ارزیابی میزان ظرفیت باربری و جذب انرژی قاب‌های فولادی بلندمرتبه مقاوم‌سازی شده توسط میراگرهای ویسکوز

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

2 گروه مهندسی عمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه مراغه، مراغه، ایران

3 هئیت علمی / پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

چکیده

توسعه و بهبود فرآیند طراحی و اجرای سازه‌های بلند مرتبه با توجه ویژه بر کاهش خسارات لرزه‌ای، از مهم‌ترین موضوعاتِ مورد مطالعه پژوهشگران به شمار می‌رود. در این راستاء سازه‌های فولادی به همراه میراگرهای ویسکوز از جمله سیستم‌های سازه‌ای است که امروزه نظر بسیاری از محققین را به خود جلب کرده است. همچنین در زمینه کنترل غیرفعال سازه‌ها، یکی از توانمندترین ابزارها، میراگرهای ویسکوز می‌باشند که در جهت جذب انرژی زلزله و اتلاف آن جهت کاهش پاسخ سازه مورد استفاده قرار می‌گیرند. لذا هدف این پژوهش بررسی اثر این سیستم سازه‌ای بر پاسخ سازه‌های بلندمرتبه 12، 22 و 32 طبقه در مقابله با بارهای لرزه‌ای می‌باشد. برای بررسی این موضوع در این مطالعه ابتدا مدل عددی میراگر ویسکوز با استفاده از نرم‌افزار آباکوس ایجاد شد و صحت‌سنجیِ پاسخ اجزای محدود مطابق نیز صورت پذیرفت. در ادامه، اثر اعمال شتاب زلزله‌های بم و طبس بر رفتار این سیستم سازه‌ای به‌طور جداگانه ‌مدل‌سازی گردید و نتایج شامل نمودارهای هیسترزیس، تاریخچه زمانیِ جذب انرژی و تنش سازه مورد بحث و بررسی قرار داده شد. نتایج به‌طور میانگین برای سه سازه مورد بحث، بیانگر افزایش 22 درصدی جذب انرژی و 13 درصدی ظرفیت باربری سازه‌های بلندمرتبه فولادی پس از اعمال میراگر ویسکوز بوده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Evaluation of bearing capacity and energy absorption of high- rise steel frames reinforced by viscous dampers

نویسندگان [English]

 • saied gheshlaghi 1
 • maziar fahimi farzam 2
 • Fariborz Nateghi-A 3
1 International Institute of Seismology and Earthquake Engineering
2 Department of Civil Engineering, Faculty of Engineering, University of Maragheh, Maragheh, Iran.
3 faculty member / International Institute of Earthquake Engineering and Seismology
چکیده [English]

Development and improvement of the process of design and implementation of high-rise structures with special attention to reducing seismic damage is one of the most important issues studied by researchers. In this regard, steel structures along with viscous dampers are among the structural systems that have attracted the attention of many researchers today. Also in the field of passive control of structures, one of the most powerful tools are viscous dampers that are used to absorb earthquake energy and its loss to reduce the response of the structure. Therefore, the purpose of this study is to investigate the effect of this structural system on the response of 12, 22 and 32 story high-rise structures against seismic loads. To investigate this issue, in this study, a numerical model of viscous damper was first created using Abaqus software and validation of finite element response was performed accordingly. Then, the effect of acceleration of Bam and Tabas earthquakes on the behavior of this structural system was modeled separately and the results including hysteresis diagrams, time history of energy absorption and structural stress were discussed. The results, on average for the three structures in question, showed a 22% increase in energy absorption and a 13% increase in bearing capacity of high-rise steel structures after the application of viscous dampers..‎

کلیدواژه‌ها [English]

