دوره و شماره: دوره 3، شماره 1 - شماره پیاپی 6، خرداد 1395، صفحه 1-140 

علمی - پژوهشی

آسیب پذیری لرزه ای شهر یزد

صفحه 5-13

وحید رشیدی نیا؛ سید علی رضویان امرئی؛ غلامرضا قدرتی امیری