بررسی آزمایشگاهی و عددی تأثیر استفاده از اتصال جاری‏ شونده در قاب خمشی فولادی و میان‌قاب 3D panel بتنی

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسنده

استادیار، دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران، ایران

چکیده

مطالعه و مشاهدات پیشین در هنگام زلزله نشان داده است که وجود میان قاب‌ها، ازجمله دیوارهای3d panel بتنی، در سازه‌های قاب خمشی می‌توانند تأثیرات نامطلوبی بر رفتار لرزه‌ای سازه‌ها داشته باشند. از طرفی میراگرهای جاری شونده که غالباً همراه با مهار‌بندهای فولادی نصب می‌شوند، ظرفیت بالایی در جذب و اتلاف انرژی وارده از طرف زلزله دارند. در این تحقیق با هدف کاهش خسارت وارده به میان قاب و اعضای قاب خمشی در طول زلزله، تعدیل نامنظمی پیچشی طبقه و جلوگیری از ایجاد طبقه نرم و ضعیف، 3 مدل آزمایشگاهی با مقیاس 2/1 بر روی میز لرزان تحت 7 شتاب‌نگاشت مقیاس شده، مورد آزمایش قرار گرفت. به‌منظور بررسی بیشتر پارامترهای تأثیرگذار بر رفتار لرزه‌ای سازه‌ها، با استفاده از نرم‌افزار Abaqus تحلیل‌های اجزاء محدودی نیز انجام و به‌ منظور صحت-سنجی، نتایج مدل‌سازی عددی با نتایج آزمایشگاهی مقایسه ‌گردید. نتایج نشان داد اتصال جاری شونده بین قاب و دیوار سبب کاهش چشمگیر تغییر مکان جانبی و کرنش‌های پلاستیک در قاب می‌شود. با اضافه شدن اتصال جاری شونده به قاب و میان قاب تحت اثر زلزله‌های نسبتاً بزرگ، قاب رفتار خطی داشته و هیچ‌گونه مفصل پلاستیکی در اعضای قاب ایجاد نگردید. همچنین معلوم گردید با توجه به اینکه استهلاک انرژی ورودی تنها در اتصالات جاری شونده انجام می‌شود تعداد و مشخصات هندسی این اتصالات می‌تواند تأثیر زیادی بر سختی و مقاومت جانبی مجموعه داشته باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Experimental and Numerical Investigation of Yielding Connection in Steel Moment Frame and Infill Concrete 3D Panel

نویسنده [English]

  • GholamReza Havaei
Assistant professor, Department of Civil and Environment Engineering, AmirKabir University of Technology, Tehran, Iran
چکیده [English]

Previous studies and observations of the earthquake have shown that frame filled with concrete 3d panel wall, can have adverse effects on the seismic behavior of structures. On the other hand, yielding dampers that used with steel braces, have a high capacity to absorb and depreciating energy from the earthquake. In this paper, targets are reducing damage to the infills and moment frame in during of the earthquake, reduce the horizontal and vertical irregularities in structure. To rech these targets, Three experimentally models with half scale were constructed and tested on the shaking table under 7 scale accelerated. Also, for investigate the Effective of parameters in the seismic behavior of moment frames, using Abaqus software, finite element analysis was performed after verification of model behavior with experimentally results. Experimentally results showed that use the yielding connection between wall and frame, reduces the lateral displacement and plastic strain in the structure. Numerical analyzes showed that by adding the yielding connection to the frame and infill wall, The frame has linear behavior In high intensity earthquake, and not be created plastic hinges in the members of the frame. The input energy is amortized only in the connections. So the number and geometric specification of these connections can affect the lateral hardness and lateral strength of the structure.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Infilled frame
  • 3d panel
  • Yielding connection
  • shaking table
  • Irregularities
  • Lateral strength
[1] Noorifard A, Mehdizadeh saradj F, Vafamehr M. (2016). Conceptual Assessment of Seismic Performance of Nonstructural Walls in Conventional Medium Rise Buildings According to the Experiences of Past Earthquakes, BSNT. 2016; 6 (3): 38-50.
[2] Hashemi, S. A. (2007). Seismic Evaluation of Reinforced Concrete Buildings Including Effects of Masonry Infill Walls, Dissertation submitted for the degree of Doctor of Philosophy in Engineering - Civil and Environmental Engineering in the Graduate Division of the University of California, Berkeley.
[3] Iranian Building Codes and Standards, Iranian Code of Practice for Seismic Resistant Design of Buildings, Standard No.2800, 4th Edition, (2014).
[4] British Standards Institution. British Standard, 1998-1:2004, Eurocode 8: Design of structures for earthquake resistance, BSI.
[5] Structural Engineering Institute of American Society of Civil Engineers (2016), Minimum Design Loads and Associated Criteria for Buildings and Other Structures, ASCE STANDARD, ASCE/SEI 7, 2016,
[6] Müller, F., C. Kohlmeyer & J. Schnell (2015). A New Approach for Calculating the Internal Forces, Moments and Deflections of Sandwich Panels with Reinforced Concrete Facings, Technical Paper, Structural Concrete, 17 (2016), No. 2, PP.152-161.
[7] Kabir, M. Z., A. H. Kosarieh & O. Rezaiyfar (2008). Inelastic Seismic Performance of Concrete Precast 3D Panel System with Discontinuous Shear Walls Supported on RC Frames, The 14th World Conference on Earthquake Engineering Beijing, China.
[8] Yukun, D. (2013). Cyclic tests for unbonded steel plate brace encased in reinforced concrete panel or light-weight assembled steel panel, Journal of Constructional Steel Research, NO.94 (2014), PP.91–102.
[9] Araya-Letelier, G. E Miranda & G. Deierlein (2018), Development and Testing of a Friction/Sliding Connection to Improve the Seismic Performance of Gypsum Partition Walls, Earthquake Spectra May 2019, Vol. 35, No. 2, pp. 653-677
[10] Mohammadia, M. & V. Akramia (2009). An Engineered Infilled Frame: Behavior and Calibration, Journal of Constructional Steel Research, NO.66, PP. 842-849.
[11] Aliaari, M. & A. Memari (2003). Analysis of Masonry Infilled Steel Frames With Seismic Isolator Subframes, Journal of Engineering Structures, NO. 27, PP. 487–500.
[12] Guo, T., X. Zhenkuan & L. Song (2017). Seismic Resilience Upgrade of RC Frame Building Using Self-Centering Concrete Walls with Distributed Friction Devices, Journal of Engineering Structures, 143 (12): 04017160.
[13] Garivani, S. (2015), Introducing Comb-Teeth Yielding Metallic Dampers, IQBQ. 2015; 15: PP 199-212
[14] Roudsari, M. (2018). Experimental Assessment of Retrofitting RC Moment Resisting Frames with ADAS and TADAS Yielding Dampers, Journal Structural Engineers, DOI: 10.1016/j.istruc.2018.02.005
[15] Pacific Earthquake Engineering Research Center (PEER). (2018), Strong Ground Motion Databases, [https://peer.berkeley.edu/peer-strong-ground-motion-databases] [16] ATC-19/1995 (1995). Structural Response Modification Factor, Applied Technology Council, NO. 19. [17] Chopra, A. K. & C. Chintanapakdee (2004). Inelastic deformation ratios for design and evaluation of strctures: single degree freedom bilinear systems, Journal of Structural Engineering, DOI: 10.1061/(ASCE)0733-9445(2004)130:9(1309-1319). [18] ATC-24/1992 (1992). Guidelines for Cyclic Seismic Testing of Components of Steel Structures, Applied Technology Council,