ارزیابی پل های استان مازندران با استفاده روش های تصمیم چند معیاره براساس خرابی‌های موجود

نوع مقاله : یادداشت فنی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل، بابل، ایران

2 استادیار دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

3 دانشجوی دکترای صنایع علوم و فنون مازندران، بابل، ایران

4 دانشجوی دکترای عمران-مهندسی و مدیریت ساخت، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اراک

چکیده

پل‌ها با هر شکل سازه‌ای که طراحی شوند و با هر نوع مصالحی که ساخته شوند، دیر یا زود آثار فرسودگی در آنها ظاهر می‌شود، لیکن در نوع و میزان این فرسودگی‌ها و روند گسترش آنها عوامل متعددی مانند شرایط جوی، وقوع سیل یا زلزله، افزایش بار بیش از میزان طراحی، کیفیت طراحی و اجرا و نوع مصالح تاثیرگذار می‌باشند که تمامی این عوامل چنانچه مورد توجه و رسیدگی قرار نگیرند، منجر به کاهش عمر مفید سازه خواهند شد. بنابراین رسیدگی به پل‌ها و تعمیر و نگهداری به موقع آنها، موجب افزایش عمر مفید پل‌ها می‌گردد. در این پژوهش به ارزیابی پل‌های بین شهری استان مازندران از نظر نیاز به تعمیر و نگهداری پرداخته شده است. به منظور انجام این تحقیق، ابتدا به انجام بازدیدهای میدانی از پل‌های دارای اهمیت بالای استان مازندران (بیش از 100 پل در این تحقیق مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته است) پرداخته شده و وضعیت خرابی و نقص‌های هر یک از این پل‌ها و همچنین وضعیت این پل‌ها در برابر عواملی همچون بار ترافیکی و بستر رودخانه مورد بررسی قرار گرفته است. پس از انجام بازدیدهای میدانی و جمع‌آوری نتایج مورد نیاز، به بررسی در مورد اولویت‌بندی هر یک از پل‌ها در استان مازندران از نظر نیاز به تعمیر و نگهداری پرداخته شده است. همچنین به منظور مشخص شدن میزان هزینه‌های لازم به منظور تعمیر و نگهداری پل‌ها از کارشناسان متخصص در این زمینه بهره گرفته شد و هر پل به صورت مجزا مورد ارزیابی قرار گرفته و در نهایت میزان هزینه ترمیمی لازم برای هر پل مشخص گردید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Evaluation of bridges of Mazandaran province using multi-criteria decision methods based on existing failures

نویسندگان [English]

  • Mohammad Javad Taheri Amiri 1
  • farshidreza haghighi 2
  • Milad Hemmatian 3
  • maedeh javaheri barforooshi 4
1 PhD student, Babol University of Technology, Babol, Iran
2 Assistant Professor, faculty of civil engineering, Babol University of technology
3 PhD student, Industrial Engineering, Mazandaran University of Science and Technology, Babol, Iran
4 PhD student, Islamic Azad University, Arak Branch
چکیده [English]

The bridges with any form of structure that are designed and made with any kind of materials that are being manufactured, sooner or later, appear in their burnout effects, but in the type and extent of these exhaustions and their expansion, there are several factors such as conditions Atmospheric, flood or earthquake occurrence, increase in load over design, design quality, and type of materials affecting all of these factors, if not addressed, will lead to a reduction in the useful life of the structure. Therefore, handling bridges and timely maintenance of them will increase the useful life of the bridges. In this research, the evaluation bridges of Mazandaran province has been considered for the needs of maintenance. In order to carry out this research, firstly, the field visits of high importance bridges in Mazandaran province (more than 100 bridges have been investigated and evaluated in this research), and the failure and defect status of each of these bridges As well as the condition of these bridges against the factors such as traffic load and river bed, were studied. After conducting field visits and collecting the required results, we have studied the priority of each of the bridges in Mazandaran province regarding the need for maintenance. Also, in order to determine the amount of costs necessary for the maintenance of bridges, experts in this field were used and each bridge was evaluated separately and finally the amount of repair cost needed for each bridge was identified.

