شناسایی معیارهای انتخاب پیمانکاران جزء در شرکت های پیمانکاری ساختمانی با رویکرد نوین استفاده از مدل کانو

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی و مدیریت ساخت، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی

2 استادیار، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

3 مربی، گروه مهندسی عمران، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی

چکیده

در بسیاری از پروژه ها پیمانکاران نقش مدیریتی را اجرا می کنند و پیمانکاران جز مسئولیت های اجرایی پیمانکار اصلی را به عهده می گیرند. نتیجتا، مدیریت پیمانکاران جز یکی از مهمترین موضوعات در برنامه های مدیریت پروژه می باشد. این تحقیق قصد دارد تا در خصوص معیارهای انتخاب پیمانکاران جز تحقیقاتی را ارائه دهد. در این مقاله از مدل کانو برای تقسیم بندی کردن معیارها به سه گروه الزامی، تک بعدی و جذاب استفاده شده است. پرسشنامه کانو در بین بهترین شرکت های پیمانکاری اصلی در شهر تهران توزیع شد و نتایج براساس روش میانگین موزون حاصل گردید. مهمترین خروجی این مقاله ارائه یک تقسیم بندی واقع بینانه از معیارهای انتخاب پیمانکاران جز در ایران می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identify subcontractors selection criteria in construction companies with new approach using Kano model

نویسندگان [English]

  • Omid Abbasi 1
  • Hamidreza Abbasianjahromi 2
  • Farhad Norouzian 3
1 MSc student, Department of Construction Engineering and Management, Karaj branch, Islamic Azad University
2 Assistant professor, Department of Civil Engineering, K. N. Toosi University of Technology
3 Lecturer, Department of Civil Engineering, Karaj branch, Islamic Azad University
چکیده [English]

In most projects, contractors play a managerial role and subcontractors get the executive responsibility of main contractors. Consequently, subcontractors’ management is one of the most important issues in the program of project management. This research intends to investigate the subcontractors’ selection criteria. The Kano model, applied here to classify these criteria into three categories including must be, one-dimensional, and attractive. The Kano questionnaire was distributed among the best contractor companies in Tehran and the results were calculated by applying weighted mean method. The most important outcome of this paper is to present a realistic classification of criteria for the subcontractor selection in Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Subcontractors management
  • Kano model
  • Kano questionnaire
  • Contractors
[1] عباسیان جهرمی، ح. ر. و شربت اوغلی، ا. «ارزیابی فازی عملکرد پیمانکاران جزء از دیدگاه مدیریت منابع انسانی»، دهمین کنفرانس بین المللی مدیریت، تهران، ایران، (1391).
[2] غنی مقدم، م.ا.؛ رجایی، ح.؛ منتصر کوهساری، ر. و عباسیان جهرمی، ح.ر. «تخصیص کار به پیمانکاران جزء با استفاده از الگوریتم بهینه سازی PSO». هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران، دانشکده مهندسی شهید نیکبخت، زاهدان، ایران،(1392).
[3] عباسیان جهرمی، ح. ر. ، «تدوین الگویی جهت مدیریت سبد پیمانکاران جزء در شرکت‌های پیمانکاری راهسازی با رویکرد توازن ریسک و هزینه»، رساله دکتری مهندسی و مدیریت ساخت، دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران، ایران، (1393).
[4] خداخواه، ا.؛ رجایی، ح. و عباسیان جهرمی، ح.ر. «انتخاب پیمانکاران جزء با استفاده از روش ارزیابی مجموع نسبت‌ها (ARAS-G)». هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران، دانشکده مهندسی شهید نیکبخت، زاهدان، ایران، (ب 1392).
[5] Abbasianjahromi, H.R.; Rajaie, H.; Shakeri, E. and Chokan, F.. A New decision Making Model for Subcontractor Selection and Its Order Allocation. Project Management Journal, 45(1): (2014) pp 55-66.
[6] Ko, C.H.. Predicting Subcontractor Performance Using Web-Based Evolutionary Fuzzy Neural Networks. The Scientific World Journal, vol. 2013, (2013).
[7] Ng, S. T. and Skitmore, M. Developing a Framework for Subcontractor Appraisal Using a Balanced Scorecard. Journal of Civil Engineering and Management, 20(2): . (2014) pp 149-158.
[8] Cheng, M.Y.; Tsai, H.C. and Sudjono, E. Evaluating Subcontractor Performance Using Evolutionary Fuzzy Hybrid Neural Network. International Journal of Project Management, 29(2011): pp 349-356.
[9] Mbachu, J. Conceptual Framework for the Assessment of Subcontractors’ Eligibility and Performance in the Construction Industry. Construction Management and Economics, 26(5): (2008) pp 471-484.
[10] Arslan, G.; Kivrak, S.; Birgonul, M.T. and Dikmen, I. Improving Sub-Contractor Selection Process in Construction Project: Web-Based Sub-Contractor Evaluation System (WEBSES). Automation in Construction, 17(4): (2008) pp 480-488.
[11] کمالی، ا.؛ وحدت زاد، م.ع. و عابدی، س. «ارائه مدلی تلفیقی جهت انتخاب معیارهای مناسب ارزیابی تامین کنندگان (مطالعه موردی مرکز آزمایشگاه‌های شرکت هسا)»، اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، چالش‌ها و راهکارها، شیراز، ایران،(1392).
[12] عزیزی، ش. و شفیعی رودپشتی، م. «کاربرد مدل کانو به منظور شناسایی عوامل موثر بر بهبود بهره وری مدیران زن آموزش و پرورش (مورد: آموزش و پروش منطقه یک شهر تهران)». پژوهش نامه زنان، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، سال سوم، شماره دوم: (1391) ص 71-94.
[13] Azarbad, S. M.; Bahrami, M. and Ghorbani, M. Integrating Kano-DEA Models for Distribution Evaluation Problem. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 41(2012): pp 506-512.
[14] طاهرخانی، ن. «ارائه یک مدل برای اولویت بندی فاکتورهای تاثیرگذار در ایجاد رضایتمندی مشتریان، دومین کنفرانس بین المللی نظام اداری الکترونیک»، مرکز همایش‌های علمی طاپکو، تهران، ایران،(1388).
[15] زنجیرچی، م.؛ ابراهیم زاده پزشکی، ر. و عرب، م. «مدل کانو و کاربرد آن در ارزیابی  نیازهای دانشجویان. پنجمین همایش ارزیابی کیفیت در نظام دانشگاهی»، دانشکده فنی دانشگاه تهران، تهران، ایران(1390).
[16] کلینی ممقانی، ن. و ایزدپناه، پ. «کاربرد مدل کانو در طراحی و توسعه محصولات جدید». نشریه هنرهای زیبا- هنرهای تجسمی. دوره 17، شماره 3: (1391) ص 59-66.
[17] Lawshe, C. H. A Quantitative Approach to Content Validity. Personnel Psychology, 28(4): (1975) pp 563-575.
[18] خداخواه، ا.؛ رجایی، ح. و عباسیان جهرمی، ح.ر. «شناسایی معیارهای تاثیرگذار در انتخاب پیمانکاران جزء با رویکرد مدیریت ریسک ». هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران، دانشکده مهندسی شهید نیکبخت، زاهدان، ایران، (الف 1392).