اثر آب مغناطیسی بر روی مقاومت و روانی بتن های توانمند

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

2 دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی سازه، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

چکیده

امروزه بتن یکی از مهم‌ترین و پر مصرف ترین مصنوعات تولیدی بشر است. بهبود مشخصات بتن همواره یکی از مسائل اساسی پیش روی مهندسین سازه بوده و هست.  بهبود مشخصات فیزیکی آب، به عنوان یکی از عناصر اصلی بتن، یکی از راه های بهبود مشخصات بتن است. آب مغناطیسی، به آبی گفته می شود که از درون میدان مغناطیسی عبور کرده و کیفیت فیزیکی آن دچار تغییر شده است. این تحقیق به بررسی تاثیرات استفاده از آب مغناطیس شده با سیملوله حامل جریان، بر مقاومت فشاری و روانی بتن توانمند می‌پردازد. متغیر‌های این تحقیق شامل شدت میدان مغناطیسی، میزان میکروسیلیس جایگزین شده با سیمان و نسبت آب به سیمان در طرح اختلاط‌های متفاوت می باشد. نتایج این تحقیق نشان می دهد که استفاده از آب مغناطیسی منجر به افزایش روانی بتن تازه به طور متوسط به میزان 36% می‌گردد. آب مغناطیسی در ترکیب با فوق‌روان‌کننده تاثیر مثبت بیشتری نسبت به آب مغناطیسی بر روانی و مقاومت فشاری بتن دارد. نمونه‌های فاقد میکروسیلیس نسبت به نمونه های دارای میکروسیلیس تاثیر بیشتری از آب مغناطیسی پذیرفته اند. افزایش شدت میدان مغناطیسی منجر به افزایش روانی بتن و مقاومت فشاری 28 و 90 روزه آن می‌گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of magnetic water on strength and workability of high performance concrete

نویسندگان [English]

  • Moosa Mazloom 1
  • Sayed Mojtaba Miri 2
1 Associate professor, Faculty of Civil Engineering, Shahid Rajaee Teacher Training University
2 MSc student, Department of Civil Engineering, Shahid Rajaee Teacher Training University
چکیده [English]

