دوره و شماره: دوره 5، شماره ویژه 2 - شماره پیاپی 17، شهریور 1397، صفحه 1-96 
مکانیک شکست بتن الیاف مسلح: مطالعه ی آزمایشگاهی اثر جنس، هندسه و ترکیب الیاف مختلف

صفحه 82-94

10.22065/jsce.2018.127799.1533

خالد سنگین آبادی؛ روح اله رستمی؛ نبرد حبیبی؛ داوود مستوفی نژاد؛ محمد ذره بینی