابل، ایران

2 استادیار دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

3 استادیار، دانشگاه تربیت مدرس

4 دانشجوی دکترای صنایع علوم و فنون مازندران، بابل، ایران

5 دانشجوی دکترای عمران-مهندسی و مدیریت ساخت، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اراک

چکیده

امروزه دیدگاه‌های سنتی به‌ تنهایی قادر به پاسخگویی نیازهای مدیریت پروژه‌های عمرانی نیست. بنابراین استفاده از رویکردهای نوین مدیریتی می‌تواند تا حد زیادی راهگشا باشد. اولین گام برای رسیدن به این هدف شناخت انواع پروژه‌ها از نظر نوع خطی یا شبکه‌ای بودن، تفاوت مدیریت یک پروژه با مدیریت چند پروژه و روش‌های مدیریت و اجرای پروژه است. در این تحقیق از روش مدیریت زنجیره بحرانی به ‌جای روش مسیر بحرانی برای ارائه برنامه زمانی عملی‌تر به کار گرفته شده است. برای غلبه بر عدم قطعیت، روش ارائه ‌شده از اعداد فازی بر حسب زمان قطعی انجام فعالیت و دانش کارشناسان، برای مدل کردن عدم قطعیت در مدت‌ زمان فعالیت‌ها استفاده می‌کند. روش ارائه ‌شده، به‌جای جایگزین کردن برنامه زمان‌بندی قطعی اولیه توسط برنامه زمانی مبتنی بر مجموعه فازی، باز هم برنامه زمانی قطعی را نگه می‌دارد و به ‌سادگی بافر پروژه را برای مقابله با عدم قطعیت می‌افزاید. اندازه بافر پروژه با استفاده از محاسبات روی اعداد فازی تعیین می‌شود. همچنین به منظور غلبه بر ریسک در مطالعه موردی این پژوهش، یک ضریب ریسک متوسط را برای پاسخگویی به ریسک‌ها برای بافر پروژه در نظر می‌گیرد. به ‌هر حال تغییر ضریب ریسک در حالت‌های مختلف ریسک بالا، متوسط و پایین تأثیر کمی روی اندازه بافر خواهد گذاشت. همچنین در این تحقیق به منظور ارزیابی مدل ارائه شده در این تحقیق، چند پروژه خطی-تکراری راهسازی به طور همزمان مورد بررسی قرار گرفته و برنامه‌ریزی شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Implementing the critical chain method for managing linear-repetitive projects such as road construction, taking into account the conditions of uncertainty and risk

نویسندگان [English]

 • Mohammad Javad Taheri Amiri 1
 • farshidreza haghighi 2
 • Ehsan Eshtehardian 3
 • Milad Hemmatian 4
 • maedeh javaheri barforooshi 5
1 PhD student, Babol University of Technology, Babol, Iran
2 Assistant Professor, faculty of civil engineering, Babol University of technology
3 Assistant Professor, Tarbiat Modares University
4 PhD student, Industrial Engineering, Mazandaran University of Science and Technology, Babol, Iran
5 PhD student, Islamic Azad University, Arak Branch
چکیده [English]

