ارزیابی خطر پذیری لرزه‏ ای شهر مشهد

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه پیام نور تهران

2 گروه عمران، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

چکیده

زلزله پدیده‏ای است که دانش بشری علی‏رغم کسب اطلاعات زیاد در ارتباط با منشاء و مکانیسم آن تا کنون نتوانسته در خصوص پیش‏بینی زمان وقوع این رویداد پیشرفت قابل توجهی داشته باشد. لذا ضروری به نظر می‏رسد که به نحو منطقی و آماری و با توجه به شرایط موجود نسبت به پیش‏بینی تلفات و خسارات ناشی از وقوع زلزله احتمالی و شناخت کاستی‏های موجود در سیستم‏های سازه‏ای و شهری و مرتفع نمودن آنها پیش از وقوع حادثه اقدامات لازم صورت پذیرد. بطور کلی هدف از این تحقیق ارزیابی آسیب‏پذیری لرزه‏ای ساختمان‏های شهر مشهد بوده به ترتیبی که با شناخت وضعیت حال حاضر ساختمان‏های موجود در شهر بتوان میزان آسیب‏پذیری آنها را در جهت افزایش ایمنی و بهبود شرایط موجود برآورد نمود. این تحقیق با استفاده از اطلاعات گردآوری شده از سازمان آمار و فناوری اطلاعات شهرداری مشهدنظیر نوع سازه‏ها، تعداد و متراژ طبقات، جمعیت نواحی، نوع خاک نواحی مختلف و سایر موارد مورد نیاز و با روش هازیوسHAZUSو بوسیله نسخه 6 نرم‏افزار آنالیز خطرپذیری سلنا SELENAانجام شده است در این روش برای محاسبه عملکرد لرزه‏ای سازه، منحنی تقاضای انواع سازه‏ها با میرایی مختلف با منحنی پاسخ بر اساس نوع خاک قطع داده می‏شوند. خروجی‏های این تحقیق شامل زیربنای آسیب دیده به تفکیک نوع سازه، تلفات جانی احتمالی و خسارات مالی وارده تحت اثر زلزله طرح آیین‏نامه 2800 ایران می‏باشد.از نرم‏افزار GIS-10.2 نیز برای نمایش خروجی‏ها استفاده شده است. از نتایج بدست آمده می‏توان دریافت مناطق 4، 2، 5، 6 بترتیب بدلیل آسیب‏پذیری بیشتر نیازمند مقاوم‏سازی و توجه مضاعف می‏باشند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Seismic Risk Assessment of Mashhad

نویسندگان [English]

  • Ramin Jafari 2
  • Farzam Alidoost Abadikhah 2
2 Department of Civil Engineering, Payam-e-Noor University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Earthquake is a Natural phenomenon that human knowledge, despite achieveing much information about the origin and mechanism of it; So, it is essential that the logical and statistical manner and in accordance with existing to forecast potential losses and damages caused by the earthquake and identifying shortcomings in the systems and urban structures And resolve them before the disaster measures applied. In general, the aim of this study was to assess the seismic vulnerability of buildings in Mashhad in order to understand the current state of existing buildings in the city that can be vulnerability them in order to increase safety and improve existing estimates. This study, using informations gathered by the Statistics and Information Technology Organization of Mashhad Municipality -like type of structures, number and size of floors, population of each regions, soil types and etc.- and is implemented with with ''HAZUS'' method and the risk analysis software ''SELENA ver 6.0". In this method, for calculating the seismic performance of structures, the demand curve of various structures with different damping effects and the response curve based on soil type are crossed together. The outputs include damaged area by the type of structures, probable loss of life and damage to property, inflicted by the design earthquake of Iran 2800 code. GIS 10.2 was used for illustrate the results. From these results it can be understood the 4, 2, 5, 6 regions of Mashhad due to greater vulnerability, requires retrofitting and needs more attention.

