دوره و شماره: دوره 3، شماره 2 - شماره پیاپی 7، شهریور 1395، صفحه 1-167 
تحلیل غیرخطی سدهای بتنی وزنی تحت حرکت نرمال ریزگسل ساختگاه

صفحه 133-155

مهدی علیجانی اردشیر؛ بهرام نوایی نیا؛ محمدتقی احمدی