Nowadays traditional point of view is not able to meet the needs of construction project management. Therefore, the use of modern management approaches can be greatly helpful. The first step to reach this goal is to identify and verification variety of projects in terms of linear or network types, the difference in project and multi-project management, management and execute methods. In this research, critical chain management method is used instead of critical path method to provide more practical schedule. The proposed method solves a scheduling problem with time/resource tradeoff to provide a minimum-makespan deterministic schedule which will generally be a good starting point for project execution. Also to overcome the risk in the case, schedulers have a medium risk coefficient based on cognitive style. Anyway, the change of parameter β will give a little change in project duration. The proposed method is useful for both project planning and execution. The methods is simple, practical and can be easily computerized. It should be noted that although the advances in the field of computers and computing speed and information processing it is done, we still need to project manager and human using engineering vision, experience and knowledge can choose the best algorithm for each project to be felt.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Critical chain method
 • Fuzzy duration
 • Multi-project scheduling
 • Buffer size
 • Uncertainty
 • risk
]1[.  سبزه­پرور، م.(1385). کنترل پروژه. انتشارات ترمه. کرج.
]2[. معاونت امور فنی، دفتر نظارت و ارزیابی طرحها، گزارش نظارتی پروژه های عمرانی ملی سال 1385: عملکرد مالی پروژههای عمرانی تا اول. مرداد ماه سال 1386، تهران: ریاست جمهوری، معاونت برنامه­ریزی و نظارت راهبردی، مرکز مدارک علمی، موزه ها و انتشارات، 1386
[3].  Leach, L, (2000). "Critical chain project management improves project performance", Advanced Project Institute.
[4]. Bushuyev S, Sochnev S. (1999). Entropy measurement as a project control tool. International Journal of Project Management ,17:343–50.
[5].  Leach, L. (1999), "Critical chain project management improves project performance", International journal of project management,30(2): 39-51.
]6[. شمسایی، علی و حسینعلی پور، سید مجتبی، (1388). مقایسه تطبیقی و پیشنهاد الگوریتمی مناسب برای روش‌های تسطیح منبع در زمان‌بندی‌های خطی، مجله مهندسی عمران دانشگاه آزاد اسلامی،سال دوم، شماره یک،52-41.
]7[. ایرانمنش، حسین و همکاران،(1390).  راهنمای جامع پیاده‌سازی مدیریت پروژه بر مبنای مدیریت زنجیره بحرانی، موسسه مطالعات بین‌المللی انرژی.
[8]. Gao H. Building Robust Schedules using Temporal Protection––an Empirical Study of Constraint Based Scheduling under Machine Failure Uncertainty. Master’s Thesis. Department of Industrial Engineering. University of Toronto; 1995.
[9]. Mehta SV and Uzsoy RM. Predictable scheduling of a job shop subject to breakdowns. IEEE Transactions on Robotics and Automation 1998;14(3):365–78.
[10]. Mehta SV and Uzsoy RM. Predictive scheduling of a single machine subject to breakdowns. International Journal of Computer Integrated Manufacturing 1999;12(1):15–38.
[11]. Newbold RC. Project Management in the Fast Lane — Applying the Theory of Constraints. Boca Raton: The St. Lucie Press; 1998.
[12]. Van de Vonder S, Demeulemeester EL, Herroelen WS, and Leus R. The trade-off between stability and makespan in resource-constrained project scheduling. International Journal of Production Research 2006;44(2):215–36.
[13]. Leus R. The Generation of Stable Project Plans. Ph.D. Dissertation. Department of applied economics. Katholieke Universiteit Leuven. Belgium; 2003.
[14]. Leus R, and Herroelen WS. The complexity of machine scheduling for stability with a single disrupted job. Operational Research Letters 2005;33:151–6.
[15]. Van de Vonder S, Demeulemeester E, and Herroelen W. Proactive Heuristic Procedures for Robust Project Scheduling: An Experimental Analysis European. Journal of Operational Research 2007;189(3):723–33.
