دوره و شماره: دوره 5، شماره 4 - شماره پیاپی 20، اسفند 1397 
ارزیابی خطر پذیری لرزه‏ ای شهر مشهد

صفحه 128-150

10.22065/jsce.2017.81346.1132

سید علی رضویان امرئی؛ رامین جعفری؛ فرزام علیدوست ابدی خواه