کلیدواژه‌ها [English]

  • risk
  • Mashhad
  • Selena
  • Earthquake
  • Damage
[1] National Geoscience Database of Iran, (1395). Earthquake information.. URL: www.ngdir.ir. Contact Mail: Info@ngdir.ir.
[2] Karimi Dehcheshmeh, M. (2015). ;“Seismic Risk Assessment in Qazvin”;Msc. Thesis. Azad University. Khorasgan Branch. Iran.
[3]Khakpoor, B. Hayati, S. Kazemi Biniaz, M. Rabbani Abolfazli, Gh.(1392). “Comparing adaptive analysis of amount urban textures against earthquake using fuzzy hierarchical analysis models (case study: Lamerd city). Preparation of Environment Quarterly, No. 22, pp. 38-21. [4] Berberian,M., Farshi,A,A, (1368). “Seismotectonic report, earthquake faulting and thermal – Powerhouse design engineering”. Ministry of Energy, Electrical Engineering Joint Stock Company(Mashanir). Neyshabour, Tehran.Iran
[5]Akbari Motlagh, M. Abbas Zadeh, Gh. Aminian, A,A. (1391). “Mashhad urban complex vulnerability and crisis management in deal earthquake with an emphasis on international experiences”. Logistics and Sustainable Development Quarterly, No. 3, pp. 23-7.
[6]Khakpoor, B. Zomorrodian, M,J. Sadeghi, S. Moghadami, A. (1390). “Vulnerability analysis, physical - skeletal from the perspective of seismicity in 9 region Mashhad ” . Journal of Geography and Regional Development ,Volume (8), No (16), Year (2011-7) , Pages (1-34).
[7]Bananews-Momtaz. (1394). Building industry Country news, Civil Engineering - Architecture – Urban. URL: www.momtaznews.com. Contact Mail: Info@ BanaNews.ir .
[8]Kainz, W., (2006), Fuzzy Logic and GIS. Vienna, Austria, Department of Geography and Regional Research University of Vienna.
[9]Japan International Cooperation Agency (JICA), Centre for Earthquake and Environmental Studies of Tehran (CEST), Tehran Municipality,(2000)’“The Study on Seismic Microzoning of the Greater Tehran Area in the Islamic Republic of Iran”,Pacific Consultants International OYO Corporation.
[10] Khoshnevis, N. (2012). ;“Seismic Risk Assessment in Tehran”;Msc. Thesis. University of Science & Technology.Tehran. Iran. [11] International Building Code (IBC-2006). Technical report, International Code Council, United States, January 2006.
[12]Molina.S,D.H. Lang ,C.D. Lindholm ,. Lingvall.F, (2010), “ User Manual for the Earthquake Loss Estimation Tool : SELENA” , NORSAR and Universidad de Alicante.
[13]Seismic evaluation and retrofit of concrete buildings. Technical report, Applied Technology Council (ATC), Redwood City, California, 1996. Report ATC-40.
[14] Nehrp guidelines for the seismic rehabilitation of buildings. Technical report, Federal Emergency Management Agency (FEMA), Washington DC, October 1997. FEMA 273.
[15]Improvement of nonlinear static seismic analysis procedures. Technical report, Applied Technology Council (ATC), California, USA, 2005. FEMA-440.
[16]Pre standard and commentary for the seismic rehabilitation of buildings. Technical report, Federal Emergency Management Agency (FEMA), Washington DC, 2000. FEMA-356.
[17]Multi-hazard Loss Estimation Methodology, Technical manual.(2003) Federal Emergency Management Agency, Washington DC, USA.
[18]S. Molina ,D.H. Lang ,C.D. Lindholm ,(2010)“SELENA – An open-source tool for seismic risk and loss assessment using a logic tree computation procedure” , Technical report, Applied Technology Council, Volume 36, Issue 3, March 2010, Pages 257-269.
[19]Crowley H., Colombi M., Crempien J., Erduran E., Lopez M., Liu H., Mayfield M., Milanesi M. (2010),“GEM1 Seismic Risk Report, GEM Technical Report 2010-5, GEM Foundation”, Pavia, Italy.
[20] Organization for Statistics and Information Technology Mashhad Municipality (1394). “Database, GIS maps of Mashhad”.Mashhad.Iran.
[21] Organization for Statistics and Information Technology Mashhad Municipality (1394) . “GIS map of population distribution in Mashhad Municipality”. Mashhad.Iran.
[22] BHRC, (2015). “Iranian code of practice for seismic resistant design of buildings, standard No. 2800”. 4rd Revision, Building & Housing Research Center, Tehran, Iran.