[16]. Nazarian E and Ko J. Robust manufacturing line design with controlled moderate robustness in bottleneck buffer time to manage stochastic inter-task times. Journal of Manufacturing Systems 2013;32(2):382–91.
[17]. Shannon CE. A mathematical theory of communication. The Bell System Technical Journal 1948;27:379–423, 623–56.
[18]. Bushuyev S, Sochnev S. Entropy measurement as a project control tool. International Journal of Project Management 1999;17:343–50.
[19]. Zhang Min, Chen Rongqiu, ,(2008).  Buffer Sized Technique in Critical Chain Management: A Fuzzy Approach, 4th International Conference on Wireless Communications, Networking and Mobile Computing, 2008. WiCOM '08. , Dalian, China
[20]. Abdul Razaque, Bach,C, Salama, N, Alotaibi, A, (2012) " Fostering Project Scheduling and Controlling Risk Managemen", International Journal of Business and Social Science, Vol. 3, No. 14, 118-127.
[21]. Huang, C,L, Chen, H,C, Li, R,K, Tsai, C,H, (2012) " A Comparative Study of the Critical Chain and PERT Planning Methods: No Bad Human Behaviors Involved", International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, Vol. 2, No. 8, 379-394.
[22]. Pawiński, G, Sapiecha, K, (2012), "Resource Allocation Optimization in Critical Chain Method",Annales UMCS Informatica, AI XII, 1 ,17–29.
[23]. Georgy, M,E, Marzook, A,A, Ibrahim, M,E, (2013) "Applicability of Critical Chain Scheduling in Construction Projects: An Investigation in the Middle East", The 19th Cib World Building Congress, Queensland University of Technology, 1-13.
[24]. Tulasi, CH, Rao,A.R, (2014) "Multi-Objective Resource Constrained Project Scheduling Using Critical Chain Project Management Approach", International Journal of Innovative Research in Science,Engineering and Technology, Vol. 3, Issue 7, 14345-14352
[25]. Ghoddousi, P., Ansari, R. & Makui, A., “A risk-oriented buffer allocation model based on critical chain project management”, KSCE Journal of Civil Engineering, (2016),  1-13, doi:10.1007/s12205-016-0039-y.
[26]. Taheri Amiri, M.J, Haghighi, F, Eshtehardian, E, Abessi, O, (2017), “Optimization of Time, Cost, and Quality in Critical Chain Method Using Simulated Annealing”, International Journal of  Engineering, Vol 30, No 5, pp. 705-713, Doi: 10.5829/idosi.ije.2017.30.05b.00.
[27]. Taheri Amiri, M.J, Haghighi, F, Eshtehardian, E, Hematian, M, Kordi, H,  (2017), “Optimization of Time and Costs in Critical Chain Method Using Genetic Algorithm ”, Journal of Engineering and Applied Sciences, Vol 12, No 4, 871-876, Doi: 10.3923/jeasci.2017.871.876.
]28[. طاهری امیری،م، ج.، حقیقی، ف، ر.، اشتهاردیان، ا.، عابسی، ع، (1396)،" موازنه زمان-هزینه-کیفیت در روش زنجیره بحرانی با فعالیت­های چندحالته با استفاده از الگوریتم چند هدفه ازدحام ذرات"، انجمن مهندسی سازه ایران(مجله علمی-پژوهشی سازه و ساخت)،  Doi: 10.22065/JSCE.2017.92752.1265
[29]. Taheri Amiri, M.J, Haghighi, F, Eshtehardian, E, Abessi, O, (2018), “Multi-project time-cost optimization in critical chain with resource constraints”, KSCE Journal of Civil Engineering (in press)
[30]. Long, Ohatso, (2008), Fuzzy critical chain method for project scheduling under resource constraints and uncertainty, International Journal of Project Management, pp 688-698.
[31]. Herroelen WS, Leus R, Demeulemeester EL.(2002), Critical chain project scheduling: do not oversimplify. Project Manage J;33(4):48–60.
[32]. Herroelen WS, Leus R. (2001), On the merits and pitfalls of critical chain scheduling. J Operat Manage;19(5):559–77.
[33].  Kaufman A,(1985), Gupta MM. Introduction to fuzzy, theory and application. Van Nostrand Reinhold; 351p.
[34]. Lorterapong P, Moselhi O.(1996), Project network analysis using fuzzy sets theory. J Constr Eng Manage ASCE;122(4):308–17.
[35].  Shinkoh O, Mitsuo G.(1994), Fuzzy multiple choice knapsack problem. Fuzzy Sets Syst;67(1):71–80.