Nowadays, concrete is one of the most important and widely used human product. Improving concrete characteristics have always been one of the fundamental subjects for engineers. Improve the physical properties of water, as one of the main elements of concrete, is one way to improve the characteristics of the concrete. When water passes through the magnetic field, its physical quality has changed, it is called Magnetic water. This study examines the effect of the use of magnetized water (MW) with a solenoid current-carrying, on the compressive strength and workability of high performance concrete. The variables of this study were the intensity of magnetic field, the silica fume replacement level and water to cement ratio in different mixes. The results show that using MW increases the workability of concrete about 36% in average.MW in combination with superplasticizer is more effective than MW on workability and compressive strength of concrete. MW had more positive effects on the samples without silica fume. Increasing the intensity of magnetic field improved the workability, 28 and 90 days compressive strength concrete.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Magnetic water compressive strength
  • high performance concrete
  • workability of fresh concrete
  • Silica fume
  • Superplasticizer
[1] Elahi, A. and Basheer, P.A.M and Nanukuttan, S.V, Khan, Q.U.Z.; “Mecanical and durability properties of high performance concrete containing supplementary cementitious materials”; Construction and building materials; 27(2010)292-299.
[2] Valipour, M and Pargar, F and Shekarchi, M and Khani, s.; “Comparing a natural pozzolan, zeolite, to metakaolin and silica fume in terms of their effect on the durability characteristics of concrete: A libratory study”. Construction and building materials; 41(2013)  879-888.
[3] Saridemir, M.; “Effect of silica fume and ground pumice on compressive strength and modulus of elasticity of high strength of concrete”. Construction and building materials; 49 (2013) 484-489.
[4 ] Toutanji, H and Delatte, N and Aggoun, R and Duval, R and Danson, A; “Effect of supplementary cementitious materiaks on comperessive strength and durability of short-term cured concrete”; Cement and Concrete Researches 34 (2004) 311-319.
[5]Janowaska-Renkas, E.; “ The effect of superplasticizers chemical structure on their efficiency in cement pastes”; Construction and building materials; 38(2013)1204-1210.
[6]Mardani-Aghabaglou, A and Tuyan, M and Yilmaz, G and Arioz, O and Ramyar, K.; “Effect of different types of superplasticizer on fresh, rheological and strength properties of self-consolidating concrete”; Construction and building materials; 47(2013)1020-1025.
 [7] اولی پور، م. عباسی دزفولی، ع. سلطانیان،م؛ (( بررسی نقش فوق روان کننده های پلی کربوکسیلات و نفتالین بر مقاومت فشاری، میزان نفوذ پذیری و دوام در برابر نمک­ها در بتن های با عیار بالا))؛ اولین کنفرانس صنعت ملی بتن،کرمان، 1391
[8 ] “application of magnetic technologies in construction Industry”.www.Magneticeast.com.
[9 ]Gabrielli, C. and  Jaouhari, R. and Maurin, G.and Keddam, M.; “Magnetic water treatment for scale prevention”;Water Researches  35 No.13, (2001) 3248-3259.
[10] Al-Qahtani, H.;“Efect of magnetic treatment on gulf seawater ”; Desalination107 (1996) 75-81.
[11] Yuanbao , Z. et al., “Physical and chemical properties of magnetized water"; Journal of Hunan niversity26 No1(1990).
[12 ] Szczes,A and Chibowski,E and Holysz,P and Rafalski,P.; “Effect of static magnetic field on water at kinetic condition"; Chemical Engineering processing50 (2011)124-127.
[13] عبدالصالحی،ا. بانژاد،ح. زارع ابیانه،ح. هاشمی،م ؛((برسی اثر میدان مغناطیسی در کاهش سختی آب)) ؛یازدهمین همایش ملی بهداشت محیط،زاهدان دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، 1387.
[14 ] Su,N and Wu, Y.H and Mar, Ch.Y.; “Effect of magnetic water on the engineering properties of concrete containing granulated blast-furnace slag”; Cement and concrete research30,(2009) 556-605.
[15] Su, N. and Wu, Ch.F. and Mar, Ch.Y.; “Effect of magnetic field treated water on mortar and concrete containing fly ash ”; Cement and concrete research25,(2003) 681-688.
[16] خورشیدی،ن. و  افشین، ح.و قلی زاده،م .؛ (( اثر آب مغناطیسی بر روی برخی از خواص بتن تازه و سخت شده))؛ اولین کنگره ملی مهندسی عمران،دانشگاه صنعتی شریف، اردیبهشت 1383.
[17]  Honarmand Ebrahimi .F.; “ THE EFFECT OF MAGNETIC WATER ON STRENGTH PARAMETERS OF ROLLER COMPACTED CONCRETE (RCC) ”;. 4th International Conference on Seismic Retrofitting, Tabriz, Iran, 2-4 May 2012.
[18] قدس،ع. چهکندی، س. .؛(( بررسی اثر آب مغناطیسی بر دوام بتن نیمه سبک)) ؛ چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران،دانشگاه تهران،1387.
[19] Siva Konda Reddy ,B. and Ghorpade, V. G. and Sudarsana Rao,H.; “ Influence of Magnetic Water on Strength Properties of Concrete”; Indian Journal of Science and Technology 7No.1(2014)14–18.
[20] Su,K. and Lee ,C.; “Effect of magnetic water on mechanical properties and micro-structures of concrete” Chin Inst Civ Hydraul Eng 11 No.3 (1999) 175- 180.
[21] احمد، اس. اچ. شاه، اچ. پی . ؛((بتن های توانمند و کاربرد آنها)) ؛ دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی،چاپ دوم،1386، صفحه 22.
[22] هالیدی، د.رزنیک، ر؛ (( مبانی فیزیک)) "،جلد دوم،ویرایش سوم،انتشارات مبتکران؛ چاپ اول 1371 ،ص 213.