یادداشت پژوهشی: ارزیابی تاثیر صلبیت ورق اتصال مهاربند در رفتار لرزه ای قاب‌های مهاربندی ویژه

نوع مقاله : یادداشت پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مهندسی سازه، گروه مهندسی عمران، واحد ملایر، دانشگاه آزاد اسلامی، ملایر، ایران

2 استادیار، دانشگاه ملایر، ملایر، ایران

چکیده

در طراحی سازه‌های واقع در شهرهای کوچک به منظور مقاومت در برابر بارهای جانبی عموما از سیستم مهاربندی همگرای ویژه استفاده می‌گردد. این سیستم مهاربندی از طریق رفتار غیرالاستیک در مهاربند (کمانش و تسلیم کششی) متحمل تغییرشکل‌های بزرگی میشود. در مدل‌سازی های رایج، معمولا اثر ورق اتصال مهاربند در تامین صلبیت اتصالات تیر به ستون و در نتیجه بهبود عملکرد سیستم مهاربندی در رفتار پس کمانشی آن در نظر گرفته نمی‌شود. در این مقاله با استفاده از روش پیشنهادی رودر در مدل‌سازی ورق اتصال، به بررسی اثر صلبیت ورق اتصال در رفتار لرزه‌ای سیستم مهاربندی همگرا پرداخته شده است. برای این منظور، چهار قاب 3، 6، 9 و 12 طبقه یک بار به صورت رایج (مفصلی) و یک بار با استفاده از روش پیشنهادی رودر مدل‌سازی شده و سپس توسط نرم افزارOpenSees تحت تحلیل‌های غیر خطی استاتیکی و دینامیکی تاریخچه زمانی قرار گرفته‌اند. نتایج نشان می‌دهد که در قاب‌های مدل‌سازی شده به روش رودر ظرفیت باربری بیشتر، دریفت‌های کلی و میان طبقه‌ای کمتر و پایداری بیشتر است. همچنین مشاهده شد در این قاب‌ها ضریب رفتار و ضریب اضافه مقاومت ستون‌ها بیشتر می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

An investigation on the effect of gusset plate connection rigidity on the seismic behavior of special concentrically braced frames

نویسندگان [English]

  • Ali Esnaashari 1
  • Amin Mohebkhah 2
1 MSc of Structural Engineering, Department of Civil Engineering, Malayer Branch, Islamic Azad University, Malayer, Iran
2 Assistant Professor of Structural Engineering, Department of Civil Engineering, Malayer University, Malayer, Iran
چکیده [English]

Special concentrically braced frames (SCBFs) are commonly used to resist lateral loads in buildings. The bracing system sustains large deformations due to inelastic behavior in bracing members (buckling and yielding in tension). Generally, in the conventional modeling strategy, the effect of gusset plates in providing beam-column connections rigidity and hence, improving the post-buckling performance of these frames is not taken into account. This paper deals with the effect of gusset plate rigidity on the seismic behavior of SCBFs using Roeder’s proposed model in the literature. In this paper, four 3, 6, 9 and 12-story SCBFs were designed and modeled using two distinct methods: conventional method with hinged connections and Roeder’s method with semi-rigid connections. Then, the models behavior was investigated with both pushover analysis and nonlinear time-history analysis using OpenSees software. The results showed that lateral load capacity of the frames modeled with the Roeder’s proposed model are about 10% larger than the conventional method’s capacity. Also, it was found that the semi-rigid model leads to a less drift ratios and more overstrength factors.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Special concentrically braced frames (SCBFs)
  • seismic behavior
  • gusset plate
  • propose model
  • nonlinearanalysis
[1] Whitmore, R.E.; “Experimental investigation of stresses in gusset plates”; Engineering Experiment Station, University of Tennessee, Knoxville, Tenn. Bulletin No. 16, (1952).
[2] Kim, J. and Choi, H.; “Response modification factors of chevron-braced frames”; Journal of Engineering Structures 27, No. 2 (2005), 285-300.
[3] Astaneh-Asl, A., Cochran, M. and Sabelli, R.; “Seismic detailing of gusset plates for special concentrically braced frames”; Structural Steel Educational Council, 2006.
[4] Yam, M. C. H. and Cheng, J. J. R.; “Behavior and design of gusset plate connections in compression”; Journal of Constructional Steel Research 58, No. 5-8 (2002), 1143-1159.
[5] Roeder, C.W., Yoo, J. H., Lehman, D.E., Johnson, S. and Herman, D.; “Seismic performance of SCBF braced frame gusset plate connections” 4th International Conference on Earthquake Engineering; (2006).
[6] Roeder, C.W., Hsiao, P.C. and Lehman, D.E.; “Improved analytical model for special concentrically braced frames”; Journal of Constructional Steel Research 73 (2012), 80-94.
[7] Palmer, K.D., Roeder, C.W., Lehman, D.E., Okazaki, T., Shield, C.K. and Powell, J.; “Concentric X-braced frames with HSS bracing”; Journal of Steel Structures 12, No. 3 (2012), 443-459.
[8] D’Aniello, M., Ambrosino, G., Portioli, F. and Landolfo, R.; “The influence of out-of-straightness imperfection in physical theory models of bracing members on seismic performance assessment of concentric braced structures”; Journal of Structural Design of Tall and Special Buildings 24, No. 3 (2014), 176-197.
[9] PEER. Open system for earthquake engineering simulation (OpenSees). Version 2.4.0. Berkeley: Pacific Earthquake Eng. Research Center, Univ. of California; http://opensees.berkeley.edu, (2005).
[10] Extended three-Dimensional analysis of building systems (ETABS). Computers and Structures, Inc. (2013).
]11[ مقررات ملی ساختمان ایران، مبحث ششم، بارهای وارد بر ساختمان، وزارت راه و شهرسازی، 1392.
]12[ مقررات ملی ساختمان ایران، مبحث دهم، طرح و اجرای ساختمان‌های فولادی، وزارت راه و شهرسازی، 1392.
]13[ آیین نامه طراحی ساختمان‌ها در برابر زلزله، استاندارد2800، مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، ویرایش چهارم.
[14] Hsiao, P., Lehman, D.E. and Roeder, C.W.; “Evaluation of the response modification coefficient and collapse potential of special concentrically braced frame”; Journal of Earthquake Engineering and Structural Dynamics 42, No. 10 (2013), 1547-1564.
[15] Mazzoni, S., Kenna. F., Scott, M. and Fenves, G.; “OpenSees command language manual”; University of California, (2007).
[16] FEMA 356; “Prestandard and commentary for the seismic rehabilitation of buildings”, (2000).
[17] PEER, Pacific earthquake engineering research center; peer.berkeley.ed
[18] ASCE/SEI 7-10; “Minimum design loads for buildings and other structures”; American Society of Civil Engineers (2010).
]19[ غفوری، مهدی، محاسبه ضریب رفتار سازه‌های فولادی، (پایان نامه کارشناسی ارشد)، دانشگاه تهران، 1382.
[20] Uang, C, M,; “Establishing R (or RW) and Cd factors for building seismic provisions”; Journal of Structural Engineering 117, No. 1 (1991), 19-28.
[21] Richards, P.W.; “Seismic column demands in ductile braced frames”; Journal of Structural Engineering 135, No. 1 (2009), 33-41.