دوره و شماره: دوره 3، شماره 3 - شماره پیاپی 8، آذر 1395، صفحه 1-154 
بررسی تاثیر آجرچینی بر روی مقاومت برشی دیوار مصالح بنایی در مقیاس مزو

صفحه 30-41

10.22065/jsce.2016.40418

معصومه سپهری نیا؛ حسینعلی رحیمی بندرآبادی؛ بهروز احمدی ندوشن


ارزیابی رفتار دینامیکی انواع پل های کابلی ایستا در برابر نیروی زلزله

صفحه 58-72

10.22065/jsce.2016.40433

علیرضا میرزا گل تبار روشن؛ جواد واثقی امیری؛ اویس دلاوریان عباس آبادی