پیاده سازی و استمرار ساخت ناب با استفاده از شبیه سازی پیشامد گسسته

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مهندسی معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر اصفهان، اصفهان، ایران.

2 گروه مهندسی و مدیریت ساخت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)، ایران

چکیده

صنعت ساخت از لحاظ حجم سرمایه و تعداد نیروی انسانی درگیر،از جمله مهم ترین صنایع هر کشور محسوب می گردد . با توجه به اهمیت صنعت ساخت در توسعه زیر ساخت های یک کشور، رشد سریع جمعیت، افزایش تقاضا در جامعه و نیاز به کاهش زمان تحویل پروژه ها، ضرورت ایجاد تحول در شیوه های مدیریتی موجود بیشتر احساس می شود. محققین صنعت ساخت روش های بسیاری را برای مدیریت پروژه های عمرانی معرفی نموده اند. یکی از این روش ها ساخت ناب می باشد، که از یک تئوری موفق در تولید به نام تولید ناب الهام گرفته شده است. اساس این تئوری بر پایه ی حذف یا به حداقل رساندن اتلاف در تمامی فاز های پروژه می باشد. یکی از مفاهیم اصلی تئوری ساخت ناب تعقیب کمال نام دارد؛ بدین معنی که تلاش برای کاهش اتلاف در تمامی مراحل ساخت حدی نداشته و بهبود به وجود آمده از طریق پیاده سازی اصول ناب همواره باید حفظ و ارتقاء یابد. هدف اصلی این مقاله کاربرد تفکر ناب در یکی از حوزه های ساخت در قالب مطالعه ی موردی می باشد. از دیگر اهداف می توان به استمرارِ بهبودِ حاصل از به کارگیری این تئوری از طریق اصل تعقیب کمال اشاره نمود. برای تحقق این اهداف و بررسی نتایج از شبیه سازی پیشامد گسسته برای ساخت مدل چرخه فعالیت مورد بررسی، استفاده گردیده است. مورد مطالعه در این پژوهش فرآیند فوم بتن ریزی در فاز اجرا می باشد. داده های مورد نیاز برای ساخت مدل شبیه سازی از طریق تکنیک مطالعه کار و زمان جمع آوری شده است. نتایج اولیه، نشان دهنده پتانسیل بالای چرخه های ساخت جهت ناب سازی می باشد. نتایج حاصل از اعمال اصول ناب نشان دهنده ی افزایش کارایی چرخه ی فوم بتن ریزی تا 15 درصد و کاهش زمان تا 36 درصد می باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Implementing and continuity of lean construction using discrete event simulation

نویسندگان [English]

  • Shahin Dabirian 1
  • Seyed. Rohollah Ghorashi 2
1 Dept. of architectural engineering, Architecture and Urban Design School, Art University of Isfahan, Isfahan, Iran.
2 Dept. of Construction Engineering and Management, Islamic Azad University Isfahan (Khorasgan) Branch, Iran.
چکیده [English]

The success of lean principles in manufacturing and the benefits arising from its use is one of the main motivations for adopting lean principles in construction .The lean construction strives for the same goals as lean production, namely to eliminate waste and to maximize value. One of the basic concepts in lean construction is called “perfection”, meaning that efforts made to decrease waste in every single phase of the projects has no limit and the enhancements resulted from implementation of lean principles must always be retained and improved. This paper pays attention to application of lean thinking in one of construction fields as a case study. Another aim could be mentioned as continuity of resulted enhancements caused by application of the theory by following perfection principle. To achieve and investigate the results, discrete event simulation for making activity under-study cycle model has been used. The case study in this research is foam concrete process in execution phase. The required data for building the simulation model has been collected using work and time study technique. Primary results show that different kinds of waste in a construction process can be reduced via adopting lean construction principles using computer simulation. The results obtained from applying lean principles demonstrate enhancement in performance of foam concrete cycle up to 15% and decrease in time up to 36%.

کلیدواژه‌ها [English]

  • lean construction
  • Lean principles
  • lean thinking
  • discrete event simulation
  • perfection
[1]Gao, S. and S.P. Low, Lean Construction Management. 2014: Springer.
[2]Abbasian-Hosseini, S. A.. andNikakhtar, A.. andGhoddousi, P. (2014). Verification of lean construction benefits through simulation modeling: A case study of bricklaying process. KSCE Journal of Civil Engineering, 18(5), 1248-1260 .
[3]Ballard, H. G. (2000). The last planner system of production control. University of Birmingham .
[4]Tommelein, I. D. (1997). Models of lean construction processes: example of pipe-spool materials management.
[5]Al-Sudairi, A. A. (2007). Evaluating the effect of construction process characteristics to the applicability of lean principles. Construction Innovation, 7(1), 99-121 .
[6]Wang, P.. andMohamed, Y.. andAbourizk, S. M.. andRawa, A. T. (2009). Flow production of pipe spool fabrication: Simulation to support implementation of lean technique. Journal of Construction Engineering and Management, 135(10), 1027-1038 .
[7]Mao, X.. andZhang, X. (2008). Construction process reengineering by integrating lean principles and computer simulation techniques. Journal of Construction Engineering and Management, 134(5), 371-381 .
[8]Yang, G.. andXu, X.. andWang, Z.. andZhou, L. (2013). Vulnerability Analysis and Optimal Design of Lean Construction System ICCREM 2013: Construction and Operation in the Context of Sustainability (pp. 366-376.(
[9]Nikakhtar, A.. andHosseini, A. A.. andWong, K. Y.. andZavichi, A. (2015). Application of lean construction principles to reduce construction process waste using computer simulation: a case study. International Journal of Services and Operations Management, 20(4), 461-480 .
[10]Koskela, L. (1999). Management of production in construction: a theoretical view .
[11]Kim, D. (2002). Exploratory study of lean construction: Assessment of lean implementation .
[12]Koskela, L. (1992). Application of the new production philosophy to construction (Vol. 72): Stanford university Stanford, CA.
[13]Thomas, H. R.. andHorman, M. J.. andde Souza, U. E. L.. andZavřski, I. (2002). Reducing variability to improve performance as a lean construction principle. Journal of Construction Engineering and Management, 128(2), 144-154 .
[14] Love, P. E.. andSmith, J. (2003). Benchmarking, benchaction, and benchlearning: rework mitigation in projects. Journal of Management in Engineering, 19(4), 147-159 .
[15]Womack, J. P.. andJones, D. T.. andRoos, D. (1990). Machine that changed the world: Simon and Schuster.
[16]Farrar, J. M.. andAbouRizk, S. M.. andMao, X. (2004). Generic implementation of lean concepts in simulation models. Lean Construction Journal, 1(1), 1-23 .
[17]Hassan, M. M.. andGruber, S. (2008). Simulation of concrete paving operations on Interstate-74. Journal of Construction Engineering and Management, 134(1), 2-9 .