کلیدواژه‌ها = جذب انرژی
مطالعه عددی رفتار دیوارهای برشی فولادی با حلقه های دایروی متحدالمرکز تحت بارگذاری چرخه ای

دوره 10، شماره 3، خرداد 1402، صفحه 150-171

10.22065/jsce.2022.309593.2602

علی اکبر فرخی؛ سپیده رحیمی؛ مرتضی حسینعلی بیگی؛ محمد حسین زاده


بررسی تأثیر FRP بر میزان جذب انرژی دیوار برشی فولادی بهمراه بازشو

دوره 2، شماره 1، خرداد 1394، صفحه 34-45

مجتبی قاسم زاده؛ منصور قلعه نوی؛ عبدالحمید بحرپیما