کلیدواژه‌ها [English]

  • bridge
  • risk
  • maintenance and repair
  • destruction
  • maintenance and repair cost
1[.  "مدیریت پل"وزارت راه و ترابری معاونت آموزش، تحقیقات و فناوری پژوهشکده حمل و نقل، پاییز، 1385
[2].  M. Gholami, A.R.B.M. Sam, J.M. Yatim, Assessment of Bridge Management System in Iran, Procedia Engineering,  54, 573 – 583, 2013.
[3].  J.M. van Noortwijk, H.E. Klatter, The use of lifetime distributions in bridge maintenance and replacement modelling, Computers and Structures, 82, 1091–1099, 2004.
[4].  Z. Xiao, L. Chen, B. Zhong, model based on rough set theory combined with algebraic structure and its application: Bridges maintenance management evaluation, Expert Systems with Applications,  37, 5295–5299, 2010.
[5].  A.D. Orcesi, D.M. Frangopol , Optimization of bridge maintenance strategies based on structural health monitoring information, Structural Safety,  33, 26–41, 2011.
[6].  S.I. Yang, D.M. Frangopol, L.C. Neves, Optimum maintenance strategy for deteriorating bridge structures based on lifetime functions, Engineering Structures, 28, 196–206, 2006.
[7].  Y.H. Haung, H.Y. Haung, A model for concurrent maintenance of bridge elements, Automation in Construction, 21, 74–80, 2012.
[8]. Kumru, M., Kumru, P., “ Fuzzy FMEA application to improve purchasing process in a public hospital”.Applied Soft Computing, 13(1), 721–733, 2013.
[9]. Bahrami, M., HadizadehBazzaz, D., Sajjadi,M., “Innovation and Improvements In Project Implementation and Management; Using FMEA Technique”, 41, 418 – 425, 2012.
[10]. Abdelgawad,M., and Fayek, A. R, “Risk in the management construction industry using combined fuzzy FMEA and fuzzy AHP”, Journal of Construction Engineering and Managemen, 136(9), 1028-1036, ASCE, 2010.
[11].  Rieetveld, P., Ouwesloot, H.; “Ordinal Data in Multicritiria Decision Making, a Stchastic Dominance Approach to Sitting Muclear Power Plants”, European J. Oper, 56,249-262, 1992.
[12]. Ozer, I.,” Multi-Criteria Group Decision Making Method Using AHP and Integrated Web-Based Decision Support System”, M.Sc. Thesis University of Ottawa, Canada, 2007.
[13]. Dey, P.K., Ramcharan, E.K., “Analytical Hierachy Process Helps Select Site for Limestone Quarry Expansion in Barbodos”, Journal of Environmental Management, 88, pp. 1384-1395, 2008.
[14]. Shyur, H.J.and Shih, H.S, “A hybrid MCDM model for strategic Vendor selection. Mathematical and computer modeling”, 44,749-761, 2006.
[15].  Handfield, R.B., Walton, S.V., Sroufe, R.and Melynyk, S.A, “Applying environmental criteria to supplier assessment: a study in the application of analytic hierarchy process”, European Journal of operational Reaserch, 141, 70-87, 2002.
[16]. Bhutta, k.s.and Huq, F, “Supplier selection problem, a comparison of the total cost of ownership and analytic hierarchy process approaches”, Supply chain Management an International Journal, 7:3,126-135, 2002.
[17]. Stan Schenkerman, “Avoiding rank-reversal in AHP decision support models”, European Journal of operation Research 74,407-419, 1994.
[18].  Luis G.Vargas, Reply to Schenkerman s avoiding rank reversal in AHP decision support model, European Journal of operation Research, 74,420-425, 1994.
[19].  Buyukozkan, Gulcin., “A Fuzzy Multi-Criteria Decision Approach for Software Development Strategy Selection”, International Journal of General System, Vol. 33 (2-3), pp.259-280, 2003.
[20].  Chang, N.B., Parvathinathan, G., Breeden, J.B.,” Combining GIS with Fuzzy Multi criteria Decision Making for Landfill Siting in a Fast-Growing Urban Region”, Journal of Environmental Management, 2007.
[21].  Pan, N.F., “Fuzzy AHP Approach for Selecting the Suitable Bridge Construction Method”, Automation in construction 17, pp.958-965, 2008.
[22]. , Z.C., Chen, “A Fuzzy System for Concrete Bridge Damage Diagnosis”, Computers and Structure 80, 629-641, 2002.
[23]. Wang.Y.M., Elhag.M.S, “A Fuzzy Group Decision Making approach for bridge risk assessment”, Computers &Industrial Engineering.53, 137-148, 2007.
[24].  Wideman, R.M. "Project &program risk management: A Guide to managing Project Risk and opportunities”, Project Management institute,1992.
[25].  Project Management Institute (PMI), "A guide to the project management body of knowledge", 3rd Ed, Wexford, Pa, 2004.
[26]. Schultz, R.L, D .P Slelvin,and J.K pinto, “Strategy and tactics in proves model of project implementation.” Interface: 34-46, 1987.
[27].   Highway Geometric Design Code, No.415,Office of Deputy for Strategic Supervision Department of Technical Affairs, Islamic Republic of Iran, 2012.