 • steel frame
 • high-rise structure
 • viscous damper
 • energy absorption
 • bearing capacity. time history analysis
 • Milanchian, M. Hosseini, Study of vertical seismic isolation technique with nonlinear viscous dampers for lateral response reduction, J. Build. Eng. 23 (2019) 144–154.
 • M. Ali, K.S. Moon, Structural developments in tall buildings: current trends and future prospects, Archit. Sci. Rev. 50 (2007) 205–223.
 • Hashizume, I. Takewaki, Hysteretic-viscous hybrid damper system with stopper mechanism for tall buildings under earthquake ground motions of extremely large amplitude, Front. Built Environ. 6 (2020).
 • De Domenico, G. Ricciardi, I. Takewaki, Design strategies of viscous dampers for seismic protection of building structures: a review, Soil Dyn. Earthq. Eng. 118 (2019) 144–165.
 • Kariniotakis, T.L. Karavasilis, Limits for the interstorey drift sensitivity coefficient θ of steel MRFs with viscous dampers designed according to Eurocode 8, Soil Dyn. Earthq. Eng. 117 (2019) 203–215.
 • Altieri, E. Tubaldi, E. Patelli, A. Dall’Asta, Assessment of optimal design methods of viscous dampers, Procedia Eng. 199 (2017) 1152–1157.
 • C. Kandemir-Mazanoglu, K. Mazanoglu, An optimization study for viscous dampers between adjacent buildings, Mech. Syst. Signal Process. 89 (2017) 88–96.
 • Parcianello, C. Chisari, C. Amadio, Optimal design of nonlinear viscous dampers for frame structures, Soil Dyn. Earthq. Eng. 100 (2017) 257–260.
 • Su, B. Li, T. Chen, X. Dai, Stochastic optimal design of nonlinear viscous dampers for large-scale structures subjected to non-stationary seismic excitations based on dimension-reduced explicit method, Eng. Struct. 175 (2018) 217–230.
 • De Domenico, G. Ricciardi, Improved stochastic linearization technique for structures with nonlinear viscous dampers, Soil Dyn. Earthq. Eng. 113 (2018) 415–419.
 • Losanno, J.M. Londono, S. Zinno, G. Serino, Effective damping and frequencies of viscous damper braced structures considering the supports flexibility, Comput. Struct. 207 (2018) 121–131.
 • M. Tabar, Linearization of seismic response of structures equipped with nonlinear viscous dampers using perturbation technique, Eng. Struct. 184 (2019) 459–468.
 • E. Logotheti, T.C. Kafetzi, G.A. Papagiannopoulos, D.L. Karabalis, On the use of interstorey velocity for the seismic retrofit of steel frames with viscous dampers, Soil Dyn. Earthq. Eng. 129 (2020).
 • Hejazi, A. Zabihi, M.S. Jaafar, Development of elasto-plastic viscous damper finite element model for reinforced concrete frames, Soil Dyn. Earthq. Eng. 65 (2014) 284–293.
 • S. Genikomsou, M.A. Polak, Finite element analysis of punching shear of concrete slabs using damaged plasticity model in ABAQUS, Eng. Struct. 98 (2015) 38–48.
 • S.U. Manual, Abaqus 6.11, Http://130.149. 89 (n.d.) v6.
 • Sarhan, M. Raslan, Study of the elastic stiffness factor of steel structures with different lateral load resisting systems, Int. J. Adv. Eng. Sci. Appl. 1 (2020) 6–11.
 • Divya, K. Murali, Comparative study on design of steel structures and RCC frame structures based on column span, Mater. Today Proc. (2021).
 • Choubisa, P. Chakrabarti, S. Poddar, R. Audichya, R.M. Bhatt, Structural behavior of steel structures on the basis of computer simulation software, Mater. Today Proc. (2021).
 • L. Gross, AISC Design Guide No. 12 Modification of Existing Welded Steel Moment Frame Connections for Seismic Resistance, in: North Am. Steel Constrction Conf. 2001, 2001.
 • W. Campbell, Y. Bozorgnia, A ground motion prediction equation for the horizontal component of cumulative absolute velocity (CAV) based on the PEER-NGA strong motion database, Earthq. Spectra. 26 (2010) 635–650.
 • SeismoSoft, A computer program for signal processing of strong-motion data, (2010).
 • Akköse, E. Şimşek, Non-linear seismic response of concrete gravity dams to near-fault ground motions including dam-water-sediment-foundation interaction, Appl. Math. Model. 34 (2010) 3685–3700.
 • Xu, R. Pang, Y. Zhou, Verification of stochastic seismic analysis method and seismic performance evaluation based on multi-indices for high CFRDs, Eng. Geol. 264 (2020) 105412.
 • Zhang, G. Wang, Effects of near-fault and far-fault ground motions on nonlinear dynamic response and seismic damage of concrete gravity dams, Soil Dyn. Earthq. Eng. 53 (2013) 217–229.