ارزیابی پارامترهای لرزه‌ای قاب‌های خمشی فولادی بر اساس FEMAP695 تحت زلزله‌های نزدیک گسل دوران داده شده

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، دانشگاه سمنان

2 کارشناس ارشد مهندسی عمران، دانشگاه سمنان

3 استادیار، موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی خوزستان

چکیده

ضریب رفتار یکی از پارامترهای طراحی لرزه‌ای است که عملکرد غیرخطی سازه‌ها را حین زلزله‌های شدید لحاظ می‌کند. در اکثر آیین‌نامه‌های طراحی لرزه‌ای از ضریب رفتار برای لحاظ نمودن عملکرد غیرخطی سازه‌ها در تحلیل‌های خطی استفاده می‌شود. هدف از این پژوهش محاسبه پارامترهای لرزه‌ای سازه تحت زلزله‌های دور و نزدیک گسل (دوران داده شده در راستای موازی و عمود بر گسل) با استفاده از روش ارائه ‌شده در FEMAP695 و مقایسه نتایج حاصل با مقادیر آیین‌نامه‌ای است. به همین منظور از 5 قاب خمشی فولادی با تعداد طبقات 4، 7، 10، 15 و 20 و شکل‌پذیری متوسط استفاده شده است. به‌منظور استخراج منحنی ظرفیت سازه‌ها از روش تحلیل استاتیکی غیرخطی تطبیقی ( Displacement-based Adaptive Pushover Analysis, DAP) استفاده شده است. همه‌ی تحلیل‌های غیرخطی با استفاده از نرم‌افزار OpenSees انجام شده است. نتایج حاصل نشان می‌دهد ضریب رفتار تحت زلزله‌های مورد بررسی با افزایش ارتفاع سازه کاهش می‌یابد. میانگین اختلاف ضریب رفتار حاصل از زلزله‌های دور و نزدیک گسل مقدار 5/6 درصد و به دلیل بیشتر بودن ضریب رفتار حاصل از زلزله‌های دور از گسل است. همچنین ضریب رفتار حاصل از زلزله‌های نزدیک راستای موازی با گسل (Strike Parallel, SP) از زلزله‌های راستای عمود بر گسل (Strike Normal, SN) بیشتر است به ‌نحوی ‌که میانگین این اختلاف در سازه‌های مختلف در حدود 4 درصد است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of seismic parameters of steel moment resisting frames based on “FEMA P-695” under near-field rotated ground motion

نویسندگان [English]

  • M. Gerami 1
  • A. H. Mashayekhi 2
  • N. Siahpolo 3
1 Associat professor, Department of Earthquake Engineering, Semnan University
2 MSc graduate,, Department of Earthquake Engineering, Semnan University
3 Assistant professor, Department of Civil Engineering, ACECR Institute for Higher Education, Khuzestan branch
چکیده [English]

Behavior factor (R) is one of the seismic design parameters that considers nonlinear performance of structures during an earthquake. In most of the seismic design codes, behavior factor has been used for considering nonlinear performance of structures in linear analyses. The purpose of this study is an evaluation of seismic parameters of structures under far-field and near-field ground motions (rotated to fault strike‑normal and fault strike‑parallel) based on the method presented in FEMA P‑695 and comparing the results with those in the code. Thus, five intermediate steel moment resisting frames with 4, 7, 10, 15, and 20 stories were considered. The capacity curve of each model were obtained by Displacement- based Adaptive Pushover Analysis.  All of the nonlinear analyses were conducted by OpenSees. The results state that the behavior factor due to the ground motions used in this study decreases as the structure’s height increases. Average of difference of behavior factor in far-field ground motions and average of behavior factor in near-field ground motions is 6.5 percent and the reason is that the behavior factor in far-field ground motions is greater. Also, the behavior factor in fault strike-parallel near-field ground motions (SP) is greater than fault strike-normal near-field (SN) and the average of this difference for different structures is almost 4 percent.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Behavior factor (R factor)
  • Displacement modifier factor
  • Displacement-based adaptive pushover analysis
  • FEMA P-695
  • Overstrength factor
[1] Antoniou, S. and Pinho, R.; “Development and verification of a displacement-based adaptive pushover procedure”; Journal of Earthquake Engineering, 8(05) (2004) 643-661.
[2] Asgarian, B. and Sadrinezhad, A and Alanjari, P.; “Seismic performance evaluation of steel moment resisting frames through incremental dynamic analysis”; Journal of Constructional Steel Research, 66(2) (2010) 178-190.
[3] Luco, N. and Cornell, C.A.; “Effects of random connection fractures on the demands and reliability for a 3-story pre-Northridge SMRF structure”; in Proceedings of the 6th US national conference on earthquake engineering (1998).
[4] Özhendekci, D. and Özhendekci, N.; “Seismic performance of steel special moment resisting frames with different span arrangements”; Journal of Constructional steel research, No 72 (2012) 51-60.
[5] Aksoylar, N.D. and Elnashai, A.S. and Mahmoud, H.; “The design and seismic performance of low-rise long-span frames with semi-rigid connections”; Journal of Constructional Steel Research, 67(1) (2011) 114-126.
[6] Soltangharaei, V. and Razi, M. and Gerami, M.; “Comparative Evaluation of Behavior Factor of SMRF Structures for Near and Far Fault Ground Motions”; Periodica Polytechnica Civil Engineering, 60(1) (2015) 75-82.
[7] Izadinia, M. and Rahgozar, M.A. and Mohammadrezaei, O.; “Response modification factor for steel moment-resisting frames by different pushover analysis methods”; Journal of Constructional Steel Research, 79(2012) 83-90.
[8] FEMAP695.; “P695-Quantification of Building Seismic Performance Factors, Federal Emergency Management Agency (FEMA)”; Document No (2009), FEMA.
[9] Mazzoni, S., et al.; “OpenSees command language manual”; Pacific Earthquake Engineering Research (PEER) Center (2006).
[10] Pinho, R. and Antoniou, S.; “A displacement-based adaptive pushover algorithm for assessment of vertically irregular frames”; in Proceedings of the Fourth European Workshop on the Seismic Behaviour of Irregular and Complex Structures (2005).
[11] Gupta, A. and Krawinkler, H.; “Seismic demands for the performance evaluation of steel moment resisting frame structures”; Stanford University (1999).
[12] Code 2800.; “Iranian code of practice for seismic resistant design of buildings”; Third Revision, Building and Housing Research Center, Iran (in persian) (2015).
[13] Siahpolo, N. and Gerami, M.; “Practical Earthquake Engineering”; Semnan University publication, first edition (2014).
[14] Baker, J.W.; “Quantitative classification of near-fault ground motions using wavelet analysis”; Bulletin of the Seismological Society of America, 97(5) (2007) 1486-1501.
[15] Council, B.S.S.; “Prestandard and commentary for the seismic rehabilitation of buildings, FEMA-356”; Federal Emergency Management Agency, Washington, DC (2000).
[16] Antoniou, S. and Pinho, R.; “SeismoSignal”; Version 3.2. 0 (2008).
[17] ASCE.; “Minimum design loads for buildings and other structures”; American Society of Civil Engineers, Reston, Virginia (2006).
[18] Committee, A.S.S.R.S.; “Seismic Rehabilitation of Existing Buildings (ASCE/SEI 41-06)”; American Society of Civil Engineers, Reston, VA (2007).
[19] Council, B.S.S.; “NEHRP Recommended Provisions for Seismic Regulations for New Buildings and Other Structures (FEMA 450)”; Provisions/Prepared by the Building Seismic Safety Council: Building Seismic Safety Council, National Institute of Building Sciences (2004).
[20] ATC40.; “Seismic evaluation and retrofit of concrete buildings”; Applied Technology Council, report ATC-40. Redwood City (1996).